Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường Cầu Giấy năm 2021

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 chuyên Cầu Giấy có đáp án

Đề thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 trường chuyên năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

I. Choose the word in each group that has underlined part pronounced differently from the rest.

1. A. geology B. psychology C. classify D. photography

2. A. idiom B. ideal C. item D. identical

3. A. children B. child C. mild D. wild

4. A. both B. myth C. with D. sixth

5. A. helped B. booked C. hoped D. waited

II. Choose the best answer.

1. It’s_______ to travel around Vietnam.

A. interesting B. interested C. interestingly D. interestedly

2. _______ you mind if I smoke?

A. Could B. Don’t C. Do D. Would

3. My sister likes sweets_______ from chocolate.

A. making B. made C. to make D. make

4. Is her school ______the park?

A. in front of B. next C. in front to D. near to

5. I hope the ______ can repair our car quickly.

A. mechanic B. reporter C. architect D. dentist

6. ______ fruit does your father produce?

A. How much B. How many C. How long D. How often

7. The boy looks a little thin, ______ he is strong.

A. and B. for C. or D. but

8. The weather is ..................... today than yesterday.

A. much better B. very better C. too better D. so better

9. Bangkok is ..................... capital of Thailand.

A. a B. one C. X D. the

10. At an intersection, you ..................... slow down.

A. Can B. should C. must D. have

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi vào lớp 6 trường Cầu Giấy môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2021 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
6 7.380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm