Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 20

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 12 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 20 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 20

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. CLIMNB THE TREE

_________________________

2. KNAIFE

_________________________

3. DANGEROUIS

_________________________

4. RIDEI A BIKE

_________________________

5. PLAY WITH MATCAHES

_________________________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Don’t run too ___________ on the street, children!

A. fast

B. fastly

C. slow

D. slowly

2. There ___________ any rulers in my box

A. are

B. is

C. isn’t

D. aren’t

3. It’s very ____________ in a market

A. long

B. noisy

C. quiet

D. short

4. There is a lake _______ front _________ my school.

A. on/ of

B. in/ of

C. at/ of

D. in/ on

5. Ba lives in an __________ in town.

A. apartment

B. house

C. home

D. flat

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. with/ Don’t/ James!/ play/ matches,/ the/

______________________________________________________

2. careful/ get/ or/ Be/ a/ burn./ you/ may/

______________________________________________________

3. swimming/ river./ is/ the/ in/ Mary/

______________________________________________________

4. shouldn’t/ she/ Why/ matches/ with/ play/ ?

______________________________________________________

5. She/ does/ want/ cabbage/ not/ cook/ the/ to/ ./

______________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 20

Exercise 1: Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. CLIMB THE TREE

2. KNIFE

3. DANGEROUS

4. RIDE A BIKE

5. PLAY WITH MATCHES

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. D

3. B

4. B

5. A

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. Don’t play with matches, James!

2. Be careful or you may get a burn

3. Mary is swimming in the river

4. Why shouldn’t she play with matches?

5. She does not want to cook the cabbage

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 20. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?, Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 841
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm