Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6

Tài liệu 5 đề ôn tập môn Tiếng Anh 5 lên lớp 6 nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tham khảo thêm bộ đề khảo sát năng lực đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh tại:

Đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 6 số 1

Bài 1: Chuyển các câu sau sang thể phủ định hoặc nghi vấn:

1. It is a pen.

2. Nam and Ba are fine.

3. They are twenty.

4. I am Thu.

5. We are eighteen.

6. She is Lan.

Bài 2: Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa:

1. name/ your/ what/ is?

2. am/ Lan/ I.

3. Phong/ is/ this?

4. today/ how/ you/ are?

5. thank/ are/ you/ fine/,/ we.

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I.

7. Ann/ am/ hello/ I.

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom.

9. eighteen/ they/ old/ years/ are.

10. not/ he/ is/ today/ fine.

Bài 3: Mỗi câu có một lỗi sai, tìm và sửa lại:

1. How old you are?

2. I'm fiveteen years old.

3. My name are Linh.

4. We am fine , thank you.

5. I'm Hanh and I am is fine.

6. I'm fine, thanks you.

7. She is eleven year old.

8. Nam are fine.

9. I am Thanh, and This Phong is.

10. Hoa and Mai is eleven.

Bài 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.

This (be) my friend, Lan .

She (be) nice ?

They (not be) students.

He (be) fine today.

My brother (not be ) a doctor.

You (be) Nga ? Yes, I (be)

The children (be) in their class now.

They (be) workers ? No, They (not be)

Her name (be) Linh.

How you (be) ? – We (be) fine, thanks.

Bài 5: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. morning/ I/ Tam/ this/ Lan

2. Hi/I /Hai/ this/ Van.

3. afternoon/ name/ Hung/ this/ Hoang.

4. Hello/ Long/ I/ Hoa/this/ Nam/ and/ this/ Nga

5. How/ you/ ? – I/ fine/ thanks.

6. morning/Miss Ha/name/ Ba/ this/ Phong.

7. after noon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/ ?

8. afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks.

9. Hi/ Bao/ how/ you/ ?/

10. Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class.

Bài 6: Viết các số sau bằng tiếng Anh

1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bài 7. Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không?

2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế cền bạn thì sao?

3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu.

4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi.

5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ?

6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6.

7. Tôi là Phong cền đây là Linh.

Bài 8. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Miss. Nhung ( ride )........ her bike to work

2. You ( wait).......... for your teacher?

3. I ( play)....... video games and my sister ( watch ) .............TV

4. She ( not )................ travel to the hospital by bus but she ( drive).............

5. We ( sit) .........in the living room

6. What the farmers (do).......?

- They ( unload)..........the vegetables.

7. Where he ( fly).........? – to Ho Chi Minh City

8. I (eat)........my breakfast at a food store

9. My father (listen)....................................... to the radio now.

10. Where is your mother? - She ....................... (have) dinner in the kitchen.

11. Mr. Nam (not work) ............................................. at the moment.

12. The students (not, be) ..................................in class at present.

13. The children (play)................................ in the park at the moment.

14. Look! Thebus (come) .......................................

15. What .............................. you (do).....................at this time Nam?

- I often ( read) .............................. .............................. a book.

Bài 9. Thực hiện các phép tính sau bằng tiếng Anh:

1 + 2 =

3 + 4 =

8 : 2 =

20 – 17 =

9 + 5 =

2 x 4 =

9 – 2 =

3x 3 =

4 x 5 =

6 x 3 =

10 : 2 =

15 : 3 =

20 – 4 =

5 +7 =

13 + 2 =

14 + 3 =

13 + 1 =

16 + 2 =

10 + 2 =

10 – 2 =

20 – 1 =

12 + 6 =

20 – 6 =

17 + 2 =

Bài 10: Em hãy điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống của đoạn văn sau:

Hello, my…1……..…… is Nam. I’m …2……..student. I am thirteen ……3…….old. I …4………at 47 hung vuong street. This ……5……my school……6…….that is my classroom.

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Anh văn số 2

Bài 1: Viết dạng số nhiều của những danh từ sau

armchair, table, lamp, bag, couch, knife, family. ………………………………………………………

house , eraser , window , stereo , class, play. …………………………………………….................

Bài 2: Tìm 1 t khác vi các t cn li:

1. pen

board

desk

teacher

 

6. ruler

pencil

pen

student

2. classroom

eraser

pencil

pen

 

7. class

door

window

clock

3. schoolbag

clock

wastebasket

bag

 

8. house

school

eraser

classroom

4. wastebasket

board

desk

city

 

9. two

twenty

thirteen

nineteen

5. I

we

you

my

 

10. am

are

is

children

Bài 3: Chuyển các câu sau sang số nhiều

1. This is an armchair.

2. I am a student.

3. It is a couch.

4. What is this? It’s a stereo.

5. What is that ? It’s a bookshelf.

6. That is an eraser.

Bài 4: Đọc v gia đình Nam sau trả li các câu hỏi bên dưới:

This is Nam. He is twenty-three years old and he is an engineer. There are five people in his family. His father, his mother, his two sisters and him. His fahter is fifty and he is an engineer, too. His mother is forty- eight years old. She is a doctor. His sisters are twelve and seventeen. They are students.

1. What is his name?

2. How old is he?

3. What does he do?

4. How many people are there in his family?

5. How old is his father?

6. Is his father an engineer?

7. How old is his mother?

8. Is his mother a nurse?

9. How old are his sisters?

10. What do his sister do?

Bài 5. Chuyn các câu sau sang s nhiu.

1. It is a ruler

2. There is a desk in the classroom.(3)

3. This is a flower.

4. There is a bench in the room (5).

5. That is my book.

6. The ruler is on the table.

7. What is this?

8. Is that your student?

9. Who is this?

10. Where is my color pencil?

Bài 6: Điền giới từ phù hợp

1. Stand ............

2. Sit ............................

3. Come ...............

4. I live ..........a Street.

5. I live ............... a house .

6. I live ....... VN.

7. I live ..... Le Loi Street.

8. I live ........ 326 Tran Phu Street.

9. I live ..... HCMC.

10. What’s this ............. English?

Bài 7. Gch chân li sai trong các câu sau và sa li cho đúng.

1. What’s your name ? Your name is phuong

2. What is he name? He name is Tam.

3. How many chair there are in your house?

4. What do your father do? 5. My sister is a engineer.

6. They are a nurses.

7. Who’s they?

8. Is Nam and Ba students?

9. Who they are? They are engineer.

10. Where Ha’s house?

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Bài 8: Điền have hoặc has vào các chỗ trống trong các câu sau:

1. He …………… three books. 5. Her school ……………….…20 classrooms

2. They ……………. two houses. 6. Ba and Bac ………………….. two pens.

3. My sister …………… a big bag. 7. His parents ……………….. three children.

4. This house ………….. 6 windows. 8. The boys …………………....5 rulers.

Bài 9: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. Lan (get up) ……………at 6.00.

2. Mai and Hoa (wash) ………their faces.

3. Thanh (have) ……………breakfast.

4. My father (brush) ………..his teeth.

5. We (go) ………..to school.

6. She (go) ……..to school in the morning.

7. I (get) ……………dressed.

8. He (brush) ………..his teeth everyday.

9. They (have) ……….breakfast.

10. My mother (get)……….. up at 5.00.

Bài 10: Chọn đáp án đúng nhất:

1. Hoa goes/ go to school.

2. we brushes/ brush our teeth.

3. He do/ does his homework.

4. Hoa and Lan play/ plays games.

5. We goes/ go to school.

6. I have/ has lunch at 12.00.

7. She watches/ watch TV.

8. They plays/ play soccer.

9. Thu has/ have breakfast.

10. I does/ do my homework.

Bài 11: Chia động từ ỏ ngôi thứ ba số ít

take -> ......................, finish -> ......................, go -> ......................

watch -> ..................., do -> ..........................., play -> .....................

brush -> ...................., listen -> ......................, have -> ...................

get -> ........................, wash -> ......................, start -> ......................

Bài 12: Choose the correct answer

1. Peter (this / ’s / x) school is small.

2. (‘s / is / it ) Nam’s school big?

3. (Where / How ? Which) grade is he in?

4. (Which / What / What time ) does he do every morning?

5. This is Mai’s house. (They’re / Those are / It’s) small.

6. Where is your classroom? It’s (on / in / at) the second floor.

7. It’s (a big house / a house big / big house)

8. How many floors (are there your school / your school has / does your school have) ?

9. She (brush her teeth / washes her face / get dressed) at 7.30.

10. Is your school yard big? (Yes, they are / No, you aren’t / No, it isn’t)

Đề ôn tập hè lớp 5 lên 6 môn tiếng Anh số 3

I. Odd one out

1. A. one  B. five  C. second  D. nine
2. A. my  B. your  C. his D. she
3. A. geography  B. housework  C. history  D. math
4. A. farmer  B. driver  C. flower  D. teacher
5. A. it  B. in  C. on  D. at
6. A. morning  B. thanks  C. evening D. afternoon
7. A. fifteen  B. fourteen  C. night D.three
8. A. am  B. old  C. are  D. is
9. A. bye  B. hi  C. hello  D. good morning
10. A. Doctor  B. Teacher C. Table  D. ruler
11. A. Go  B. Read  C. book  D. Eat
12. A. Stereo B. Desk  C. get up  D. schoolbag
13. A. on  B. at   C. in D. telephone
14. A. table  B. chair  C. board  D. city
15. A. five  B. ten  C. second  D. fifteen
16. A. orange  B. banana C. apple  D. pen
17. A. book  B. pen  C. ruler  D. student
18. A. I  B. my  C. he  D. they
19. A. father  B. student C. doctor  D. they

20. A. one 

B. four  C. five  D. fine

II. Choose the best option A, B, C or D to complete each sentence

1. Is there a yard behind her house? No, there…………………

A. is

B. are

C. isn’t

D. aren’t

2. How ………classrooms are there in your school?

A. many

B. much

C. number

D. about

3. My brother …………… his car on Sundays.

A. wash

B. washes

C. washing

D. to wash

4. The toystore is……….. the bookstore and the drugstore.

A. on

B. in

C. of

D. between

5. What ……….. Minh and Hung doing in the garden?

A. is

B. are

C. do

D. does

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi tại: Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 6 các môn học khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
482 146.505
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm