Bài tập ôn hè môn Toán cơ bản lớp 5

¤n tËp to¸n- Líp 5
®Ò 1
Bµi 1 : TÝnh
a.
7
4
+
13
5
; b.
15
2
+
5
7
; c.
15
41
×
13
20
; d.
5
3
+ 2 ; e. 4 -
4
13
; g. 2 :
3
1
Bµi 2: T×m x
a.
5
7
- x =
10
3
b.
7
4
: x =
15
5
Bµi 3: TÝnh nhanh
a.
7
6
+
12
5
+
12
7
+
7
1
b.
13
4
×
13
6
+
13
4
×
13
7
Bµi 4: ChuyÓn c¸c hçn sè sau thµnh ph©n sè
2
5
3
; 7
2
1
; 4
8
3
; 5
11
4
; 9
12
1
; 3
9
7
Bµi 5 : Mét xe c ba lo¹i bao t¶i : xanh , vµng , tr¾ng gåm 1200 c¸i . bao xanh chiÕm
100
30
tæng sè bao , sè bao tr¾ng chiÕm
100
45
tæng sè bao ; Hái cã bao nhiªu c¸i bao mµu vµng ?
®Ò 2
Bµi 1: TÝnh
a. 4
3
1
+ 2
6
5
b. 7 - 2
3
2
c. 2
7
3
×
1
4
3
d. 5
3
1
: 3
5
1
Bµi 2: T×m x
a.x - 1
5
3
= 2
10
1
b. 5
7
1
: x = 4
Bµi 3: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç................
5m 4 cm = ........................m 270 cm = .................dm
720 cm = ...........m .....cm 5 tÊn 4 yÕn = ..................kg
2t¹ 7 kg = ...................t¹ 5m
2
54 cm
2
= ............m
2
67 m
2
4cm
2
= ........cm
2
Bµi 4 : Mua 20 c¸i bót ch× hÕt 16000 ®ång . Hái mua 21 c¸i bót ch× nh vËy hÕt bao nhiªu tiÒn ?
GV: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn
1
¤n tËp to¸n- Líp 5
Bµi 5: Hai thïng dÇu cã 168 lÝt dÇu . T×m sè dÇu mçi thïng biÕt thïng thø nhÊt cã nhiÒu h¬n thïng
thø hai lµ 14 lÝt .
®Ò 3
Bµi 1: T×m x
a.3 - x =
7
5
; b.
13
7
: x =
39
14
c. x
×
5
3
=
15
14
d. x -
8
5
= 1
4
3
Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç ……
4m = km………… 5kg = …………
3m 2cm = hm………… 4yÕn 7kg = …………
3km 6 m = m………… 4 t¹ 9 yÕn = kg…………
15m 6dm = cm………… 2yÕn 4hg = hg…………
Bµi 3: Cã hai tói bi . Tói thø nhÊt cã sè bi b»ng
5
3
sè bi tói thø hai vµ kÐm tói thø hai lµ 26 viªn bi
. T×m sè bi mçi tói ?
Bµi 4: Chu vi cña mét h×nh ch÷ nhËt lµ 56 cm , chiÒu réng b»ng
3
1
chiÒu dµi
T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã ?
®Ò 4
Bµi 1: §iÒn sè vµo chç trèng .……
5m
2
38dm
2
= ……
m
2
23m
2
9dm
2
= …………
m
2
72dm
2
= …………
m
2
5dm
2
6 cm
2
= …………
dm
2
Bµi 2: §iÒn dÊu >, <, =
3 yÕn 7kg 307 kg
6km 5m 60hm 5 0 m
Bµi 3: A mua 7 hép thÞt hÕt 35000 ®ång . B mua nhiÒu h¬n A 4 hép thÞt th× ph¶i tr¶
bao nhiªu tiÒn ?
Bµi 4: Lan mua 4 hép bót mµu hÕt 16000 ®ång . Hái H¶i mua 8 hép bót nh vËy hÕt bao nhiªu
tiÒn ?
Bµi 5: Mua 20 c¸i bót ch× hÕt 16.000 ®ång. Hái mua 21 c¸i bót ch× hÕt bao nhiªu tiÒn.
GV: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn
2
¤n tËp to¸n- Líp 5
®Ò 5
Bµi 1: ViÕt c¸c sè thËp ph©n:
a .Ba phÈy kh«ng bÈy
b.Mêi chÝn phÈy t¸m tr¨m n¨m m¬i
Bµi 2: §iÒn dÊu >, <, = vµo
3m
2
5cm 305 cm
6dam
2
15m
2
6dam
2
150dm
2
Bµi 3: MÑ mua 9 qu¶ cam, mçi qu¶ 800 ®ång nÕu mua mçi qu¶ víi gi¸ rÎ h¬n 200 ®ång th× sè tiÒn
®ã ®ñ mua bao nhiªu qu¶ ?
Bµi 4: Mét thöa ruéng h×nh c nhËt chu vi 480m, chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 4 dam. T×m
diÖn tÝch h×nh ch÷a nhËt.
Bµi 5: Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt chiÒu dµi lµ 36 dam, chiÒu réng b»ng
3
2
chiÒu dµi. Hái
thöa ruéng cã diÖn tÝch lµ bao nhiªu m
2
.
®Ò 6
Bµi 1 : XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ -> lín
5,126; 5,621; 5,216; 5,061; 5,610
Bµi 2: XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ dÇn
72,19; 72,099; 72,91; 72,901; 72,009
Bµi 3: Mét cöa hµng 2 tÊn 1 ng«. Ngµy ®Çu b¸n ®îc
7
2
ng« ®ã. Ngµy thø 2 b¸n ®îc
5
1
sè
n cßn i. i c2 ngµy b¸n ®îc bao nhiªu n?
Bµi 4: Ba ngêi thî trong mét ngµy lµm th× nhËn ®îc 105000 ®ång tiÒn c«ng. Hái 7 ngêi thî trong
1 ngµy lµm th× nhËn ®îc bao nhiªu tiÒn ? (N¨ng suÊt nh nhau)
Bµi 5: Mét ngêi ®i mua 15 c¸i bót lo¹i 3000 ®ång 1 c¸i. Còng tiÒn ®ã ®ñ mua bao nhiªu c¸i,
mçi c¸i 1500 ®ång
®Ò 7
Bµi 1: §iÒn dÊu >, < hoÆc = vµo chç ……
4,17 5,03 …… 2,174 3,009……
58,9 59,8…… 5,06 5,06……
GV: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn
3

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 là tài liệu được VnDoc tổng hợp các bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 5 đi từ cơ bản đến nâng cao. Các bài tập hè lớp 5 này sẽ giúp các bé nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 5 được chắc chắn, làm nền tảng tốt khi học lên chương trình lớp 6. Mời các em học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Ôn tập hè môn Toán và Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5

Đề số 1

Bài 1: Tính

Ôn tập hè môn Toán lớp 5

Bài 2: Tìm x

Ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bài 3: Tính nhanh

Ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bài 4: Chuyển các hỗn số sau thành phân số

Ôn tập hè môn Toán lớp 5

Bài 5: Một xe chở ba loại bao tải: xanh, vàng, trắng gồm 1200 cái. Số bao xanh chiếm 30/100 tổng số bao, số bao trắng chiếm 45/100 tổng số bao. Hỏi có bao nhiêu cái bao màu vàng?

Đề số 2

Bài 1: Tính

Ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bài 2: Tìm x

Ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ ...

5m 4cm = .....m 270cm = ...........dm

720cm = .....m....cm 5 tấn 4 yến = ..........kg

2 tạ 7kg = ...... tạ 5m2 54m2 =....m2

67m2 4cm2 = .....cm2

Bài 4: Mua 20 cái bút chì hết 16000 đồng. Hỏi mua 21 cái bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài 5: Hai thùng dầu có 169 lít dầu. Tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít.

Đánh giá bài viết
368 54.936
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm