Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập về much, many và a lot of nâng cao

Cách sử dụng much, many, a lot of

Bài tập về much, many và a lot of nâng cao nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về cách sử dụng Much, Many gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Bài tập về much, many và a lot of nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Lý thuyết

Affirmative

Negative

Interrogative

Countable

a lot of

not many

many?

Uncountable

a lot of

not much

much?

- A lot of được sử dụng trong câu khẳng định cho cả danh từ đếm được lẫn không đếm được.

Eg: There are a lot of stars in the sky

There is a lot of water in the bottle

- Many (dùng cho danh từ đếm được) và Much (dành cho danh từ không đếm được) đươc sử dựng trong câu hỏi và câu phủ định

Eg: How many pens do you have?

There isn’t much jam in the ja

II/ Bài tập luyện tập

Exercise 1: Fill in the gaps with a lot of, much or many

1. Sara hasn’t got _______________ children

2. I’ve got _______________ nice friends

3. There aren’t _______________ flats in our street

4. My little brother has got _______________ toys

5. Have you got _______________ English books?

6. There isn’t _______________ coffee in my cup

7. There is _______________ sugar in the bowl

8. John hasn’t got _______________ CDs.

9. We are early. We have _______________ time

10. Are there _______________ apples on the tree?

Exercise 2: Choose the best answer How many/ How much

1. ___________ pancakes are you going to make?

2. ___________ salad do you want?

3. ___________ eggs do you need?

4. ___________ slices of toast is she making?

5. ___________ spaghetti did they eat?

6. ___________ cats do you have?

7. ___________ meat would you like?

8. ___________ goldfish does Linh have?

9. ___________ rabbits do they have?

10. ___________ water does it drink?

11. ___________ juice would you like?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. There aren’t _________ children in the classroom

A. much

B. many

C. a lot of

2. How _________ milk is there in the carton?

A. much

B. many

C. a lot of

3. Are there _________ trees in the park?

A. much

B. many

C. a lot of

4. There aren’t _________strawberries in the bowl.

A. much

B. many

C. a lot of

5. There isn’t _________ cola in the bottle.

A. much

B. many

C. a lot of

6. I’ve got _________ books in my bag.

A. much

B. many

C. a lot of

Exercise 4: Choose the correct words

1. I don’t have many/ much money.

2. I have a lot of/ much homework to do.

3. We don’t have many/ much CDs.

4. How much/ many exercises do we have for homework?

5. You have much/ many luggage.

6. There are many/ much eggs here.

7. I haven’t got much/ many biscuits in my lunchbox.

8. We haven’t got much/ many rice in the box.

9. How much/ many homework do you have?

10. There aren’t much/ many flowers in the garden.

11. Are there much/ many children in the park?

12. Does she have much/ many free time to play tennis?

13. How much/ many money have you got?

14. How much/ many books are there on the table?

15. How much/ many oranges are there on the table?

16. How much/ many shoes are there on the floor?

17. How much/ many water is there in the bottle?

18. How much/ many sandwiches are there on the plate?

19. How much/ many bread is there on the table?

20. How much/ many pencils have you got?

III/ Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Fill in the gaps with a lot of, much or many

1. Sara hasn’t got ________many_______ children

2. I’ve got ______a lot of_________ nice friends

3. There aren’t ______many_________ flats in our street

4. My little brother has got _______a lot of________ toys

5. Have you got ______many_________ English books?

6. There isn’t ______much_________ coffee in my cup

7. There is _______much________ sugar in the bowl

8. John hasn’t got ______many_________ CDs.

9. We are early. We have ______a lot of_________ time

10. Are there ________many_______ apples on the tree?

Exercise 2: Choose the best answer How many/ How much

1. ____How many_______ pancakes are you going to make? (vì bánh nướng chảo đếm được)

2. ____How much_______ salad do you want? (vì sa-lát không đếm được)

3. ____How many_______ eggs do you need?

4. ____How many_______ slices of toast is she making?

5. ____How much_______ spaghetti did they eat?

6. _____How many______ cats do you have?

7. _____How much______ meat would you like?

8. _____How many______ goldfish does Linh have?

9. _____How many______ rabbits do they have?

10. _____How much______ water does it drink?

11. _____How much______ juice would you like?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. C

Exercise 4: Choose the correct words

1. I don’t have much money.

2. I have a lot of homework to do.

3. We don’t have many CDs.

4. How many exercises do we have for homework?

5. You have much luggage.

6. There are many eggs here.

7. I haven’t got many biscuits in my lunchbox.

8. We haven’t got much rice in the box.

9. How much homework do you have?

10. There aren’t many flowers in the garden.

11. Are there many children in the park?

12. Does she have much free time to play tennis?

13. How much money have you got?

14. How many books are there on the table?

15. How many oranges are there on the table?

16. How many shoes are there on the floor?

17. How much water is there in the bottle?

18. How many sandwiches are there on the plate?

19. How much bread is there on the table?

20. How many pencils have you got?

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập về much, many và a lot of nâng cao, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

    Ngữ pháp tiếng Anh

    Xem thêm