Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Đề luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2023 môn tiếng Anh có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Anh năm 2023 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm tiếng Anh 5 mới thường xuất hiện trong đề thi chính thức giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh hiệu quả cũng như kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả.

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D.

1. A. few B. new C. sew D. nephew

2. A. closed B. practiced C. asked D. stopped

3. A. gift B. my C. arrive D. tired

II. Find the word which is not the same with the others in a group.

4. A. computer B. map C. atlas D. globe

5. A. jump B. run C. go D. smell

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence.

6. I don’t want much sugar in my coffee. Just ___________, please.

A. a few

B. a little

C. fewer

D. less

7. The Robinsons always go to Viet Nam ___________ plane.

A. in

B. on

C. with

D. by

8. ___________ you eat noodles last night?

A. Did you eat

B. Were you eat

C. Did you ate

D. Do you ate

9. It took us an hour ___________ to Nha Trang last year.

A. drive

B. driving

C. to drive

D. drove

10. On the table were vegetables, bread and two large ___________

A. bowl of soup

B. bowl of soups

C. bowls of soups

D. bowls of soup

11. No one can do it well. ____________.

A. So can’t she.

B. Neither can she

C. She can’t, too

D. She can, either

12. He was only thirteen, but he ate ___________ his father did.

A. as much as

B. as many as

C. much than

D. more much than

13. I divided the sweets ___________ several boys.

A. during

B. between

C. into

D. among

14. These vegetables don’t taste ___________ to us.

A. well

B. freshly

C. fresh

D. deliciously

15. You ___________ lunch in a restaurant, didn’t you?

A. have

B. had

C. eat

D. did

IV. Fill each gap of the following sentences with a suitable preposition.

16. I’m not very fond ___________ detective stories.

17. Margarine is different ___________ butter.

18. Many people take part ___________ jogging every morning.

19. They study and listen to music ___________ the same time.

20. We’d like a walk instead ___________ riding a bike.

V. Each of the following sentences has one mistake. Identify and correct the mistakes

21. Ba often does his homeworks in the evening. _____________

22. They aren’t go to bed at 9 o’clock. _____________

23. That’s my sister over there. She stands near the window _____________

24. Her garden is big. It’s a garden big. _____________

25. He’s waiting to the bus at the moment. _____________

VI. Give the correct form of the bold words in brackets.

26. He played the guitar very (beautiful) last night. 1._____________

27. What is the (long) of the building? 2._____________

28. He said good morning in a most (friend) way. 3._____________

29. I like (fun) stories. 4._____________

30. The country looks very (color) now. 5._____________

ĐÁP ÁN

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D. 

1. C 2. A 3. A

II. Find the word which is not the same with the others in a group. 

4. A 5. D

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence. 

6. B 7. D 8. A 9. C 10. D

11. B 12. A 13. C 14. C 15. B

IV. Fill each gap of the following sentences with a suitable preposition.

16. I’m not very fond ______of_____ detective stories.

17. Margarine is different _____from______ butter.

18. Many people take part ______in_____ jogging every morning.

19. They study and listen to music _____at______ the same time.

20. We’d like a walk instead _____of______ riding a bike.

V. Each of the following sentences has one mistake. Identify and correct the mistakes

21. homeworks -> homework

22. aren’t -> don’t

23. stands -> is standing

24. a garden big -> a big garden

25. to -> for

VI. Give the correct form of the bold words in brackets.

26. He played the guitar very (beautiful) last night. 1.______beautifully_______

27. What is the (long) of the building? 2._____length________

28. He said good morning in a most (friend) way. 3.______ friendly_______

29. I like (fun) stories. 4.______funny_______

30. The country looks very (color) now. 5.______colorful_______

* Bộ đề do Thầy Bùi Văn Vinh biên soạn được VnDoc sưu tầm và reup với mong muốn mang đến cho thầy cô, các bậc phụ huynh nguồn tài liệu luyện thi lên lớp 6 môn tiếng Anh đa dạng và hữu ích.

Trên đây là Đề thi thử môn tiếng Anh tuyển sinh lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2023 các môn khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Tham khảo thêm: Bộ 100 đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2023

Đánh giá bài viết
27 5.891
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

    Xem thêm