Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 3

Đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh thi vào lớp 6 năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 2 MỚI

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. house

B. apartment

C. flag

D. flat

2. A. post office

B. opposite

C. circus

D. pharmacy

3. A. larger

B. busy

C. quiet

D. peaceful

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

4. A. apply

B. around

C. above

D. late

5. A. that

B. than

C. with

D. thin

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

6. ________ ride your bike too fast!

A. Don’t

B. Do

C. Be

D. Be not

7. Is there _________ else you want?

A. a

B. an

C. some

D. anything

8. Look! He _________ the apple tree.

A. climb

B. climbs

C. climbing

D. is climbing

9. May I ask you some questions _______ my survey? - Sure

A. with

B. for

C. on

D. to

10. How ___________ do you go swimming? - Once a week

A. many

B. much

C. old

D. often

11. My father listens _________ music in the evening.

A. in

B. on

C. to

D. at

12. Your sister likes singing, ___________?

A. does she

B. doesn’t she

C. don’t she

D. isn’t she

13. Would you like to be a doctor ________ a nurse?

A. to

B. or

C. from

D. but

14. I hope my dream __________ one day.

A. shall come true

B. will come true

C. come true

D. coming true

15. Last night, I watched a good film on TV, __________ I went to bed.

A. so

B. because

C. then

D. after

IV/ Read the following text and choose the best answer A, B, C or D

Last Monday afternoon, Fred came home (16) ________ school with a headache. He didn’t do his homework. He (17) ________ watch TV. He only wanted to go to (18) ________. He was tired and his head was (19) ________. His mother took him some rice to eat. But he wasn’t hungry. He only had some fruits and some orange juice. Then he went to sleep. What a (20) ________ day.

16. A. to

B. from

C. between

D. and

17. A. doesn’t

B. isn’t

C. don’t

D. didn’t

18. A. bed

B. zoo

C. school

D. class

19. A. cold

B. cool

C. hot

D. sunny

20. A. wonderful

B. terrible

C. happy

D. great

V/ Choose the words or phrases that are not correct

21. Can (A) you go (B) to (C) the store for I (D)?

22. My brother (A) bought a very (B) interesting books (C) last week (D)

23. There (A) are thirty pupils (B) in my (C) class. Them (D) are hard-working pupils.

VI/ Give the correct form of the words in brackets

24. Tony thinks Phu Quoc is more (attract) _____________ than Nha Trang.

25. August is the (rain) _____________ season in Vietnam.

VII/ Rearrange to make meaningful sentence

26. The/ will/ sunny/ next/ weather/ be/ week/ ./

________________________________________

27. come/ Where/ Tony/ do/ you/ from/ ?/

________________________________________

28. are/ going/ We/ zoo/ to/ the/ ./

________________________________________

29. What/ like/ to/ would/ see/ eat/ ?/

________________________________________

30. you/ much/ Why/ eat/ too/ shouldn’t/ chocolate/ ?/

________________________________________

VII/ Make questions to the underlined part

31. The restaurant is next to the movie theater.

________________________________________

32. I am reading Snow White and seven dwarfs

________________________________________

33. I usually watch cartoon in my free time

________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao - Đề 3

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

4. D

5. D

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C

12. B

13. B

14. B

15. C

IV/ Read the following text and choose the best answer A, B, C or D

16. B

17. D

18. A

19. C

20. B

V/ Choose the words or phrases that are not correct

21. D (I => me)

22. C (books => book)

23. D (Them => They)

VI/ Give the correct form of the words in brackets

24. attractive

25. rainy

VII/ Rearrange to make meaningful sentence

26. The weather will be sunny next week.

27. Where do you come from Tony?

28. We are going to the zoo.

29. What would she like to eat?

30. Why shouldn’t you eat too much chocolate?

VII/ Make questions to the underlined part

31. Where is the movie theater?

32. What are you reading?

33. What do you do in your free time?

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 6 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Anh có đáp án, Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.909
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm