Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2022 số 5

Đề thi tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Đề thi thử tuyển sinh lớp 6 môn Anh năm 2022 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lên lớp 6 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 có đáp án gồm 50 câu bài tập tiếng Anh khác nhau được biên tập dưới nhiều hình thức Trắc nghiệm + Tự luận tiếng Anh thường gặp khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

* Bộ đề do Thầy Bùi Văn Vinh biên soạn được VnDoc sưu tầm và reup với mong muốn mang đến cho thầy cô, các bậc phụ huynh nguồn tài liệu luyện thi lên lớp 6 môn tiếng Anh đa dạng và hữu ích.

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D.

1. A. student B. bus C. duty D. uniform

2. A. machine B. cheap C. teacher D. child

3. A. exist B. fix C. family D. excited

II. Choose the word that is different from the rest in each group by circling A, B, Cor D

4. A. tablet B. chocolate C. medicine D. pill

5. A. virus B. flu C. headache D. stomachache

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence.

6. ‘___________?’ ‘Well, I’d like to see that dress.’

A. May I help you C. Do you want anything

B. What would you like D. What do you want to do

7. ‘___________?’ ‘She’s much better, thank you.’

A. What’s your mother C. How’s your mother

B. What’s your mother like D. What is your mother getting on

8. The room of my parents is small. “The room of my parents” means:

A. my room’s parents B. my parents’s room C. my parents’ room D. my room’ parent

9. How ___________ oranges would you like? - Six, please. And ___________tea.

A. much/some B. many/any C. much/any D. many/some

10. Does Mary like ___________? - Yes, she goes jogging every morning.

A. jog B. to jog C. jogs D. jogging

11. I want a ___________ of orange juice.

A. can B. box C. tube D. bar

12. I’d like some meat, please. How much ___________?

A. do you like B. do you want C. you’d like D. you need

13. This book ___________ to me. It’s his.

A. is not belonged B. belongs not C. not belongs D. doesn’t belong

14. “Was he disappointed?” “Yes, he found the movie ___________”

A. boring B. boringly C. bored D. bores

15. Some people are used to ___________ in crowded buses, and don’t mind it at all.

A. ride. B. riding C. rides D. rode

IV. Supply the correct form of the word in brackets.

16. David Beckham is very (fame) _____________

17. This book is very (interest) _____________

18. Ann is interested in (collect) _____________ coins.

19. She has a big (collect) _____________ of stamps.

20. My brother is not very (sport) _____________ He usually stays at home and read books in the afternoon.

Trên đây là Đề thi thử môn tiếng Anh tuyển sinh lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2022 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
24 6.038
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm