Bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bài tập chọn từ có cách phát âm khác

Bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6 nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về ngữ âm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

Exercise 1

1. A. with

B. third

C. thumb

D. bath

2. A. dream

B. breakfast

C. pleasant

D. head

3. A. that

B. than

C. with

D. thin

4. A. tries

B. relief

C. belief

D. field

5. A. chief

B. tie

C. brief

D. thief

Exercise 2

1. A. alone

B. cabbage

C. match

D. scratch

2. A. accident

B. climb

C. knife

D. hiking

3. A. chess

B. forest

C. lemon

D. leg

4. A. exercise

B. second

C. intelligent

D. next

5. A. queen

B. sleep

C. seed

D. deer

Exercise 3

1. A. India

B. pilot

C. invitation

D. inventor

2. A. patient

B. table

C. happy

D. lay

3. A. late

B. gate

C. skate

D. alligator

4. A. opposite

B. orange

C. potato

D. coconut

5. A. between

B. elephant

C. eleven

D. elevator

Exercise 4

1. A. wool

B. foot

C. wood

D. boot

2. A. pagoda

B. attractive

C. banana

D. apple

3. A. busy

B. unicorn

C. universe

D. ukulele

4. A. apply

B. around

C. above

D. late

5. A. temple

B. engine

C. excite

D. elbow

Exercise 5

1. A. cook

B. book

C. good

D. noon

2. A. spoon

B. foot

C. zoo

D. moon

3. A. listened

B. watched

C. fixed

D. stopped

4. A. wanted

B. painted

C. texted

D. opened

5. A. song

B. summer

C. sock

D. sugar

-The end-

Đáp án bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Exercise 1

1. A

2. A

3. D

4. A

5. B

Exercise 2

1. A

2. A

3. B

4. A

5. D

Exercise 3

1. B

2. C

3. D

4. B

5. A

Exercise 4

1. D

2. D

3. A

4. D

5. C

Exercise 5

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như  Sắp xếp lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6, Bài tập There is - There are nâng cao, Bài tập về much, many và a lot of nâng cao... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.021
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm