Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 18

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 11 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 18 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 18

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. doctor

B. mum

C. nurse

D. dentist

2. A. stomach ache

B. headache

C. exercise

D. sore eyes

3. A. with

B. what

C. where

D. why

Exercise 2: Match A and B

A

B

1. Go

a. heavy things

2. Carry

b. morning exercise regularly

3. Eat

c. to the doctor

4. Wash

d. a lot of fruit

5. Do

e. your hands

Exercise 3: Choose the correct answer

1. You should do morning exercise. It’s good ________ your health.

A. at

B. to

C. in

D. for

2. Peter has a toothache. He should see ____________.

A. the dentist

B. the teacher

C. the policeman

D. the doctor

3. Mary drinks two glasses of __________ every day.

A. milk

B. rice

C. beef

D. pork

4. I practise __________ English every day.

A. write

B. writes

C. to write

D. writing

5. You _______ take a rest and _______ go out

A. should/ should

B. shouldn’t/ shouldn’t

C. should/ shouldn’t

D. shoulds/ shouldn’t

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. money/ to/ wants/ Billy/ save/ ./

___________________________________________________

2. You/ play/ should/ football

___________________________________________________

3. shouldn’t/ stay up/ the children/ too late

___________________________________________________

Exercise 5: Correct the mistakes

1. Jack! Get up! Breakfast are ready.

___________________________________________________

2. My sister have a toothache

___________________________________________________

3. Lind should eats a lot of fruits

___________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 18

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. C

3. A

Exercise 2: Match A and B

1. c

2. a

3. d

4. e

5. b

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. A

3. A

4. D

5. C

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Billy wants to save money

2. You should play football

3. The children shouldn’t stay up too late

Exercise 5: Correct the mistakes

1. are => is

2. have => has

3. eats => eat

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 18. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 578
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm