Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Thì hiện tại đơn có đáp án

Bài tập hiện tại đơn có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, tài liệu bài tập hiện tại đơn có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp 30 bài tập về hiện tại đơn có đáp án được biên tập với mong muốn giúp các em ôn luyện phần lý thuyết đã được học về Thì hiện tại đơn hiệu quả.

Xem thêm: Lý thuyết và Bài tập Thì hiện tại đơn Tiếng Anh lớp 6 HOT

Bài 1. Chọn đáp án đúng

1. I ——————— at a bank.

A. work

B. works

C. working

2. She ——————– with her parents.

A. live

B. lives

C. living

3. Cows ———————– on grass.

A. feed

B. feeds

C. feeding

4. He ———————- a handsome salary.

A. earn

B. earns

C. earning

5. Janet ———————- to be a singer.

A. want

B. wants

C. wanting

6. Emily ———————– delicious cookies.

A. make

B. makes

C. making

7. Arti and her husband ——————- in Singapore.

A. live

B. lives

C. living

8. Rohan and Sania ———————- to play card games.

A. like

B. likes

C. liking

9. Sophia ————————– English very well.

A. speak

B. speaks

C. speaking

10. Martin ———————– for a walk in the morning.

A. go

B. goes

C. going

11. My grandfather ——————– his pet dog.

A. adore

B. adores

C. adoring

12. Plants ———————– water and sunlight for making their food.

A. need

B. needs

C. needing

Xem đáp án

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - B; 6 - B;

7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B; 11 - B; 12 - A;

Bài 2: Bài tập Chia Thì hiện tại đơn.

Ở dạng bài tập thì hiện tại đơn này, bạn sẽ phải chia động từ trong ngoặc sao cho ở dạng đúng nhất. Bạn sẽ phải lưu ý chủ ngữ và vị ngữ của câu để đưa ra quyết định sử dụng động từ đó ở dạng phù hợp.

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a bank.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Florida.

11. It (rain)________ almost every day in Manchester.

12. We (fly)________ to Spain every summer.

13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.

14. The bank (close)________ at four o'clock.

15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he'll pass.

16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

17. My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV every night.

18. My best friend (write)________ to me every week.

19. You (speak) ________ English?

20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

21. You (watch) ________ too much TV.

22. She (swim) ________ everyday.

23. They (go) ________ to a music camp every summer.

24. It (rain) ________ a lot in autumn.

25. I (ride) ________ my bike everyday to go to work.

26. He (love) ________ going to the museum.

27. We (sing) ________ in the choir every Sunday morning.

Xem đáp án

1. I am at school at the weekend.

2. She doesn’t study on Friday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. He has a new haircut today.

5. I usually have breakfast at 7.00.

6. Does she live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a bank.

9. Dog likes meat.

10. She lives in Florida.

11. It rains almost every day in Manchester.

12. We fly to Spain every summer.

13. My mother fries eggs for breakfast every morning.

14. The bank closes at four o’clock.

15. John tries hard in class, but I do not think/ don’t think he’ll pass.

16. Jo is so smart that she passes every exam without even trying.

17. My life is so boring. I just watch TV every night.

18. My best friend writes to me every week.

19. Do you speak English?

20. She does not live/ doesn’t live in Hai Phong city.

21. You (watch) watch too much TV.

22. She (swim) swims everyday.

23. They (go) go to a music camp every summer.

24. It (rain) rains a lot in autumn.

25. I (ride) ride my bike everyday to go to work.

26. He (love) loves going to the museum.

27. We (sing) sing in the choir every Sunday morning.

Bài 3: Chọn đáp án đúng.

Dạng bài tập thì hiện tại đơn này, đề bài cung cấp 2 đáp án có sẵn. Bạn sẽ phải lựa chọn đáp án đúng nhất cho câu.

1. I don’t stay/ doesn’t stay at home.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family car.

3. Doris don’t do/ doesn’t do her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go to bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Xem đáp án

1. I don’t stay / doesn’t stay at home.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family car.

3. Doris don’t do/ doesn’t do her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go to bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Bài 4: Hoàn thành các câu sau: (Chuyển sang câu phủ định)

Dạng bài Hoàn thành các câu cũng là một dạng phổ biến của bài tập thì hiện tại đơn nói riêng và các thì tiếng Anh khác nói chung. Với các câu cho sẵn, bạn sẽ phải chuyển sang dạng phủ định của câu đó.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Simon ___________ read English books.

6. He listens to the radio every evening. - She ___________ to the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at home. - The children ___________ at home.

9. The dog runs after the cat. - The dog __________ after the cat.

10. Lessons always finish at 3 o'clock. - Lessons _________________ at 3 o'clock.

Xem đáp án

1. She does not feed/ doesn't feed the animals.

2. We do not take/ don't take photos.

3. Sandy does not do/ doesn't do the housework every Thursday.

4. The boys do not have/ don't have two rabbits.

5. Simon can not read/ can't read English books.

6. He does not listen/ doesn't listen to the radio every evening.

7. Annie is not/ isn't the best singer of our school.

8. The children are not/ aren't at home.

9. The dog does not run/ doesn't run after the cat.

10. Lessons don't/ do not always finish at 3 o'clock.

Bài 5: Hoàn thành các câu hỏi sau:

Dạng bài tập này, đề bài sẽ đưa ra một số từ cho sẵn. Người làm có nhiệm vụ thêm từ để hoàn thành các câu hỏi trong bài tập thì hiện tại đơn này.

1. How/ you/ go to school/ ?

- How do you go to school?

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ John/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from London to Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ she/ go to the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study English/ ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play tennis/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Lucy/ like/ ?

___________________________________ ?

Xem đáp án

1. How do you go to school?

2. What do you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London to Paris?

5. How often does she go to the cinema?

6. When do you get up?

7. How often do you study English?

8. What time does the film start?

9. Where do you play tennis?

10. What sports does Lucy like?

Bài 6: Dùng "do not" hoặc "does not" để hoàn thành những câu sau

1. I ....... prefer coffee.

2. She ....... ride a bike to her office.

3.Their friends ....... live in a small house.

4. They ....... do the homework on weekends.

5. Mike ....... play soccer in the afternoons.

6. The bus ....... arrive at 8.30 a.m.

7. We ....... go to bed at midnight.

8. My brother ....... finish work at 8 p.m.

Xem đáp án

1. I don't prefer coffee.

2. She doesn't ride a bike to her office.

3. Their friends don't live in a small house.

4. They don't do the homework on weekends.

5. Mike doesn't play soccer in the afternoons.

6. The bus doesn't arrive at 8.30 a.m.

7. We don't go to bed at midnight.

8. My brother doesn't finish work at 8 p.m.

Bài 7: Hoàn thành cách câu sau

1. ....... Jack like eating hamburgers? => Yes, ........

2. ....... you get up early on Sundays? => No, ........

3. ....... the students always work hard for the exam? => No, ........

4. ....... the train leave at noon every day? => Yes, ........

5. ....... he often play the guitar? => No, ........

6. ....... they take a taxi to school every morning? => Yes, ........

7. ....... Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, ........

8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, ........

Xem đáp án

1. Does Jack like eating hamburgers? => Yes, he does.

2. Do you get up early on Sundays? => No, I don't/ I do not.

3. Do the students always work hard for the exam? => No, they don't/ they do not.

4. Does the train leave at noon every day? => Yes, it does.

5. Does he often play the guitar? => No, he doesn't/ he does not.

6. Do they take a taxi to school every morning? => Yes, they do.

7. Do Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, they don't/ they do not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, it does.

Bài 8: Hoàn thành các câu sau

1. Robin (play)..........football every Sunday.

2. We (have)..........a holiday in December every year.

3. He often (go)..........to work late.

4. The moon (circle)..........around the earth.

5. The flight (start)..........at 6 a.m every Thursday.

6. Peter (not/ study)..........very hard. He never gets high scores.

7. My mother often (teach)..........me English on Saturday evenings.

8. I like Math and she (like)..........Literature.

9. My sister (wash)..........dishes every day.

10. They (not/ have)..........breakfast every morning.

Xem đáp án

1. Robin (play) plays football every Sunday.

2. We (have) have a holiday in December every year.

3.He often (go) goes to work late.

4. The moon (circle) circles around the earth.

5.The flight (start) starts at 6 a.m every Thursday.

6. Peter (not/ study) doesn't study/ does not study very hard. He never gets high scores.

7. My mother often (teach) teaches me English on Saturday evenings.

8.I like Math and she (like) likes Literature.

9. My sister (wash) washes dishes every day.

10. They (not/ have) don't have/ do not have breakfast every morning.

Bài 9: Hoàn thành cách câu sau với từ trong ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

=>

2. He (stay) up late? (sometimes)

=>

3. I (do) the housework with my brother. (always)

=>

4. Peter and Mary (come) to class on time. (never)

=>

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

=>

6. You (go) shopping? (usually)

=>

7. She (cry). (seldom)

=>

8. My father (have) popcorn. (never)

=>

Xem đáp án

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

=> I always do the housework with my brother.

=> Peter and Mary never come to class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> Do you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn.

Bài 10:

Mary is a teacher. She teaches English. The children love her and they (1).........a lot from her. Mary (2).........home at 3.00 and (3).........lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4).........swimming or she cleans her house. Sometimes she (5).........her aunt and (6).........tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.

Xem đáp án
Mary is a teacher. She teaches English. The children love her and they (1) learn a lot from her. Mary (2) comes home at 3.00 and (3) has lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4) goes swimming or she cleans her house. Sometimes she (5) meets her aunt and (6) drinks tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.

Bài 11:

My cousin, Peter (have)...........a dog. It (be)...........an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)...........Kiki and it (like)...........eating pork. However, it (never/ bite)...........anyone; sometimes it (bark)...........when strange guests visit. To be honest, it (be)...........very friendly. It (not/ like)...........eating fruits, but it (often/ play)...........with them. When the weather (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in his cage all day. Peter (play)...........with Kiki every day after school. There (be)...........many people on the road, so Peter (not/ let)...........the dog run into the road. He (often/ take)...........Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)...........naughty, but Peter loves it very much.

Xem đáp án
My cousin, Peter (have)......has.....a dog. It (be).......is....an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be).......is....Kiki and it (like).....likes......eating pork. However, it (never/ bite).......never bites....anyone; sometimes it (bark)...barks......when strange guests visit. To be honest, it (be).....is......very friendly. It (not/ like)....doesn't like.......eating fruits, but it (often/ play)......often plays.....with them. When the weather (become).....becomes......bad, it (just/ sleep).....just sleeps......in his cage all day. Peter (play)......plays.....with Kiki every day after school. There (be)......are.....many people on the road, so Peter (not/ let)......doesn't let....the dog run into the road. He (often/ take).....often takes......Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)....is sometimes.......naughty, but Peter loves it very much.

Bài 12 Chia động từ ở trong ngoặc:

1. My father always ................................ Sunday dinner. (make)

2. Ruth ................................ eggs; they ................................ her ill. (not eat; make)

3. "Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)

4. ................................ Mark ................................ to school every day? (go)

5. ................................ your parents ................................ your girlfriend? (like)

6. How often ................................ you ................................ swimming? (go)

7. Where ................................ your sister ................................? (work)

8. Ann ................................. usually ................................ lunch. (not have)

9. Who ................................ the ironing in your house? (do)

10. We ................................ out once a week. (go)

Xem đáp án

1. My father always ............makes.................... Sunday dinner. (make)

2. Ruth ..................doesn't eat.............. eggs; they ..............make.......... her ill. (not eat; make)

3. "Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................don't smoke.............." (smoke)

4. .................Does............... Mark .............go.............. to school every day? (go)

5. ................Do................ your parents ..............like.................. your girlfriend? (like)

6. How often ..............do.................. you .................go.............. swimming? (go)

7. Where ...........does..................... your sister .................work...............? (work)

8. Ann ..............doesn't................... usually ...............have................. lunch. (not have)

9. Who ..............does.................. the ironing in your house? (do)

10. We .............go................... out once a week. (go)

Bài 13. Hoàn thành các câu sau. Có thể chọn khẳng định hoặc phủ định

Ví dụ:

· Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.

· We've got plenty of chairs, thanks. We don't want (not want) any more.

1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.

2. Most students live quite close to the college, so they ................................ (walk) there every day.

3. How often ................................ you ................................ (look) in a mirror?

4. I've got four cats and two dogs. I ................................ (love) animals.

5. No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.

6. What's the matter? You ................................ (look) very happy.

7. Don't try to ring the bell. It ................................ (work).

8. I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking to them.

9. Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.

10. We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Xem đáp án

1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ..............doesn't speak.................. (speak) French.

2. Most students live quite close to the college, so they .........walk....................... (walk) there every day.

3. How often ..........do...................... you ................look................ (look) in a mirror?

4. I've got four cats and two dogs. I ....................love............ (love) animals.

5. No breakfast for Mark, thanks. He .............doesn't eat................... (eat) breakfast.

6. What's the matter? You .............look.................. (look) very happy.

7. Don't try to ring the bell. It ...............doesn't work................. (work).

8. I hate telephone answering machines. I just. .................like............... (like) talking to them.

9. Matthew is good at badminton. He ..............wins.................. (win) every game.

10. We always travel by bus. We .................don't own............... (own) a car.

Bài 14. Bài tập chia thì hiện tại đơn thể phủ định

1. I ………. like tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go to bed at midnight.

4. They……….do the homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live in a big house.

8. The cat ………. like me.

Xem đáp án

1. I ……don't…. like tea.

2. He ……doesn't…. play football in the afternoon.

3. You …don't……. go to bed at midnight.

4. They……don't….do the homework on weekends.

5. The bus …doesn't…….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……doesn't….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ……don't…. live in a big house.

8. The cat ……doesn't…. like me.

Bài 15. bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn có đáp án

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary and Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Xem đáp án

1. Police catch robbers.

2. My dad is a driver. He always wears a white coat.

3. They never drink beer.

4. Lucy goes window-shopping seven times a month.

5. She has a pen.

6. Mary and Marcus eat out everyday.

7. Mark usually watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teaches students.

Bài 16. Chia động từ

1. I usually ___________(go) to school.

2. They ___________ (visit) us often.

3. You ___________ (play) basketball once a week.

4. Tom ___________ (work) every day.

5. He always ___________ (tell) us funny stories.

6. She never ___________ (help) me with that!

7. Martha and Kevin ___________ (swim) twice a week.

8. In this club people usually ___________ (dance) a lot.

9. Linda ___________ (take care) of her sister.

10. John rarely ___________ (leave) the country.

11. We ___________ (live) in the city most of the year.

12. Lorie ___________ (travel) to Paris every Sunday.

13. I ___________ (bake) cookies twice a month.

14. You always ___________ (teach) me new things.

15. She ___________ (help) the kids of the neighborhood.

16. We (fly)________ to Spain every summer.

17. Where your children (be) ________?

18. He (have) ________ a new haircut today.

19. She (not study) ________ on Friday.

20. Where _______ your father­­_____? (work)

Xem đáp án

1 - go; 2 - visit; 3 - play; 4 - works

5 - tells; 6 - helps; 7 - swim; 8 - dance;

9 - takes care; 10 - leaves; 11 - live; 12 - travels;

13 - bake; 14 - teach; 15 - helps; 16 - fly;

17 - Where are you children?; 18 - has; 19 - does not study; 20 - does… work.

Bài 17. Hoàn chỉnh các câu dưới đây với các từ gợi ý trong hộp

wake up – open – speak – take – do – cause – live – play – close – live – drink

1. Ann _____________ handball very well.

2. I never _____________ coffee.

3. The swimming pool _____________ at 7:00 in the morning.

4. It _____________ at 9:00 in the evening.

5. Bad driving _____________ many accidents.

6. My parents _____________ in a very small flat.

7. The Olympic Games _____________ place every four years.

8. They are good students. They always _____________ their homework.

9. My students _____________ a little English.

10. I always _____________ early in the morning.

Xem đáp án

1 - Plays; 2 - Drink;3 - Opens; 4 - Closes; 5 - Causes

6 - Live; 7 - Take; 8 - Do; 9 - Speak; 10 - Wake up

Bài 18. Cho dạng đúng của động từ trong mỗi câu sau.

1. My mom always ................................delicious meals. (make)

2. Charlie…………………………..eggs. (not eat)

3. Susie………………………….shopping every week. (go)

4. ................................ Minh and Hoa ................................ to work by bus every day? (go)

5. ................................ your parents ................................with your decision? (agree)

6. Where……………………..he………………………from? (come)

7. Where ................................ your father ................................? (work)

8. Jimmy ................................. usually ................................ the trees. (not water)

9. Who ................................the washing in your house? (do)

10. They ................................ out once a month. (eat)

Xem đáp án

1. My mom always ....................makes............delicious meals. (make)

2. Charlie…………doesn't eat………………..eggs. (not eat)

3. Susie…………goes……………….shopping every week. (go)

4. ...................Do............. Minh and Hoa ...............go................. to work by bus every day? (go)

5. ..............Do.................. your parents ...............agree.................with your decision? (agree)

6. Where……………does………..he…………come……………from? (come)

7. Where ..............does.................. your father ................work................? (work)

8. Jimmy ...........doesn't...................... usually ............water.................... the trees. (not water)

9. Who .............does...................the washing in your house? (do)

10. They ..........eat...................... out once a month. (eat)

Bài 19. Cho dạng đúng của những từ trong ngoặc để tạo thành câu có nghĩa.

1. It (be)………………a fact that smart phone (help)………………..us a lot in our life.

2. I often (travel)………………..to some of my favorite destinations every summer.

3. Our Math lesson usually (finish)…………………….at 4.00 p.m.

4. The reason why Susan (not eat)……………………….meat is that she (be)…………a vegetarian.

5. People in Ho Chi Minh City (be)………..very friendly and they (smile)………………a lot.

6. The flight (start)………………..at 6 a.m every Thursday.

7. Peter (not study)…………………………very hard. He never gets high scores.

8. I like oranges and she (like)……………..apples.

9. My mom and my sister (cook)…………………….lunch everyday.

10. They (have)…………………breakfast together every morning.

Xem đáp án

1. It (be)………is………a fact that smart phone (help)……helps……..us a lot in our life.

2. I often (travel)……travel……..to some of my favorite destinations every summer.

3. Our Math lesson usually (finish)………finishes……….at 4.00 p.m.

4. The reason why Susan (not eat)………doesn't eat…….meat is that she (be)……is…a vegetarian.

5. People in Ho Chi Minh City (be)…are…..very friendly and they (smile)……smile……a lot.

6. The flight (start)………starts…..at 6 a.m every Thursday.

7. Peter (not study)………doesn't study………very hard. He never gets high scores.

8. I like oranges and she (like)………likes…..apples.

9. My mom and my sister (cook)………cook……….lunch everyday.

10. They (have)……have……breakfast together every morning.

Bài 20. Make the present simple. Choose positive, negative or question.

1) (he / drive to work every day)

2) (I / not / think you're right)

3) (we / have enough time)?

4) (I / eat cereal in the morning)

5) (they / write e-mails every day)?

6) (you / watch a lot of TV)

7) (he / not / read the newspaper)

8) (she / dance often)?

9) (where / I / come on Mondays)?

10) (what / you / do at the weekend)?

11) (you / not / drink much tea)

12) (how / he / travel to work)?

13) (they / not / like vegetables)

14) (she / catch a cold every winter)

15) (I / go out often)?

16) (you / speak English)?

17) (we / take the bus often)

18) (she / not / walk to school)

19) (what / you / buy in the supermarket)?

20) (how / he / carry such a heavy bag)?

Xem đáp án

1 - He drives to work every day.

2 - I don't think you're right.

3 - Do we have enough time?

4 - I eat cereal in the morning.

5 - Do they write e-mails every day?

6 - You watch a lot of TV.

7 - He doesn't read the newspaper.

8 - Does she dance often?

9 - Where do I come on Mondays?

10 - What do you do at the weekend?

11 - You don't drink much tea.

12 - How does he travel to work?

13 - They don't like vegetables

14 - She catches a cold every winter.

15 - Do I go out often?

16 - Do you speak English?

17 - We take the bus often.

18 - She doesn't walk to school.

19 - What do you buy in the supermarket?

20 - How does he carry such a heavy bag?

Bài 21. Change the verb into the correct form:

1. Christopher (drive) ______ a car.

2. We (have)  ______ some posters.

3. (you watch)  ______ movies?

4. They (not work)  ______ for us.

5. I (love)  ______ to sing.

6. She (have)  ______ many foreign friends.

7. Alexis and her husband always (come)  ______ for the summer.

8. (he sing)  ______ well?

9. Jamie (not remember)  ______ me.

10. Laura (be)  ______ a beautiful girl.

11. I (not eat)  ______ pasta.

12. Cats (like)  ______ to sleep.

13. You (be)  ______ a smart girl.

14. She (wash)  ______ the dishes every evening.

15. (you be)  ______ ready?

16. I (be)  ______ ready.

Xem đáp án

1. Christopher (drive) __drives____ a car.

2. We (have) __have____ some posters.

3. (you watch) ___Do you watch___ movies?

4. They (not work) ____don't work__ for us.

5. I (love) ___love___ to sing.

6. She (have) ___has___ many foreign friends.

7. Alexis and her husband always (come) __come____ for the summer.

8. (he sing) ___Does he sing___ well?

9. Jamie (not remember) __doesn't remember____ me.

10. Laura (be) __is____ a beautiful girl.

11. I (not eat) ___don't eat___ pasta.

12. Cats (like) ___like___ to sleep.

13. You (be) __are____ a smart girl.

14. She (wash) __washes____ the dishes every evening.

15. (you be) ___Are you___ ready?

16. I (be) __am____ ready.

Bài 22. Fill in the correct form of the verbs in brackets.

Examples: We are (be) never late. She likes (like) popcorn.

1. She (be)______ good at university.

2. Giraffes (eat)______ grass.

3. I (like)______ fried chicken and chips.

4. Linda always (meet)______ her friends after school.

5. Tom often (wear)______ a blue shirt and black jeans.

6. We (be)______ never tired in the morning.

7. Tony (like) ______ apples and bananas.

8. The children sometimes (go)______ to the playground and (ride)_____ their bike.

9. Sandra usually (take)______ the bus to school.

10. Nicky always (have) ______ lunch at a Thai restaurant.

11. The boys often (play)______ computer games after finishing their homework.

12. Our cat hardly ever (catch)______ a mouse.

13. Paul (walk)______ his dog every day.

14. Our daughter often (get)______ up too late.

15. My mother (bake)______ a cake every Sunday.

16. My brother (enjoy) ______ playing football. He usually ________ (play) football every afternoon.

17. Well, he is 40 years old, bald with a moustache. He (have) _________ large ears and (wear) _______ glasses.

18. they (have, not) _________ any money.

19. Mai (be) _______ very happy because she has 3 good marks today.

20. My brothers (be, not) ________ engineers.

21. Hoa (visit) _________ her parents once a year.

22. I like (play) _________ tennis.

23. The sun always (rise) ________ in the east.

24. In my country, it (not, rain) __________ much in winter.

25. The moon (move) __________ around the earth.

Xem đáp án

1. She (be)___is___ good at university.

2. Giraffes (eat)__eat____ grass.

3. I (like)___like___ fried chicken and chips.

4. Linda always (meet)___meets___ her friends after school.

5. Tom often (wear)___wears___ a blue shirt and black jeans.

6. We (be)____are__ never tired in the morning.

7. Tony (like) ___likes___ apples and bananas.

8. The children sometimes (go)____go__ to the playground and (ride)__ride___ their bike.

9. Sandra usually (take)____takes__ the bus to school.

10. Nicky always (have) ____has__ lunch at a Thai restaurant.

11. The boys often (play)__play____ computer games after finishing their homework.

12. Our cat hardly ever (catch)___catches___ a mouse.

13. Paul (walk)____walks__ his dog every day.

14. Our daughter often (get)___gets___ up too late.

15. My mother (bake)__bakes____ a cake every Sunday.

16. My brother (enjoy) ___enjoys___ playing football. He usually ____plays____ (play) football every afternoon.

17. Well, he is 40 years old, bald with a moustache. He (have) ____has_____ large ears and (wear) ____wears___ glasses.

18. They (have, not) ___don’t have______ any money.

19. Mai (be) ____is___ very happy because she has 3 good marks today.

20. My brothers (be, not) ____aren’t____ engineers.

21. Hoa (visit) ____visits_____ her parents once a year.

22. I like (play) ____playing_____ tennis.

23. The sun always (rise) ____rises____ in the east.

24. In my country, it (not, rain) ___doesn’t rain_______ much in winter.

25. The moon (move) ____moves______ around the earth.

Bài 23. Fill in the correct form of the verbs in brackets.

1. They _______ a cold today. (have)

2. She _______ at seven. (get up)

3. We  _______ breakfast at eight. (have)

4. Peter  _______ to school every morning. (go)

5. Anna  _______ home at 6 p.m. (get)

6. He _______  an ice cream. (want)

7. I _______  peppermint. (hate)

8. Kelly  _______ TV after finishing her homework. (watch)

9. She  _______ her homework every day. (do)

10. Our Math teacher  _______ in Oxford Street with her family. (live)

11. Eric and Tom  _______ blue shirts on Monday. (wear)

12. My sister always _______ a song. (sing)

13. My mum  _______ spaghetti every Sunday evening. (cook)

14. Mr Black  _______ in his office from Monday to Friday. (work)

15. The girls often _______  a book in the school library every afternoon. (read)

Xem đáp án

1. They __have_____ a cold today. (have)

2. She ___gets up____ at seven. (get up)

3. We ____have___ breakfast at eight. (have)

4. Peter ___goes____ to school every morning. (go)

5. Anna ____gets___ home at 6 p.m. (get)

6. He ____wants___ an ice cream. (want)

7. I ____hate___ peppermint. (hate)

8. Kelly ____watches___ TV after finishing her homework. (watch)

9. She ___does____ her homework every day. (do)

10. Our Math teacher _____lives__ in Oxford Street with her family. (live)

11. Eric and Tom ___wear____ blue shirts on Monday. (wear)

12. My sister always __sings_____ a song. (sing)

13. My mum __cooks_____ spaghetti every Sunday evening. (cook)

14. Mr Black ___works____ in his office from Monday to Friday. (work)

15. The girls often ___read____ a book in the school library every afternoon. (read)

Bài 24. Change the verb into the correct form:

1. (I wake up) _____________ at five in the morning?

2. (you go) _____________  to work by train?

3. (she drink) _____________  coffee every morning?

4. (he smoke) _____________ ?

5. (it hurt) _____________ ?

6. (we dance) _____________ ?

7. (they travel) _____________ ?

8. (Emma cook) _____________  well?

9. (Alexander exercise)  _____________ regularly?

10. (I look) _____________  well?

11. (you rest) _____________  enough?

12. (William work)  _____________ too hard?

13. (they travel)  _____________ often?

14. (Anthony go) _____________  to sleep too late?

15. (you bake) _____________  cakes?

Xem đáp án

1. (I wake up) ____Do I wake up_________ at five in the morning?

2. (you go) _____Do you go____ to work by train?

3. (she drink) ______Does she drink_____ coffee every morning?

4. (he smoke) ___Does he smoke_____ ?

5. (it hurt) _____Does it hurt___ ?

6. (we dance) ____Do we dance______ ?

7. (they travel) _____Do they travel____ ?

8. (Emma cook) _____Does Emma cook_____ well?

9. (Alexander exercise) ____Does Alexander exercise____ regularly?

10. (I look) _____Do I look_____ well?

11. (you rest) _____Do you rest___ enough?

12. (William work) ____Does William work____ too hard?

13. (they travel) ____Do they travel___ often?

14. (Anthony go) ____Do Anthony go_____ to sleep too late?

15. (you bake) ___Do you bake____ cakes?

Bài 25. Make the present simple (choose positive, negative or question):

1. (they / wear suits to work?)

______________________________________

2. (he / not / say much)

__________________________________________

3. (when / she / study?)

__________________________________________

4. (she / know a lot about cooking)

_________________________________________

5. (we / make dinner at the weekends)

__________________________________________

6. (I / not / leave work on time very often)

___________________________________________

7. (she / meet her brother every week?)

___________________________________________

8. (they / find London’s weather cold)

_____________________________________________

9. (we / use the computer every day?)

___________________________________________

10. (you / not / smoke)

_____________________________________________

11. (why / we / always get into trouble?)

_________________________________________

12. (what/ they / usually cook?)

________________________________________

13. (what / we / need?)

_____________________________________

14. (they / not / win at tennis)

_____________________________________

15. (what / they / like to watch on TV?)

____________________________________

Xem đáp án

1. Do they wear suits to work?

2. He doesn’t say much.

3. When does she study?

4. She knows a lot about cooking.

5. We make dinner at the weekends.

6. I don’t leave work on time very often.

7. Does she meet her brother every week?

8. They find London’s weather cold.

9. Do we use the computer every day?

10. You don’t smoke.

11. Why do we always get into trouble?

12. What do they usually cook?

13. What do we need?

14. They don’t win at tennis.

15. What do they like to watch on TV?

Bài 26. Change the verb into the correct form:

1. Daniel (fly) ______ to Paris once a year.

2. She never (do) ______  her homework.

3. Lisa (try) ______  to help her sister.

4. Mark (go) ______  home at seven.

5. The baby (cry) ______  every night.

6. He (miss) ______  her a lot.

7. Joe (study) ______  really hard.

8. A boy (kiss) ______  a girl.

9. Joana (buy) ______  new stuff all the time.

10. Tim (watch) ______  this show every night.

11. Sara (say) ______  this all the time.

12. The teacher (teach) ______  us new things.

13. He (pay) ______  me well.

14. Barbara (wash)  ______ the dishes, and Leo washes the floor.

15. Nick (play) ______  tennis twice a week.

Xem đáp án

1. Daniel (fly) ___flies___ to Paris once a year.

2. She never (do) ___does___ her homework.

3. Lisa (try) ___tries___ to help her sister.

4. Mark (go) __goes____ home at seven.

5. The baby (cry) ___cries___ every night.

6. He (miss) ___misses___ her a lot.

7. Joe (study) ___studies___ really hard.

8. A boy (kiss) ___kisses___ a girl.

9. Joana (buy) ___buys___ new stuff all the time.

10. Tim (watch) ___watches___ this show every night.

11. Sara (say) ___says___ this all the time.

12. The teacher (teach) ___teaches___ us new things.

13. He (pay) ___plays___ me well.

14. Barbara (wash) __washes____ the dishes, and Leo washes the floor.

15. Nick (play) ___plays___ tennis twice a week.

Bài 27. Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1. I _____________ English lessons on Tuesday and Friday every week.

A. have

B. is having

C. has

D. had

Question 2. Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. finish

B. finishing

C. finished

D. finishes

Question 3. We _________ to the judo club twice a month.

A. go

B. have

C. make

D. take

Question 4. – What do you do in your free time? – I always ________ books in my free time.

A. is reading

B. to read

C. reads

D. read

Question 5. We _____ new subjects for this school year.

A. have

B. has

C. having

D. had

Xem đáp án

1. A

2. D

3. A

4. D

5. A

Bài 28. Give the correct form of the word in bracket.

1. She usually _____ the newspaper in the morning . (READ)

2. ______ a pizza ? (YOU WANT)

3. They _______ to watch TV in the evenings (LIKE)

4. He _____ to his pen friend every month (WRITE).

5. She _______ football (NOT LIKE).

6. He ______ to work by bus every day (GO)

7. He _______ up at 5 every day (GET)

8. The boys always _______ to school late (GO)

Xem đáp án

1. She usually ___reads__ the newspaper in the morning . (READ)

2. ___Do you want___ a pizza ? (YOU WANT)

3. They ___like____ to watch TV in the evenings (LIKE)

4. He ___writes__ to his pen friend every month (WRITE).

5. She ____doesn't like___ football (NOT LIKE).

6. He ___goes___ to work by bus every day (GO)

7. He _____gets__ up at 5 every day (GET)

8. The boys always ____go___ to school late (GO)

Bài 29. Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets.

1. My uncle ______ a new Iphone smartphone every year. (buy)

2. Claire and Zoe _______ a cake for my birthday every year. (bake)

3. My elder sister ______ hard and that's why she never ______ . (try / fail)

4. Hoa and her friends ______ in the park every weekend. (play)

5. Our dog, Fubao ________ our neighbour's cat in the garden everyday. (chase)

Xem đáp án

1. My uncle ___buys___ a new Iphone smartphone every year. (buy)

2. Claire and Zoe ___bake____ a cake for my birthday every year. (bake)

3. My elder sister ___tries___ hard and that's why she never ___fails___ . (try / fail)

4. Hoa and her friends ___play___ in the park every weekend. (play)

5. Our dog, Fubao ____chases____ our neighbour's cat in the garden everyday. (chase)

Bài 30. Give the correct form of the verb in bracket.

1. That food  _____  delicious (TASTE).

2. How much  _____  ? (THOSE APPLES, WEIGH)

3. I  _____  they will be late. They probably got stuck in the traffic. (EXPECT)

4. That dress _____ you perfectly. You  _____  great. (FIT, LOOK)

5. I _____ what you mean (SEE).

Xem đáp án

1. That food ___TASTES___ delicious (TASTE).

2. How much____ DO THOSE APPLES WEIGH_____ ? (THOSE APPLES, WEIGH)

3. I ___EXPECT___ they will be late. They probably got stuck in the traffic. (EXPECT)

4. That dress ___FITS___ you perfectly. You  _LOOK _____ great. (FIT, LOOK)

5. I ___SEE___ what you mean (SEE).

Bộ 30 bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn có đáp án bao gồm tất tần tật các dạng bài tập tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn đoc ôn tập kiến thức tiếng Anh về Thì hiện tại đơn cũng như rèn luyện những kỹ năng làm bài tiếng Anh cơ bản.

Trên đây là toàn bộ nội dung của 30 Bài tập Thì hiện tại đơn có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
988 736.918
8 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đinh Bảo Nam
  Đinh Bảo Nam

  Tim Samaras is a storm chaser. His job is to find tornadoes and follow them. When he gets close to a tornado, he puts a special tool (29) ______ a turtle probe on the ground. This tool measures things like a twister's temperature. Humidity, and wind speed. With this information, Samaras can learn what causes tornadoes to develop. If meteorilogists understand this, they can warn people (30) _____ twisters sooner and save lives.

  How does Samaras hunt tornadoes? It's not easy. First, he has to find one. Tornadoes are too small to see using weather satellites. So Samaras can't rely on these tools to find a twister. (31) ______, he waits for tornadoes to develop.

  Once Samaras sees a tornado, the chase begins. But a tornado is hard to follow. Some tornadoes change (32) _____ several times – for example, moving east and then west and then east again. When Samaras finally gets near a tornado, her puts the turtle probe on the ground. Being this close to a twister is (33) ______. He must get away quickly.

  (Source: Reading Explorer)

  Question 29.

  A. called

  B. known

  C. made

  D. meant

  Question 30.

  A. with

  B. about

  C. at

  D. for

  Question 31.

  A. Rather

  B. Still

  C. Instead

  D. Yet

  Question 32.

  A. progression

  B. movement

  C. dimension

  D. direction

  Question 33.

  A. terrify

  B. terrifying

  C. terrified

  D. terrifies

  Câu này làm kiểu gì ạ 

  Thích Phản hồi 20:23 02/11
  • Nguyễn Đức An
   Nguyễn Đức An

   Đáp án Bài 3: Chọn đáp án đúng.

   1. I don’t stay/ doesn’t stay at home.
   Sao câu này: Ngôi thứ nhất "I" lại đi với "Does not" nhỉ?

   Thích Phản hồi 04/09/21
   • Ann Hằngg
    Ann Hằngg

    Tớ cũng thấy câu đấy, không hiểu sao lỗi luôn

    Thích Phản hồi 17/09/21
   • Nguyệt Như Anh
    Nguyệt Như Anh

    đâu có đâu tớ thấy cậu mới là người sai á
    câu của người ta là:i don’t stay at home rõ ràng mà
    chắc cậu nhìn nhầm á!

    Thích Phản hồi 24/02/22
   • Nguyen Vuong
    Nguyen Vuong

    don’t stay mà a zai


    Thích Phản hồi 19/08/22
   • Han Doan
    Han Doan

    l là số ít nên dùng does

    Thích Phản hồi 09:08 04/08
   • Sheheh Grhe
    Sheheh Grhe

    @Han Doan I/we/they/you thì dùng do còn He/she/it thì mới dùng does chứ


    Thích Phản hồi 10:34 08/08
   Xem thêm 2 bình luận cũ hơn...
  • Ngoc anh Nguyen
   Ngoc anh Nguyen đáp án bài 2 đâu ạ???
   Thích Phản hồi 15/12/20
   • Doãn Duy
    Doãn Duy

    có 1 vài đáp án sai


    Thích Phản hồi 19/02/21
    • Tiên Hoàng Thị Thủy
     Tiên Hoàng Thị Thủy

     có đáp án bài 2 mà xem kĩ lại đi

     Thích Phản hồi 13/12/21
     • Nguỹn Ngọc Dũ
      Nguỹn Ngọc Dũ

      ủa

      Đáp án Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn.

      1. I am at school at the weekend.

      2. She doesn’t study on Friday.

      3. My students are not/ aren’t hard working.

      4. He has a new haircut today.

      5. I usually have breakfast at 7.00.

      6. Does she live in a house?

      7. Where are your children?

      8. My sister works in a bank.

      9. Dog likes meat.

      10. She lives in Florida.

      11. It rains almost every day in Manchester.

      12. We fly to Spain every summer.

      13. My mother fries eggs for breakfast every morning.

      14. The bank closes at four o’clock.

      15. John tries hard in class, but I do not think/ don’t think he’ll pass.

      16. Jo is so smart that she passes every exam without even trying.

      17. My life is so boring. I just watch TV every night.

      18. My best friend writes to me every week.

      19. Do you speak English?

      20. She does not live/ doesn’t live in Hai Phong city.


      Thích Phản hồi 11/06/21
      • Nguyệt Như Anh
       Nguyệt Như Anh

       đúng rồi đó


       Thích Phản hồi 24/02/22
     • Minhh Anhh
      Minhh Anhh

      6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

      Câu này phải là doesn’t Eat chứ nhỉ, vì our hamster là số ít mà, chỉ có 1 con

      Thích Phản hồi 00:17 25/07
      • Nguyễn Bá Trọng
       Nguyễn Bá Trọng

       CÓ VÀI ĐÁP ÁN BỊ SAI Ạ

       Thích Phản hồi 09:35 25/07

       Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

       Xem thêm