Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ 15 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2024

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2024 cho các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn luyện, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Chuyên, trường chất lượng cao năm học mới đạt hiệu quả cao.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 1

Bài 1

a) 19,56 - 3,8 : 1,2 x 1,8 = ?

b) 3,2 + 4,65 : 1,5 = ?

c) 738 phút = ? giờ.

d) Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng và số tiền lãi bằng 10% số tiền vốn bỏ ra. Số tiền vốn và lãi của người đó là bao nhiêu?

Bài 2

a) Tìm x, biết

\frac{2 \times x-4,36}{0,125}=0,25 \times 42,9-11,7 \times 0,25+0,25 \times 0,8

b) Tính nhanh

N=\frac{1}{1 \times 5}+\frac{1}{5 \times 10}+\frac{1}{10 \times 15}+\frac{1}{15 \times 20}+\ldots+\frac{1}{2005 \times 2010} .

Bài 3

a) Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải một chữ số thì ta được số tự nhiên chia hết cho 5. Số A có 4 chữ số và tổng các chữ số của A là 31. Tìm số A.

b) Tìm số tự nhiên ab, biết ab chia cho 5 dư 2 và ab chia hết cho 9.

Bài 4

Hai cửa hàng cùng bán được một số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhất bán hết trong 5 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ hai bán hết trong 8 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Sau hai ngày bán, số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ hai hơn số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ nhất là 18 tấn.

Hỏi mỗi kho ban đầu có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 5

Cho tam giác ABC. Hai điểm D, E lần lượt là trung điểm của BC và AB. G là giao điểm của AD và CE.

a) So sánh diện tích của các tam giác GAE, DCG.

b) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác BGE bằng 13,5 cm2.

c) BG cắt AC tại M. Chứng minh MA = MC.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 2

Bài 1

a) Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39 km 2dam; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km 72m. Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5 %. Một người gởi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Sau một tháng cả số tiền gởi và tiền lãi là bao nhiêu?

Bài 2

a) Tìm x, biết (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5).

b) Tính nhanh A=\frac{4047991-2010 \times 2009}{4050000-2011 \times 2009} .

Bài 3

Giá một chiếc ti vi là 6750 000 đ. Để nhanh chóng bán được hàng người ta đã giảm giá bán hai lần: lần thứ nhất giảm 7% giá bán ban đầu, lần thứ hai giảm 8% giá bán của ti vi sau lần giảm giá thứ nhất.

Hỏi sau hai lần giảm giá, giá của chiếc ti vi đó là bao nhiêu?

Bài 4

Tổng số sách của 3 ngăn là 840 cuốn sách. Biết rằng, \frac{4}{7}số sách của ngăn thứ nhất bằng \frac{4}{5}số sách của ngăn thứ hai và bằng \frac{3}{5}số sách của ngăn thứ ba. Tìm số sách của mỗi ngăn.

Bài 5

Cho 2 hình chữ nhật ABCD và BCEF, BD = 15 m, AE = 20 m, BD vuông góc AE.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

a) Tính diện tích tứ giác ABED.

b) Biết rằng CE = 2 x CD, tính diện tích của tam giác BCD và tam giác BCE.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 3

Bài 1

a) Tìm x, biết 104,5 x X - 14,1 × X + 9,6 x X = 25

b) Tính nhanh

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Bài 2

a) Tổng của hai số là 80. Tỉ số của hai số đó bằng 0,28. Tìm hai số đó.

b) Mua 3 cây bút bi và 4 cây bút chì hết 15900 đồng. Nếu mua 5 cây bút bi cùng loại và 6 cây bút chì cùng loại thì hết 25100 đồng. Tìm giá mỗi cây bút bi và giá mỗi cây bút chì?

Bài 3

a) Tìm số abc, biết abc chia hết cho 5 và 9, a = b + 1.

b) Hiệu của hai số là 1,3. Nếu tăng số bị trừ lên 5 lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 104,1. Tìm hai số đó?

Bài 4

Hai nhóm công nhân cùng làm một đoạn đường AB. Trong 3 ngày làm chung, cả hai nhóm làm được 117,3 m. Hỏi đoạn đường AB dài bao nhiêu mét, biết rằng nếu làm riêng thì nhóm I làm trong 10 ngày, nhóm II làm trong 7 ngày mới xong đoạn đường đó.

Bài 5

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 120,9 m2. M là trung điểm của AB. N là điểm nằm trên cạnh AC, sao cho AN = 2 x NC.

a) Tính diện tích tam giác AMN.

b) MN cắt BC tại I. So sánh CB và CI.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 4

Bài 1

a) Tính A = 2,53 + 1,53 : 2 - 1,68.

b) Tìm x, biết .

x \times \frac{20}{11}=\frac{2}{1 \times 3}+\frac{2}{3 \times 5}+\frac{2}{5 \times 7}+\frac{2}{7 \times 9}+\frac{2}{9 \times 11}

Bài 2

a) Cho phân số \frac{27}{43} . Tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy tử số của phân số trừ đi số đó và lấy mẫu của phân số cộng với số đó thì được phân số mới có giá trị bằng \frac25.

b) Một phép nhân có hai thừa số. Thừa số thứ nhất có hai chữ số. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái thừa số thứ nhất thì tích tăng thêm 2300 đơn vị.

Tìm thừa số thứ hai của phép nhân đó.

Bài 3

Kết quả học tập học kỳ I năm học 2009-2010 của một lớp như sau:

+ Mỗi học sinh đều học giỏi ít nhất 2 môn trong số ba môn: Toán (T), Tiếng Việt (V) và Tiếng Anh (A).

+ Có 2 em học giỏi cả ba môn.

+ Có 5 em học giỏi cả T và V.

+ Có 6 em học giỏi cả V và A.

+ Có 7 em học giỏi cả A và T.

Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh.

Bài 4

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước, sau 2 giờ thì còn 27,2 lít nước nữa đầy bể. Nếu chỉ mở vòi A thì sau 5 giờ bể đầy nước. Nếu chỉ mở vòi B thì sau 9 giờ bể đầy nước. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước.

Bài 5

Cho tam giác ABC. Điểm M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.

a) So sánh diện tích các tam giác AMN và BNC.

b) Tính chiều cao vẽ từ A của tam giác ABC biết diện tích hình tam giác BMN bằng 8,6775 cm2 và BC = 15,6 cm.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 5

Bài 1

a) Tìm x, biết .

\frac{5 \times x}{x-13}=49 \times 0,5-7 \times 0,5+0,25

b) Tìm số lớn nhất trong các số sau

A=\frac{8}{9} ; B=\frac{202}{303} ; C=\frac{6363}{8181}

Bài 2

Nếu bỏ chữ số hàng chục của số N thì ta được số lớn nhất có ba chữ số. Tìm số N, biết rằng trung bình cộng tất cả các chữ số của N bằng 7,25.

Bài 3

a) Trung bình cộng của hai số bằng 21, biết rằng 2/3 số này bằng 1/2 số kia. Tìm hai số đó.

b) Số tiền mua 2 cuốn vở loại A và 5 cuốn vở loại B là 15500đ. Số tiền mua 3 cuốn vở loại A hơn số tiền 2 cuốn vở loại B là 3300đ. Hỏi giá mỗi loại vở là bao nhiêu.

Bài 4

Chị An Có 306 quả cam ở 3 rổ. Sau khi chị An bán 1/7 số cam ở rổ thứ nhất, 5/17 số cam ở rổ thứ hai và 2/5 số cam ở rổ thứ ba thì số cam còn lại ở ba rổ bằng nhau. Tìm số cam mỗi rổ lúc đầu?

Bài 5

Cho tam giác ABC, có cạnh BC = 7,2 cm và chiều cao vẽ từ A bằng 7,5 cm.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Trên AB lấy điểm P sao cho AP = 2/3 AB, trên AC lấy điểm Q sao cho AQ = \frac14 AC. Tính diện tích tam giác APQ.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 6

Bài 1

a) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 22 m và chiều rộng 4,5 m. Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 mãnh đất đó được vẽ thành hình chữ nhật có chiều dài bao nhiêu mi-li-mét, chiều rộng bao nhiêu mi-li-mét ?

b) Tính nhanh

A=\frac{34,4 \times 6,34+3,66 \times 34,4}{17,2 \times 9,55+12,45 \times 17,2-17,2}

Bài 2

Tìm số có 3 chữ số , biết rằng chữ số hàng đơn vị bằng \frac{1}{9}tổng hai chữ số kia, chữ số hàng trăm gấp 4 lần tổng chữ số hàng chục và đơn vị.

Bài 3

Có 3 tổ ô tô vận tải đã vận chuyển được 150 tấn gạo, mỗi tổ có số ô tô bằng nhau.

+ Tổ A gồm các ô tô chở 2 tấn.

+ Tổ B gồm các ô tô chở 3 tấn.

+ Tổ C gồm các ô tô chở 5 tấn.

a) Tìm số ô tô mỗi tổ.

b) Mỗi tổ đã chở được bao nhiêu tấn gạo ?

Bài 4

Trong đợt trồng cây đầu năm mới, hộ ông Xuân và hộ ông Yến đã nhận trồng 1830500 cây phi lao. Khi hộ ông Xuân trồng được 2/5 số cây của minh, hộ ông Yến trồng được 1/7 số cây của mình thì hộ ông Yến còn nhiều hơn hộ ông Xuân 470700 cây.

Hỏi mỗi hộ đã nhận bao nhiêu cây phi lao?

Bài 5

Cho hình vuông ABCD cạnh bằng 8,1cm. Trên AB lấy điểm M, sao cho AM = \frac{1}{3}AB. Trên BC lấy điểm N, sao cho BN = \frac{2}{3}BC.

a) Tính diện tích hình tam giác DMN.

b) MN và BD cắt nhau tại E. So sánh độ dài hai đoạn thẳng EM và EN.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 7

Bài 1

a) Tìm y, biết (14,17-y) \times \frac{2}{9}=\frac{1}{3} .

b) Tính nhanh

T=\frac{2,85 \times 156,23-2,85 \times 56,23}{1,5+1,8+2,1+2,4+2,7+3+3,3+3,6+3,9+4,2}

Bài 2

a) Trung bình cộng của ba số là 75. Nếu viết thêm số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm ba số đó ?

b) Năm nay tổng số tuổi của Hải và Tân bằng 20. Cách đây hai năm tỉ số tuổi của Hải và tuổi của Tân là \frac{5}{3}. Hỏi năm nay Hải mấy tuổi, Tân mấy tuổi?

Bài 3

a) 19 bao gạo gồm 2 loại : loại 10 kg/bao và loại 13kg/bao có khối lượng tổng cộng là 211 kg. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu bao ?

b) Cả hai bạn làm được 1998 bông hoa đỏ và hoa xanh. Tìm số hoa mỗi loại, biết rằng nếu 1/3 số hoa đỏ bớt 1 hoa thì bằng 1/2 số hoa xanh ?

Bài 4

Hai bạn Nam và Bắc đi mua sách. Mỗi bạn đều mang theo số tiền như nhau. Nếu bạn Nam mua hết \frac{3}{4}số tiền của mình và bạn Bắc mua hết \frac{2}{5}số tiền của mình thì số tiền còn lại của bạn Nam ít hơn số tiền còn lại của bạn Bắc là 18900 đồng. Hỏi mỗi bạn ban đầu mang theo bao nhiêu tiền?

Bài 5

Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 18,5 cm, AB = 20,4 cm.

a) Tính diện tích hình chữ nhật.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. MN và DC kéo dài cắt nhau tại P. Tính độ dài cạnh CP.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1.043
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tâm béo
  Tâm béo

  Không có đáp án hả thầy?

  Thích Phản hồi 20/07/21
  • Khánh Huyền Trần
   Khánh Huyền Trần

   😭


   Thích Phản hồi 22/04/22
   • mơ 2017 lethi
    mơ 2017 lethi

    KO CÓ LỜI GIẢI 

    Thích Phản hồi 29/08/21
    • mơ 2017 lethi
     mơ 2017 lethi

     😭


     Thích Phản hồi 29/08/21

     Thi vào lớp 6 môn Toán

     Xem thêm