Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Bài tập từ vựng Unit 18 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and fill in the missing letters to make meaningful words

 Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

 Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

 Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

1. s _ r _ n g

2. _ u t _ m n

3. s _ _ w

 Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

 Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

 Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

4. s _ m m _ r

5. f _ g g y

6. c _ o u d _

II/ Choose the odd one out

1. A. season

B. winter

C. autumn

D. spring

2. A. hot

B. warm

C. forecast

D. cold

3. A. egg

B. pizza

C. sausage

D. weather

4. A. there

B. today

C. yesterday

D. tomorrow

5. A. smoggy

B. winter

C. rainy

D. snowy

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. How __________ seasons are there in a year?

A. much

B. many

C. long

D. often

2. I don’t often take a taxi because it’s very ______________.

A. cheap

B. busy

C. cheaper

D. expensive

3. The dry seasons lasts from ____________ to April.

A. Sunday

B. Summer

C. Morning

D. December

4. How ___________ are they going to to stay there? - For 3 days.

A. many

B. much

C. old

D. long

5. Lucky often ____________ badminton in fall.

A. goes

B. runs

C. play

D. plays

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18

I/ Look at the picture and fill in the missing letters to make meaningful words

1. spring

2. autumn

3. snow

4. summer

5. foggy

6. cloudy

II/ Choose the odd one out

1. A

2. C

3. D

4. A

5. B

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. D

3. D

4. D

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat?, Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 972
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm