Bài tập phát âm lớp 8 có đáp án

Bài tập Phát âm tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Bài tập Chọn từ có cách phát âm khác lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 8 phổ biến nhất do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Bài tập Phonetics có đáp án bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 khác nhau giúp các em ôn tập cách làm dạng bài Tìm từ có cách phát âm khác hiệu quả.

Tài liệu bài tập tiếng Anh 8 do VnDoc.com tự biên soạn, KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mại.

I. Choose the word (A, B, c or D) which is pronounced differently from the others.

1. A. funB. sunC. surfD. cut
2. A. groceryB. monthC. comfortD. money
3. A. fieldsB. flowersC. lemonsD. parks
4. A. leisureB. eightC. celebrateD. penalty
5. A. populatedB. loadedC. harvestedD. lived
6. A. aroundB. deliciousC. houseD. ground
7. A. soundB. touchC. downD. account
8. A. laughedB. washedC. danced D. played
9. A. bedsB. dogsC. portersD. books
10. A. homeworkB. motherC. openD. judo

II. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. highB. sightC. thisD. find
2. A. althoughB. laughC. paragraphD. enough
3. A. stoppedB. agreedC. listenedD. cleaned
4. A. ratherB. themC. neitherD. think
5. A. picturesB. watchesC. busesD. brushes
6. A. callB. landC. fallD. ball
7. A. entertainB. rainC. airD. strain
8. A. tryB. facilityC. typhoonD. supply
9. A. trafficB. relativeC. tragedyD. jam
10. A. tastyB. mallC. stadiumD. change

III. Choose the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. remoteB. exploreC. relaxD. diverse
2. A. beachB. catchC. churchD. Christmas
3. A. buffaloB. minorityC. goldD. close
4. A. upsetB. customC. museumD. unsuitable
5. A. festivalB. manC. fatD. grand

IV. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. mention B. question C. action D. education

2. A. populated B. opened C. played D. lived

3. A. community B. computer C. museum D. customs

4. A. who B. when C. where D. what

5. A. needed B. opened C. wanted D. decided

6. A. hour B. house C. honest D. exhibition

7. A. umbrella B. uniform C. university D. united

8. A. minority B. ethnic C. tradition D. religion

9. A. school B. skull C. scenery D. sky

10. A. scarf B. school C. science D. scare

11. ritual B. virtual C. future D. function

12. A. tradition B. question C. procession D. preservation

13. A. performed B. worshipped C. prayed D. offered

14. A. lanterns B. invader C. bamboo D. clasp

15. A. obligation B. occasion C. expression D. celebration

ĐÁP ÁN

I. Choose the word (A, B, c or D) which is pronounced differently from the others.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - D;

6 - B; 7 - B; 8 - D; 9 - D; 10 - B;

II. Find the word which has different sound in the part underlined.

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - B; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - B;

III. Choose the word which has a different sound in the part underlined.

1 - D; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

IV. Find the word which has different sound in the part underlined.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B;

6 - B; 7 - A; 8 - A; 9 - C; 10 - C;

11 - D; 12 - B; 13 - B; 14 - B; 15 - B;

Trên đây là Bài tập Phát âm tiếng Anh lớp 8 có đáp án. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu bài tập tiếng Anh 8 theo chuyên đề khác như:

Viết lại câu Tiếng Anh lớp 8

Bài tập Passive Voice lớp 8 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 8 dạng so sánh có đáp án

Bài tập phát âm s/es lớp 8 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 4.707
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm