Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M 2020 - 2021 ĐÁP ÁN
I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the
others by circling A, B, C, or D.
1. A. image
B. manage
C. shortage
D. temperature
2. A. arrived
B. helped
C. returned
D. remembered
3. A. serious
B. symptom
C. sure
D. sauce
II. Choose the words that is different from the rest in each group
4. A. knee
B. gray
C. nose
D. toe
5. A. gym
B. stadium
C. match
D. swimming pool
III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence.
6. Look _____________ that strange man. He is looking _____________ Lan but she
isn’t here.
A. for/ at
B. at/for
C. at/at
D. at/ on
7. My father is a _____________ driver. He drives _____________
A. safely-safe
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. safe-safe
C. safe-safely
D. safely-safely
8. On Monday, we have a _____________ English test.
A. forty five-minutes
B. forty five-minute
C. forty five minutes
D. forty five minute 9. She _____ us English every Tuesday morning. She
has _______ us for two years.
A. teaches/ teach
B. teaches/ taught
C. taught/ taught
D. taught/ teaches
10. Don’t forget _____________ the light before leaving the room.
A. turn off
B. turning off
C. to turn off
D. not to turn off
11. Fall means _____________ in British English.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. summer
B. winter
C. spring
D. autumn
12. Don't forget to buy five _____________ of bread!
A. bottles
B. loaves
C. cans
D. bars
13. They buy some fruit but _____________ vegetables.
A. some
B. any
C. little
D. no
14. Phuong combs her _____________ every morning.
A. face
B. nose
C. hair
D. mouth

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020 có đáp án

Đề tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lên lớp 6 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn thi vào lớp 6 môn Anh tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

* Bộ đề do Thầy Bùi Văn Vinh biên soạn được VnDoc sưu tầm và reup với mong muốn mang đến cho thầy cô, các bậc phụ huynh nguồn tài liệu luyện thi lên lớp 6 môn tiếng Anh đa dạng và hữu ích.

Trên đây là Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2020 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 4.936
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm