Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 6

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 4 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 7 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. put

B. but

C. bus

D. cut

2. A. noodle

B. cooking

C. foot

D. book

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. enjoyed

B. hated

C. sang

D. liked

2. A. cake

B. balloon

C. candle

D. eraser

Exercise 3: Choose the best answer

1. I _______ very happy on my last vacation

A. am

B. was

C. were

D. will be

2. ______ went to your party? - My friends.

A. Who

B. How

C. When

D. How often

3. _____ you _____ to the Lily’s birthday party last Monday?

A. Did - went

B. Do -go

C. Are - going

D. Did - go

4. They sang and danced __________.

A. happily

B. happy

C. noisy

D. naughty

5. They _________ to Angela’s birthday party yesterday.

A. go

B. come

C. ride

D. went

6. ______ did they go there?

A. How often

B. How

C. Who

D. What

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. When were your birthday?

__________________________________________________

2. Maris enjoy the film last night

__________________________________________________

3. Do you visit your grandparents yesterday?

__________________________________________________

Exercise 5: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. great/ was/ It/ ./

__________________________________________________

2. you/ did/ Who/ invite/ ?/

__________________________________________________

3. cakes/ We/ sweets/ ate/ and/ ./

__________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 6

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A

2. A

Exercise 2: Choose the odd one out

1. C

2. D

Exercise 3: Choose the best answer

1. B

2. A

3. D

4. A

5. D

6. B

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. When was your birthday?

2. Maris enjoyed the film last night

3. Did you visit your grandparents yesterday?

Exercise 5: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. It was great

2. Who did you invite?

3. We ate ate cakes and sweets.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 796
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm