Bài tập về much, many và a lot of nâng cao

Cách sử dụng much, many, a lot of

Bài tập về much, many và a lot of nâng cao nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về cách sử dụng Much, Many gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Bài tập về much, many và a lot of nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Lý thuyết

Affirmative

Negative

Interrogative

Countable

a lot of

not many

many?

Uncountable

a lot of

not much

much?

- A lot of được sử dụng trong câu khẳng định cho cả danh từ đếm được lẫn không đếm được.

Eg: There are a lot of stars in the sky

There is a lot of water in the bottle

- Many (dùng cho danh từ đếm được) và Much (dành cho danh từ không đếm được) đươc sử dựng trong câu hỏi và câu phủ định

Eg: How many pens do you have?

There isn’t much jam in the ja

II/ Bài tập luyện tập

Exercise 1: Fill in the gaps with a lot of, much or many

1. Sara hasn’t got _______________ children

2. I’ve got _______________ nice friends

3. There aren’t _______________ flats in our street

4. My little brother has got _______________ toys

5. Have you got _______________ English books?

6. There isn’t _______________ coffee in my cup

7. There is _______________ sugar in the bowl

8. John hasn’t got _______________ CDs.

9. We are early. We have _______________ time

10. Are there _______________ apples on the tree?

Exercise 2: Choose the best answer How many/ How much

1. ___________ pancakes are you going to make?

2. ___________ salad do you want?

3. ___________ eggs do you need?

4. ___________ slices of toast is she making?

5. ___________ spaghetti did they eat?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. There aren’t _________ children in the classroom

A. much

B. many

C. a lot of

2. How _________ milk is there in the carton?

A. much

B. many

C. a lot of

3. Are there _________ trees in the park?

A. much

B. many

C. a lot of

4. There aren’t _________strawberries in the bowl.

A. much

B. many

C. a lot of

5. There isn’t _________ cola in the bottle.

A. much

B. many

C. a lot of

6. I’ve got _________ books in my bag.

A. much

B. many

C. a lot of

III/ Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Fill in the gaps with a lot of, much or many

1. Sara hasn’t got ________many_______ children

2. I’ve got ______a lot of_________ nice friends

3. There aren’t ______many_________ flats in our street

4. My little brother has got _______a lot of________ toys

5. Have you got ______many_________ English books?

6. There isn’t ______much_________ coffee in my cup

7. There is _______much________ sugar in the bowl

8. John hasn’t got ______many_________ CDs.

9. We are early. We have ______a lot of_________ time

10. Are there ________many_______ apples on the tree?

Exercise 2: Choose the best answer How many/ How much

1. ____How many_______ pancakes are you going to make?

2. ____How much_______ salad do you want?

3. ____How many_______ eggs do you need?

4. ____How many_______ slices of toast is she making?

5. ____How much_______ spaghetti did they eat?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. C

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập về much, many và a lot of nâng cao. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập đặt câu hỏi với từ gạch chân trong Tiếng Anh, Bài tập There is - There are nâng cao... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.863
Sắp xếp theo
    Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm