Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6 (Có đáp án)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi vào lớp 6 hay, tải nhiều nhất
Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán
Bộ đề ôn thi o lớp 6 môn Toán năm 2020
Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2020 - 2021
Bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 đáp án
5 đề thi thử môn toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán
(ĐỀ SỐ 1)
Bài 1 : Tính : ( 2 điểm )
a)
2
1
+
3
1
+
4
1
b) (27,09 + 258,91)
25,4
Bài 2 : Tìm y : ( 2 điểm )
52
( y : 78 ) = 3380
Bài 3 : ( 3 điểm )
Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm . Hỏi người thợ đó làm
trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ?
Bài 4 : ( 3 điểm )
Cho tam giác ABC diện tích là 150 m
2
. Nếu kéo dài đáy BC ( về phía B ) 5 m thì diện tích tăng thêm
35 m
2
. Tính đáy BC của tam giác .
HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA
Bài 1 : ( 2 điểm ) Mỗi tính đúng cho (1điểm )
a)
2
1
+
3
1
+
4
1
=
24
12
+
24
8
+
24
6
=
24
6812
=
24
26
=
12
13
b) (27,09 + 258,91)
25,4 = 286
25,4
= 7264,4
Bài 2 : Tìm y : ( 2 điểm )
52
( y : 78 ) = 3380
( y : 78 ) = 3380 : 52 ( 1điểm )
( y : 78 ) = 65 ( 0,5 điểm )
y = 65
78
y = 5070 ( 0,5 điểm )
Bài 3 : ( 3 điểm )
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Mỗi giờ người thợ đó làm được số sản phẩm :
112 : ( 8
2 ) = 7 ( sản phẩm ). ( 1 điểm )
Trong ba ngày người thợ đó làm tất cả số giờ là :
9
3 = 27 ( giờ ). ( 0,5 điểm )
Trong ba ngày người thợ đó được tất cả số sản phẩm :
7
27 = 189 ( sản phẩm ). ( 1 điểm )
Đáp số : 189 sản phẩm . ( 0,5 điểm )
Bài 4 : ( 3 điểm )
- Vẽ được hình cho ( 0,5 điểm ) A
A
B H C E
- Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác :
35
2 : 5 = 14 ( m ) ( 1 điểm )
- AH chiều cao chung của hai tam giác ABC ADB .
Nên đáy BC của tam giác :
150
2 : 14 =
( m ) ( 1 điểm )
Đáp số :
( m ) ( 0,5 điểm )
(ĐỀ SỐ 2)
Câu 1: (1 điểm)
a) Viết phân số lớn nhất tổng của tử số mẫu số bằng 10.
b) Viết phân số nhỏ nhất tổng của tử số mẫu số bằng 2000.
Câu 2: (1 điểm)
Tìm y: 55 y + 33 = 76
Câu 3: (2 điểm)
Cho 2 số tự nhiên
ab
. Biết trung bình cộng của chúng 428. Tìm mỗi số.
Câu 4: (3 điểm)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bạn An 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng
9
1
số bi xanh
bằng
8
1
số bi đỏ. Hỏi bạn An bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ ?
Câu 5: (3 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m giảm chiều dài đi
cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.
HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA
Câu 1: (1 điểm). Đúng mỗi câu 1 điểm
a) Phân số lớn nhất tổng của tử số mẫu số bằng 10 là:
1
9
b) Phân số nhỏ nhất tổng của tử số mẫu số bằng 2000 là:
2000
0
Câu 2: (1 điểm)
Tìm y: 55 y + 33 = 76
55 - y = 76 33
55 - y = 43
y = 55 43
y = 12
Câu 3: (2 điểm)
Tổng của hai số là: 428 x 2 = 856
Ta có:
ab
+
= 856
ab
+ 700 +
ab
= 856
ab
x 2 = 856 700
ab
x 2 = 156
ab
= 156 : 2
ab
= 78
Vậy hai số đó là: 78 778.
( HS thể giải bằng cách khác: Tổng Hiệu;… )
Câu 4: (3 điểm)
9
1
Bi xanh:
170 viên
Bi đỏ
8
1
Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)
Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)
Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)
Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)
ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.
Câu 5: (3 điểm)

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6 (Có đáp án) bao gồm đáp án chi tiết cho từng đề thi giúp các em sẽ được củng cố và hệ thống lại các kiến thức đã học trong chương trình học môn Toán lớp 5. Đồng thời, đề thi vào lớp 6 môn toán này còn giúp các em chuẩn bị và rèn luyện cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo chi tiết và tải về.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 1

Bài 1: Tính: (2 điểm)

a) \frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}

b) (27,09 + 258,91) x 25,4

Bài 2: Tìm y: (2 điểm)

52 x (y : 78) = 3380

Bài 3: (3 điểm)

Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5m thì diện tích tăng thêm là 35 m2. Tính đáy BC của tam giác .

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 1

Bài 1: (2 điểm) Mỗi tính đúng cho (1 điểm)

Bộ đề môn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6

b) (27,09 + 258,91) x 25,4 = 286 25,4

= 7264,4

Bài 2: Tìm y: (2 điểm)

52 x (y : 78) = 3380

(y : 78) = 3380 : 52 (1 điểm)

(y : 78) = 65 (0,5 điểm)

y = 65 x 78

y = 5070 (0,5 điểm)

Bài 3: (3 điểm)

Mỗi giờ người thợ đó làm được số sản phẩm là:

112 : (8 x 2) = 7 (sản phẩm). (1 điểm)

Trong ba ngày người thợ đó làm tất cả số giờ là:

9 x 3 = 27 (giờ). (0,5 điểm)

Trong ba ngày người thợ đó được tất cả số sản phẩm là:

7 x 27 = 189 (sản phẩm). (1 điểm)

Đáp số: 189 sản phẩm. (0,5 điểm)

Bài 4: (3 điểm)

- Vẽ được hình cho (0,5 điểm)

Bộ đề môn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6

- Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác là:

35 x 2 : 5 = 14 (m) (1 điểm)

- Vì AH là chiều cao chung của hai tam giác ABC và AEB

Nên đáy BC của tam giác là:

150 x 2 : 14 = \frac{150}{7} (m) (1 điểm)

Đáp số: \frac{150}{7} (m) (0,5 điểm)

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 2

Câu 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.

b) Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên Bộ đề môn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.

Câu 4: (3 điểm)

Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng 1/9 số bi xanh bằng 1/8 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Câu 5: (3 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 2

Câu 1: (1 điểm). Đúng mỗi câu 1 điểm

a) Phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là: 9/1

b) Phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000 là: 1/1999

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

55 - y = 76 – 33

55 - y = 43

y = 55 – 43

y = 12

Câu 3: (2 điểm)

Tổng của hai số là: 428 x 2 = 856

Bộ đề môn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Vậy hai số đó là: 78 và 778.

(HS có thể giải bằng cách khác: Tổng – Hiệu;...)

Câu 4: (3 điểm)

Bộ đề môn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)

Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)

Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)

Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)

ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.

Câu 5: (3 điểm)

Tổng của chiều dài và chiều rộng mảnh vườn là: 92 : 2 = 46 (m)

Hiệu số giữa chiều dài và chiều rộng là: 5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng của mảnh vườn là: (46 – 10) : 2 = 18 (m)

Chiều dài của mảnh vườn là: (46 + 10) : 2 = 28 (m)

Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 (m2)

ĐS: 504m2

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 3

Câu 1: (1 điểm)

Với bốn chữ số 2 và các phép tính, hãy lập các dãy tính có kết quả lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Câu 2: (2 điểm)

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Câu 3: (2 điểm)

An có 20 viên bi, Bình có số bi bằng 1/2 số bi của An. Chi có số bi hơn mức trung bình cộng của 3 bạn là 6 viên bi. Hỏi Chi có bao nhiêu viên bi ?

Câu 4: (2 điểm)

Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mỗi rổ chỉ có một loại quả. Số quả ở mỗi rổ là 50, 45, 40, 55, 70 quả. Sau khi bán đi 1 rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt. Hỏi trong các rổ còn lại rổ nào đựng cam, rổ nào đựng quýt ?

Câu 5: (3 điểm)

Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là các số tự nhiên. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Có diện tích từ 60m2 đến 80 m2. Tính chu vi đám đất.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 3

Câu 1: (1 điểm).

2 x 2 – 2 x 2 = 0 2 x 2 - 2 : 2 = 3 2 x 2 x 2 - 2 = 6 2 x 2 x 2 + 2 = 10

2 : 2 + 2 - 2 = 1 2 x 2 + 2 - 2 = 4 2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 : 2 + 2 : 2 = 2 2 x 2 + 2 : 2 = 5 22 : 2 – 2 = 9

Câu 2: (2 điểm)

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm vải xanh là: 1-\frac{3}{7}=\frac{4}{7} (tấm vải xanh) 0,25đ

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm vải đỏ là: 1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5} = (tấm vải đỏ) 0.25đ

Theo đầu bài ta có: 4/7 tấm vải xanh = 2/5 tấm vải đỏ

Hay: 4/7 tấm vải xanh =4/10 tấm vải đỏ. 0,25đ

Ta có sơ đồ:

Bộ đề ôn tập lớp 5 lên lớp 6

Tổng số phần bằng nhau là: 7 + 10 = 17 (phần) 0,5đ

Giá trị 1 phần: 68 : 17 = 4 (m) 0,5đ

Chiều dài tấm vải xanh là: 4 x 7 = 28 (m) 1đ

Chiều dài tấm vải đỏ là: 4 x 10 = 40 (m) 1đ

ĐS: Vải xanh: 28 m ; Vải đỏ: 40 m.

Câu 3: (2 điểm)

Số bi của Bình là: 20 x \frac{1}{2} = 10 (viên) 0,5đ

Nếu Chi bù 6 viên bi cho 2 bạn rồi chia đều thì số bi của 3 bạn sẽ bằng nhau và bằng trung bình cộng của cả 3 bạn. 0,5đ

Vậy trung bình cộng số bi của 3 bạn là: (20 + 10 + 6) : 2 = 18 (viên) 1đ

Số bi của Chi là: 18 + 6 = 24 (viên) 1đ

ĐS: 24 viên

Câu 4: (2 điểm)

Sau khi bán đi một rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt còn lại. Do đó số quả còn lại phải là số chia hết cho 4; trong đó số quả quýt chiếm 1/4 số quả còn lại. 0,5đ

Lúc chưa bán thì cửa hàng có số quả là: 50 + 45 + 40 + 55 + 70 = 260 (quả) 0,5đ

Số 260 chia hết cho 4, nên số quả bán đi phải là số chia hết cho 4. Vì số 40 là số chia hết cho 4 nên đã bán đi rổ 40 quả. 0,5đ

Số quả còn lại là: 260 – 40 = 220 (quả) 0,5đ

Số quả quýt còn lại là: 220 : 4 = 55 (quả) 1đ

Vậy trong 4 rổ còn lại thì có 1 rổ chứa 55 quả quýt và có 3 rổ chứa cam là rổ có 45 quả, rổ có 50 quả, rổ có 70 quả.

Câu 5: (3 điểm)

Vì chiều dài đám đất gấp 3 lần chiều rộng nên diện tích đám đất là số chia hết cho 3. Ta chia đám đất thành 3 hình vuông.

Từ 60 – 80 các số chia hết cho 3 là:60, 63, 66, 69, 72, 75, 78. Suy ra diện tích của mỗi hình vuông có thể là: 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Vì cạnh hình vuông cũng là chiều rộng của đám đất hình chữ nhật là một số tự nhiên nên diện tích hình vuông bằng 25 .

Suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng đám đất là 5m để có 5 x 5 = 25 .

Chiều dài đám đất : 5 x 3 = 15 (m)

Chu vi hình chữ nhật: (15 + 5) x 2 = 40 (m)

ĐS: 40 m.

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 4

Câu 1: (2 điểm)

a) Cho hai biểu thức: A = 101 x 50 ; B = 50 x 49 + 53 x 50.

Không tính trực tiếp, hãy sử dụng tính chất của phép tính để so sánh giá trị số của A và B.

b) Cho phân số: \frac{13}{27}\frac{7}{15}. Không quy đồng tử số, mẫu số hãy so sánh hai phân số trên.

Câu 2: (2 điểm)

Tìm số lớn nhất có hai chữ số, biết rằng số đó chia cho 3 thì dư 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

Câu 3: (3 điểm)

Trong đợt khảo sát chất lượng học kì I, điểm số của 150 học sinh khối lớp Năm ở một trường tiểu học được xếp thành bốn loại: giỏi, khá, trung bình và yếu. Số học sinh đạt điểm khá bằng 7/15 số học sinh cả khối. Số học sinh đạt điểm giỏi bằng 3/5 số học sinh đạt điểm khá.

a) Tính số học sinh đạt điểm giỏi và số học sinh đạt điểm khá.

b) Tính số học sinh đạt điểm trung bình và số học sinh đạt điểm yếu, biết rằng 3/5 số học sinh đạt điểm trung bình bằng 2/3 số học sinh đạt điểm yếu.

Câu 4: (3 điểm)

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Hỏi diện tích khu vườn đó biết rằng nếu tăng chiều dài lên 5 m và giảm chiều rộng đi 5 m thì diện tích giảm đi 225 m2.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 4

Câu 1: (2 điểm)

a) A= 101 x 50

B = 50 x 49 + 53 x 50

= 50 x (49 + 53)

= 50 x 102

Vì 50 = 50 và 101 < 102 Nên A < B.

b) Đảo ngược mỗi phân số đã cho

Bộ đề ôn tập lớp 5 lên lớp 6

Câu 2: (2 điểm)

Gọi số đó là A

A chia cho 3 dư 2 nên (A + 1) chia hết cho 3.

A chia cho 5 dư 4 nên (A + 1) chia hết cho 5.

Nên (A + 1) vừa chia hết cho 3 và cho 5. (A + 1) lớn nhất để vừa chia hết cho 3, 5 là 90.

Vậy A = 90 – 1 = 89

A= 89

Câu 3: (3 điểm) câu a) 2 điểm, câu b) 4 điểm.

a) Số học sinh đạt điểm khá là: 150 x \frac{7}{15}= 70 (học sinh)

Số học sinh đạt điểm giỏi là: 70 x \frac{3}{5}= 42 (học sinh)

b) Ta có: \frac{3}{5}số học sinh đạt điểm trung bình = \frac{2}{3}số học sinh đạt điểm yếu.

Hay: \frac{6}{10}số học sinh đạt điểm trung bình = \frac{6}{9}số học sinh đạt điểm yếu.

Số học sinh đạt điểm trung bình và yếu là: 150 – (70 + 42) = 38 (học sinh)

Số học sinh đạt điểm trung bình là: 38 : 910 + 9) x 10 = 20 (học sinh)

Số học sinh đạt điểm yếu là: 38 - 20 = 18 (học sinh)

ĐS: giỏi: 42 HS ; khá: 70 HS; TB: 20 HS; Yếu: 18 HS.

Câu 4: (3 điểm)

Theo hình vẽ ta thấy 225 chính là diện tích hình chữ nhật MNPQ.

Vậy độ dài PQ là: 225 : 5 = 45 (m)

Bộ đề ôn tập lớp 5 lên lớp 6

Độ dài này chính là hiệu của chiều dài khu vườn lúc đầu và chiều rộng khu vườn lúc sau. Vậy hiệu của chiều dài và chiều rộng lúc đầu là:

45 – 5 = 40 (m).

Chiều rộng lúc đầu là: 40 : 2 = 20 (m)

Chiều dài lúc đầu là: 20 x 3 = 60 (m)

Diện tích khu vườn lúc đầu là: 20 x 60 = 1200 (m2)

ĐS: 1200 m2

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 5

Câu 1: 1 điểm

Cho phân số \frac{15}{16}. Em hãy viết phân số đã cho dưới dạng một tổng của các phân số khác nhau có tử số là 1.

Câu 2: 2 điểm

Có bao nhiêu số có bốn chữ số, trong đó mỗi số không có hai chữ số nào giống nhau?

Câu 3: 2 điểm

Có hai cái bình, một cái 5 lít và một cái 7 lít. Với hai bình đó, làm thế nào để đong được 4 lít nước ở vòi nước máy.

Câu 4: 3 điểm

Trong cuộc thi đố vui để học về An toàn giao thông, nếu trả lời đúng một câu tính 10 điểm, trả lời sai trừ 15 điểm. Kết quả bạn Huy trả lời hết 20 câu hỏi, đạt được 50 điểm. Hỏi bạn Huy đã trả lời được bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai

Câu 5: 2 điểm

Cho hình thang vuông ABCD có góc A và D vuông. Đường AC cắt đường cao BH tại điểm I. Hãy so sánh diện tích của tam giác DHI với tam giác IBC.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 5

Câu 1: 1 điểm

Giải

Ta có:

Bộ đề ôn tập Toán lớp 5 lên lớp 6

Câu 2: 2 điểm

Số có bốn chữ số như sau: abcd trong đó a>0

Với 1 giá trị chọn trước của a thì b chỉ có thể lấy 9 giá trị khác nhau (vì phải khác giá trị của a

Với 1 giá trị chọn trước của b thì c chỉ có thể lấy 8 giá trị khác nhau (vì phải khác giá trị của a và b)

Với 1 giá trị chọn trước của c thì d chỉ có thể lấy 7 giá trị khác nhau (vì phải khác giá trị của a, b và c).

Vậy mỗi giá trị chọn trước của a thì số các số thoả mãn điều kiện của bài toán là: 9 x 8 x 7 = 504 (số)

Vì có 9 giá trị khác nhau của a (từ 1 đến 9) nên số các số có 4 chữ số mà trong đó không có 2 chữ số nào giống nhau là: 504 x 9 = 4536 (số)

Đáp số: 4536 số

Câu 3: 2 điểm

Lần 1: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít.

Lần 2: Bình 7 lít còn 2 lít. Đổ nước trong bình 5 lít ra và đổ 2 lít ở bình 7 lít sang bình 5 lít. Vậy bình 5 lít đang chứa 2 lít

Lần 3: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít (khi đó bình 5 lít đang chứa 2 lít). Vậy chỉ đổ sang bình 5 lít chỉ 3 lít.

Số lít cần lấy là: 7 – 3 = 4 lít ở bình 7 lít.

Câu 4: 2 điểm

Gọi a là số câu đúng, khi đó số câu sai là: 20 – a

Vậy, ta có:

10 x a – 15 x (20 – a) = 50

10 x a – 300 + 15 x a = 50

25 x a = 300 + 50 = 350

a = 350 : 25 = 14

Nên b = 20 – 14 = 6

Đáp số : số câu đúng là 14 và số câu sai là 6

Câu 5: 3 điểm

Bộ đề ôn tập Toán lớp 5 lên lớp 6

Xét hai tam giác : AHC và tam giác BHC. Ta có:

Cạnh CH chung và độ dài cạnh AD = BH

Nên tam giác AHC bằng tam giác BHC (1)

Do diện tích tam giác IHC chung nên:

Diện tích tam giác AHI bằng diện tích tam giác IBC

Mặt khác: Xét hai tam giác AHI và tam giác DHI. Ta có:

Cạnh IH chung và độ dài AB = DH (vì ABHD là hình chữ nhật)

Nên diện tích tam giác AHI bằng diện tích tam giác DHI (2)

Từ (1) và (2) ta có: Diện tích tam giác DHI bằng diện tích tam giác IBC.

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 6

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm). Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính \frac{2007}{2008}-\frac{2006}{2007} là:

A. \frac{1}{2007 \times 2008}
B. \frac{1}{2007}
C. \frac{1}{2008}
D. \frac{2}{2007 \times 2008}

Câu 2: Cho 125dam2 = ................... km2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 0,125

B. 0,0125

C. 0,1250

D. 0,1025

Câu 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có vẽ một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 5cm; chiều rộng 3cm. Như vậy, mảnh đất đó có diện tích là:

A. 15dam2

B. 1500dam2

C. 150dam2

D. 160dam2

Câu 4: Một hình hộp chữ nhật có thể tích 216cm3. Nếu tăng ba kích thước của hình hộp chữ nhật lên 2 lần, thì thể tích của hình hộp chữ nhật mới là:

A. 864cm3

B. 1296cm3

C. 1728cm3

D. 1944cm3

Câu 5: Tam giác ABC, kéo dài BC thêm một đoạn CD = \frac12BC thì diện tích tam giác ABC tăng thêm 20dm2. Diện tích tam giác ABC là :

A. 10dm2

B. 20dm2

C. 30dm2

D. 40dm2

Câu 6: Hai số có tổng là số lớn nhất có 5 chữ số. Số lớn gấp 8 lần số bé. Như vậy, số lớn là:

A. 66666

B. 77777

C. 88888

D. 99999

Câu 7: Cho một số, nếu lấy số đó cộng với 0,75 rồi cộng với 0,25 được bao nhiêu đem cộng với 1, cuối cùng giảm đi 4 lần thì được kết quả bằng 12,5. Vậy số đó là:

A. 1,25

B. 48

C. 11,25

D. 11,75

Câu 8: Khi đi cùng một quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm là:

A. 25%

B. 20%

C. 30%

D. 15%

Câu 9: Lúc 6 giờ sáng anh Ba đi bộ từ nhà lên tỉnh với vận tốc 5km/giờ. Lúc 7 giờ sáng anh Hai đi xe máy cũng đi từ nhà lên tỉnh với vận tốc 25 km/giờ. Như vậy, Anh Hai đuổi kịp anh Ba lúc:

A. 7 giờ 15 phút

B. 6 giờ 15 phút

C. 6 giờ 45 phút

D. 7 giờ 25 phút

Câu 10: Cho hình vuông ABCD có cạnh 14cm (hình bên). Như vậy, phần tô đen trong hình vuông ABCD có diện tích là:

A. 152,04 cm2

B. 174,02 cm2

C. 42,14 cm2

D. 421,4 cm2

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

A. Phần tự luận: (5 điểm)

Bài 1: Vườn hoa nhà trường hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng \frac23chiều dài. Người ta để \frac1{24}diện tích vườn hoa để làm lối đi. Tính diện tích của lối đi.

Bài 2: Cho tam giác ABC có cạnh AC dài 6cm , trên cạnh BC lấy điểm E, sao cho EB = EC. BH là đường cao hạ từ đỉnh B của tam giác ABC và BH = 3cm. EH chia tam giác ABC thành hai phần và diện tích tứ giác ABEH gấp đôi diện tích tam giác CEH.

a/ Tính độ dài đoạn thẳng AH.

b/ Tính diện tam giác AHE.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 6

I. Phần trắc nghiệm: 5 điểm. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Học sinh khoanh đúng vào câu trả lời đúng cho 0,5 điểm và có kết quả đúng như sau:

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Câu 6: C

Câu 7: B

Câu 8: B

Câu 9: A

Câu 10: C

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : 2 = 80 (m) (0,5 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: (80 : 5) x 2 = 32 (m2) (0,5 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật là: (80 : 5) x 3 = 48 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là: 32 x 48 = 1536 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích lối đi là : 1536 : 24 = 64 (m2) (0,5 điểm)

Bài 2: (2,5 điểm)

Vẽ hình cho 0,5 điểm, câu a/ 1 điểm, câu b/ 1 điểm.

a/. Gọi S là diện tích:

Ta có: SBAHE = 2 SCEH

Vì BE = EC và hai tam giác BHE, HEC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung H nên SBHE = SHEC

Do đó SBAH = SBHE = SHEC

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Suy ra: SABC = 3SBHA và AC = 3HA (vì hai tam giác ABC và BHA có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung B)

Vậy HA = \frac{AC}3= 6 : 3 = 2 (cm)

Nghĩa là điểm H phải tìm cách A là 2cm

b/ Ta có: SABC = 6 x 3 : 2 = 9 (cm2)

Vì BE = EC và hai tam giác BAE, EAC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung A, nên SBAE = SEAC do đó:

SEAC = \frac12 SABC = 9 : 2 = 4,5 (cm2)

Vì SHEC = \frac12SABC = 9 : 3 = 3 (cm2)

Nên SAHE = 4,5 – 3 = 1,5 (cm2)

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 7

Bài 1. (2 điểm) Tìm x :

a) X x 45 + X x 55 = 1000

b) \frac{6}{x}+\frac{1}{2}=2

Bài 2. (2 điểm) Mẹ hơn con 30 tuổi. Sau 20 năm nữa tổng tuổi mẹ và tuổi con sẽ tròn 100. Tính tuổi hiện nay của mỗi người ?

Bài 3. (3 điểm) Ba cửa hàng bán được 2870 lít dầu. Cửa hàng thứ nhất bán gấp đôi cửa hàng thứ hai, cửa hàng thứ hai bán bằng \frac14cửa hàng thứ ba. Hỏi mỗi cửa hàng bán bao nhiêu lít dầu?

Bài 4. (3 điểm) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD biết diện tích hình thoi MNPQ là 2323dm2 và chu vi hình vuông BKHC là 2020cm (xem hình vẽ bên)

Bộ đề ôn tập Toán lớp 5 lên lớp 6

Đáp án Đề thi vào lớp 6 môn Toán Số 7

Bài 1. (2 điểm) Tìm x: Mỗi câu đúng cho 1 điểm

a) X x 45 +x 55 = 1000

X x (45 + 55) = 1000

X x 100 = 1000

X = 1000 : 100

X = 10

b) \frac{6}{x}+\frac{1}{2}=2

6 : x +\frac12 = 2

6 : x = 2 - \frac12

6 : x = \frac32

x = 6 : \frac32

x = 4

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 2. (2 điểm) Mẹ hơn con 30 tuổi. Sau 25 năm nữa tổng tuổi mẹ và tuổi con sẽ tròn 100. Tính tuổi hiện nay của mỗi người?

Bài giải

Tổng số tuổi hiện nay của mỗi người là : 100 – 25 x 2 = 50 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là : (50 – 30) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là : 10 + 30 = 40 (tuổi)

Hoặc (50 + 30) : 2 = 40 (tuổi)

Đáp số : mẹ 40 tuổi ; con 10 tuổi

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Bài 3. (3 điểm) Ta có sơ đồ:

Bộ đề ôn tập Toán lớp 5 lên lớp 6

Tổng số phần bằng nhau : 2 + 1+ 4 = 7 (phần)

Cửa hàng thứ hai đã bán : 2870 : 7 = 410 (lít)

Cửa hàng thứ nhất đã bán : 410 x 2 = 820 (lít)

Cửa hàng thứ ban đa bán : 410 x 4 = 1640 (lít)

Đáp số: Cửa hàng thứ nhất bán: 820 lít

Cửa hàng thứ hai bán: 410 lít

Cửa hàng thứ ba bán: 1640 lít

Bài 4. (3 điểm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 2323 x 2 = 4646 (dm2)

= 464600 cm2

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD cũng chính là cạnh hình vuông BKHC

Chiều rộng hình chữ nhật là : 2020 : 4 = 505 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là : 464600 : 505 = 920 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là : (920 + 505) x 2 = 2850 (cm)

Đáp số: 2850 cm

0,75 đ

0,25 đ

0,5 đ

0, 5 đ

0, 5 đ

0,5 đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,75đ

0,25đ

Bộ 35 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN lên lớp 6 (Có đáp án) cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, ôn tập các dạng Toán hay và khó thi vào lớp 6 các trường chuyên đạt kết quả cao.

BÀI TẬP ÔN VÀO LỚP 6

Để học tốt môn Toán lớp 5, mời các bạn tham khảo thêm

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5.

Và để chuẩn bị cho chương trình học lớp 6 chương trình mới, các thầy cô cùng các bạn tham khảo: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
4.988 573.561
12 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Sport Ly
  Sport Ly Thiếu chữ còn lại ở câu 4 đè số 3
  Thích Phản hồi 22/07/20
  • Sport Ly
   Sport Ly Mà vì sao 1/4 ở đâu ra thế
   Thích Phản hồi 22/07/20
   • My Trà
    My Trà VERY GOOD
    Thích Phản hồi 19/08/20
    • Phạm Xuân Đằng
     Phạm Xuân Đằng tốt quá
     Thích Phản hồi 20/08/20
     • bé heo channel
      bé heo channel

      veryyyyyyyyyyy good

      Thích Phản hồi 17:45 12/06
      • Minh Võ
       Minh Võ

       Dễ như đề lớp 1

       Thích Phản hồi 08:29 14/06
       • Nam
        Nam

        Quỳ luôn thầy giáo giải đề 0/2000 cũng có nghĩa được

        Thích Phản hồi 11:46 17/06
        • Tuyên Duy Bùi
         Tuyên Duy Bùi

         VERY GOOD

         Thích Phản hồi 13:37 22/06
         • Vu Thi HỒNG MINH
          Vu Thi HỒNG MINH

          VERY GOOD

          Thích Phản hồi 12:29 02/07
          • Trâm Đỗ
           Trâm Đỗ

           đứa nào lười chép luôn đ/a :))

           Thích Phản hồi 08:23 13/07
           Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm