Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2023 - Đề 3

Đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2023 - Đề 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh thi vào lớp 6 năm 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. house

B. apartment

C. flag

D. flat

2. A. post office

B. opposite

C. circus

D. pharmacy

3. A. larger

B. busy

C. quiet

D. peaceful

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

4. A. apply

B. around

C. above

D. late

5. A. that

B. than

C. with

D. thin

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

6. ________ ride your bike too fast!

A. Don’t

B. Do

C. Be

D. Be not

7. Is there _________ else you want?

A. a

B. an

C. some

D. anything

8. Look! He _________ the apple tree.

A. climb

B. climbs

C. climbing

D. is climbing

9. May I ask you some questions _______ my survey? - Sure

A. with

B. for

C. on

D. to

10. How ___________ do you go swimming? - Once a week

A. many

B. much

C. old

D. often

11. My father listens _________ music in the evening.

A. in

B. on

C. to

D. at

12. Your sister likes singing, ___________?

A. does she

B. doesn’t she

C. don’t she

D. isn’t she

13. Would you like to be a doctor ________ a nurse?

A. to

B. or

C. from

D. but

14. I hope my dream __________ one day.

A. shall come true

B. will come true

C. come true

D. coming true

15. Last night, I watched a good film on TV, __________ I went to bed.

A. so

B. because

C. then

D. after

IV/ Read the following text and choose the best answer A, B, C or D

Last Monday afternoon, Fred came home (16) ________ school with a headache. He didn’t do his homework. He (17) ________ watch TV. He only wanted to go to (18) ________. He was tired and his head was (19) ________. His mother took him some rice to eat. But he wasn’t hungry. He only had some fruits and some orange juice. Then he went to sleep. What a (20) ________ day.

16. A. to

B. from

C. between

D. and

17. A. doesn’t

B. isn’t

C. don’t

D. didn’t

18. A. bed

B. zoo

C. school

D. class

19. A. cold

B. cool

C. hot

D. sunny

20. A. wonderful

B. terrible

C. happy

D. great

V/ Choose the words or phrases that are not correct

21. Can (A) you go (B) to (C) the store for I (D)?

22. My brother (A) bought a very (B) interesting books (C) last week (D)

23. There (A) are thirty pupils (B) in my (C) class. Them (D) are hard-working pupils.

VI/ Give the correct form of the words in brackets

24. Tony thinks Phu Quoc is more (attract) _____________ than Nha Trang.

25. August is the (rain) _____________ season in Vietnam.

VII/ Read the text and answer these following questions

My uncle and aunt live on a farm in the country. The farmhouse is quite an old building. It’s nearly 100 years old. There are many houses around. There is a small shop in the village, but the villagers sometimes walk five miles to the nearest town. There’s no traffic in the village, and the view is very nice. Shopping is not convenient, and life is quiet, but people here are very friendly. My brother and I like to come and stay with our uncle and aunt every summer. We like the atmosphere so much.

1. Where do Linda Smith’s uncle and aunt live?

______________________________________________________.

2. How old is their farmhouse?

______________________________________________________.

3. Why is shopping not convenient in the village?

______________________________________________________.

4. Is it noisy or quiet in the village?

______________________________________________________.

5. What are the villagers like?

______________________________________________________.

VIII/ Rearrange to make meaningful sentence

16. The/ will/ sunny/ next/ weather/ be/ week/ ./

________________________________________

17. come/ Where/ Tony/ do/ you/ from/ ?/

________________________________________

18. are/ going/ We/ zoo/ to/ the/ ./

________________________________________

19. What/ like/ to/ would/ see/ eat/ ?/

________________________________________

20. you/ much/ Why/ eat/ too/ shouldn’t/ chocolate/ ?/

________________________________________

IX/ Make questions to the underlined part

31. The restaurant is next to the movie theater.

________________________________________

32. I am reading Snow White and seven dwarfs

________________________________________

33. I usually watch cartoon in my free time

________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao - Đề 3

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

4. D

5. D

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C

12. B

13. B

14. B

15. C

IV/ Read the following text and choose the best answer A, B, C or D

16. B

17. D

18. A

19. C

20. B

V/ Choose the words or phrases that are not correct

21. D (I => me)

22. C (books => book)

23. D (Them => They)

VI/ Give the correct form of the words in brackets

24. attractive

25. rainy

VII/ Read the text and answer these following questions

1. Linda Smith’s uncle and aunt lives on a farm in the country.

2. It’s nearly 100 years old.

3. Because there’s not traffic in the village

4. It is quite in the village

5. They are very friendly

Hướng dẫn dịch bài đọc

Chú và dì của tôi sống trong một trang trại ở nông thôn. Trang trại là một tòa nhà khá cũ. Nó đã gần 100 tuổi. Xung quanh có nhiều nhà. Có một cửa hàng nhỏ trong làng, nhưng dân làng thỉnh thoảng đi bộ năm dặm để đến thị trấn gần nhất. Không có giao thông trong làng, và quang cảnh rất đẹp. Mua sắm thì không thuận tiện, và cuộc sống yên tĩnh, nhưng mọi người ở đây rất thân thiện. Anh trai tôi và tôi thích đến ở với chú và dì của chúng tôi mỗi mùa hè. Chúng tôi rất thích bầu không khí này.

VIII/ Rearrange to make meaningful sentence

16. The weather will be sunny next week.

17. Where do you come from Tony?

18. We are going to the zoo.

19. What would she like to eat?

20. Why shouldn’t you eat too much chocolate?

IX/ Make questions to the underlined part

21. Where is the movie theater?

22. What are you reading?

23. What do you do in your free time?

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2023 - Đề 3.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
20
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

    Xem thêm