Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2023 số 2

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2023 có đáp án

Đề tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lên lớp 6 năm 2023 - 2024 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn thi vào lớp 6 môn Anh tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I.Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D.

1. A. image

B. manage

C. shortage

D. temperature

2. A. arrived

B. helped

C. returned

D. remembered

3. A. serious

B. symptom

C. sure

D. sauce

II. Choose the words that is different from the rest in each group

4. A. knee

B. gray

C. nose

D. toe

5. A. gym

B. stadium

C. match

D. swimming pool

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence.

6. Look _____________ that strange man. He is looking _____________ Lan but she isn’t here.

A. for/ at

B. at/for

C. at/at

D. at/ on

7. My father is a _____________ driver. He drives _____________

A. safely-safe

B. safe-safe

C. safe-safely

D. safely-safely

8. On Monday, we have a _____________ English test.

A. forty five-minutes

B. forty five-minute

C. forty five minutes

D. forty five minute 9. She _____ us English every Tuesday morning. She

has _______ us for two years.

A. teaches/ teach

B. teaches/ taught

C. taught/ taught

D. taught/ teaches

10. Don’t forget _____________ the light before leaving the room.

A. turn off

B. turning off

C. to turn off

D. not to turn off

11. Fall means _____________ in British English.

A. summer

B. winter

C. spring

D. autumn

12. Don't forget to buy five _____________ of bread!

A. bottles

B. loaves

C. cans

D. bars

13. They buy some fruit but _____________ vegetables.

A. some

B. any

C. little

D. no

14. Phuong combs her _____________ every morning.

A. face

B. nose

C. hair

D. mouth

15. There is a _____________ water in the bottle.

A. much

B. lot

C. little

D. few

IV. Supply the correct form of the words in brackets.

16. Do you write anyone ________________? (SEA)

17. There are many ________________ people after the earthquake. (HOME)

18. You should tell the ________________ (TRUE)

19. Don’t worry. The police will give you ________________ (DIRECT)

20. He is an intelligent. He can solve the problem ________________ (EASY)

* Bộ đề do Thầy Bùi Văn Vinh biên soạn được VnDoc sưu tầm và reup với mong muốn mang đến cho thầy cô, các bậc phụ huynh nguồn tài liệu luyện thi lên lớp 6 môn tiếng Anh đa dạng và hữu ích.

ĐÁP ÁN

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D. 

1. D 2. B 3. C

II. Choose the words that is different from the rest in each group

4. B 5. C

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence. 

6. B 7. C 8. B 9. B 10. C 11. D 12. B 13. D 14. C 15. C

IV. Supply the correct form of the words in brackets.

16. Do you write anyone _______overseas_______? (SEA)

17. There are many _______homeless_________ people after the earthquake. (HOME)

18. You should tell the _______ truth_________ (TRUE)

19. Don’t worry. The police will give you _______direction_______ (DIRECT)

20. He is an intelligent. He can solve the problem ______easily____ (EASY)

Trên đây là Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2023 các môn khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 6.887
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

    Xem thêm