Bài tập trắc nghiệm Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh có đáp án

Bài tập Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời. Sau đây, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh có đáp án. Các bạn hãy tải về và luyện tập thật kỹ.

I/ Choose the correct answer

1. We should call Rita, _______?

a. should we b. shouldn't we c. shall we d. should not we

2. Monkeys can’t sing, ______?

a. can they b. can’t they c. can it d. can't it

3. These books aren't yours, ____?

a. are these b. aren't these c. are they d. aren’t they

4. That's Bod's, _____?

a. is that b. isn’t that c. are they d. aren’t they

5. No one died in the accident, _____? (British English)

a. didn’t they b. did he c. didn't he d. did they?

6. I'm right, _____?

a. aren't I b. amn't I c. isn't I d. not I am

7. They never came to class late, and

a. neither did we b. so did we c. we did either d. neither we did

8. My wife had never been to Hue, and _____I.

a. never have b. so did we c. we did either d. neither we did

9. They are studying pronunciation with Mr. Brown, _____?

a. are they b. aren’t they c. do they d. don’t they

10. She should have obeyed her parents, _____ she?

a. should b. should have c. shouldn't have d. shouldn't

11. My father doesn’t speak Chinese, and_____

a. my mother does neither b. my mother doesn't too

c. neither does my mother d. so doesn’t my mother

12. The air-hostess knows the time she has been here, _____

a. does she b. isn’t it c. doesn’t she d. did she'

13. This is the second time she has been here, _____?

a. has she b. hasn't she c. isn’t this d. isn't it

14. They must do as they are told, _____

a. so must I b. I must either c. I do too d. I am too

15. 'I don’t like strong coffee' 'No, _____"

a. I don't too b. either don't I c. me either d. neither don't I

16. He hardly has anything nowadays, _____?

a. has he b. doesn’t he c. does she d. hasn't she

17. You've never been in Italy, _____?

a. haven’t you b. have you c. been you d. had you

18. Sally turned in her report, _____?

a. had she b. did she c. hadn't see d. didn’t she

19. You have a ticket to the game, _____?

a. do you b. haven't you c. don't you d. have you

20. Tom knows Alice Reed, _____?

a. doesn't he b. does he c. is he d. isn’t he

II/ Match the tag questions on the right with the sentences on the left.

1.You can’t answer all the questions,

a. didn’t he?

2.You used to like pizza,

b. will he?

3.He’s not waiting for us,

c. have you?

4.The teacher should explain the lesson,

d. is he?

5.Jane didn’t understand the problem,

e. can you?

6.Bob gave you a birthday present,

f. aren’t there?

7.You haven’t seen my watch anywhere,

g. doesn’t it?

8.Russia produces a lot of natural gas,

h. didn’t you?

9.Andrew won’t be angry,

i. did she?

10.There are some chairs upstairs,

j. shouldn’t he?

Đáp án bài tập câu hỏi đuôi

I/ Choose the correct answer

1b

2a

3c

4b

5d

6a

7a

8c

9b

10d

11b

12c

13d

14a

15c

16a

17b

18d

19c

20a

II/ Match the tag questions on the right with the sentences on the left.

1. e

2. h

3. d

4. j

5. i

6. a

7. c

8. g

9. b

10. f

Mời các bạn vào tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
8 20.796
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm