Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?

Bài tập từ vựng Unit 10 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at each picture and circle the correct option

1. They are playing _______ in the school yard.

A. swimming

B. shuttle kicking

C. go camping

D. shopping

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?

2. When is _______ in Vietnam?

It’s on the 20th of November

A. Teacher’s Day

B. Children’s Day

C. Love Day

D. Parents Day

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?

3. The __________ is on the first day of June

A. Teacher’s Day

B. National Day

C. Children’s Day

D. Reunification Day

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?

4. When will _____ be?

It’s be on Monday

A. Sports Day

B. Valentine Day

C. Christmas Day

D. Easter Day

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?

5. They will take part in the _______.

A. football

B. piano contest

C. beauty contest

D. singing contest

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. May

B. June

C. July

D. Twenty

2. A. swim

B. piano

C. guitar

D. saxophone

3. A. years

B. subjects

C. weeks

D. months

4. A. competition

B. going

C. swimming

D. doing

5. A. comic book

B. story

C. film

D. science book

Exercise 3: Read and complete

in

on

for

1. When will Sport Day be?

It’ll be _______ Saturday

2. What are you doing?

I’m practicing ______ the singing contest

3. When will the football match?

It’ll be _____ March

4. Will you take part _______ the football match?

Yes, I will

5. What are you going to do ________ Sports Day?

I’m going to play badminton

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?

Exercise 1: Look at each picture and circle the correct option

1. B

2. A

3. C

4. A

5. D

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. A

3. B

4. A

5. C

Exercise 3: Read and complete

1. on

2. for

3. in

4. in

5. on

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 nâng cao: What are you reading?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.442
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm