Talk about what you like or dislike about life in the countryside

Nằm trong bộ tài liệu Luyện nói tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm 2023 - 2024, 6 bài nói tiếng Anh về điểm thích và ghét khi sống ở nông thôn giúp các em học sinh lớp 8 nắm được những Từ vựng - Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hay khi nói về cuộc sống ở làng quê đã được học trong unit 2 lớp 8 Life in the countryside hiệu quả.

Write a paragraph about what you like most in the countryside life số 1

I like living in the countryside because of some reasons. Environmentally speaking, it is a peaceful place. The air is fresh. The space is quiet. We can enjoy healthy natural conditions without worrying much about environmental pollution.

As for social security, the countryside is a safer place than a city. While urban security situation is always complicated with all kinds of crimes, rural areas are much more secure because most of countrymen are friendly and ready to help one another.

Moreover, rural life is also easier that in cities. People in cities are easy to get stressed because of pollution, job pressures, competitions, etc ... On the contrary, those bad things are very rare in the countryside. To sum up, except income matters, the countryside is a better residence than cities.

Hướng dẫn dịch

Tôi thích sống ở nông thôn vì một số lý do. Nói về môi trường, đó là một nơi yên bình. Không khí trong lành. Không gian yên tĩnh. Chúng ta có thể tận hưởng điều kiện tự nhiên lành mạnh mà không phải lo lắng nhiều về ô nhiễm môi trường.

Đối với an sinh xã hội, nông thôn là một nơi an toàn hơn so với một thành phố. Trong khi tình hình an ninh đô thị luôn phức tạp với tất cả các loại tội phạm, khu vực nông thôn an toàn hơn nhiều vì hầu hết người dân quê đều thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Hơn nữa, cuộc sống nông thôn cũng dễ dàng hơn ở các thành phố. Người dân ở các thành phố rất dễ bị căng thẳng vì ô nhiễm, áp lực công việc, thi đấu, v.v ... Ngược lại, những điều tồi tệ đó rất hiếm ở nông thôn. Tóm lại, ngoại trừ vấn đề thu nhập, nông thôn là nơi cư trú tốt hơn thành phố.

Talking about what you like or dislike about life in the countryside số 2

I like living in the countryside for a number of reasons. It is a peaceful place with fresh air. We can enjoy a healthy natural condition without worrying much about air pollution. Moreover, rural is a safer place than a city. Because most of the villagers are friendly and willing to help each other.  There is less traffic so it's safe for children. The special thing that people like living in the countryside is the cost of living here usually cheaper so this is an idea place to raise the child. In contrast, the bad thing is very rare in the countryside. To sum up, except the problem of income, the countryside is a residence better than the cities.

GG dịch

Tôi thích sống ở nông thôn vì một số lý do. Đó là một nơi yên bình với không khí trong lành. Chúng ta có thể tận hưởng điều kiện tự nhiên trong lành mà không phải lo lắng nhiều về ô nhiễm không khí. Hơn nữa, nông thôn là nơi an toàn hơn thành phố. Bởi vì hầu hết dân làng đều thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Có ít phương tiện giao thông nên an toàn cho trẻ em. Điều đặc biệt mà mọi người thích sống ở nông thôn là chi phí sinh hoạt ở đây thường rẻ hơn nên đây là một nơi lý tưởng để nuôi dạy trẻ. Ngược lại, điều tồi tệ rất hiếm xảy ra ở nông thôn. Tóm lại, ngoại trừ vấn đề thu nhập, nông thôn là nơi cư trú tốt hơn thành phố.

What do you like about life in the countryside? số 3

I like the life in the countryside for many reasons. First of all, life in the countryside is much more peaceful in the way that it gives people a chance to relax and feel at ease. Secondly, the air is so fresh and pure in the countryside. Besides, there are so many beautiful sceneries there such as woods, mountains, rivers, ponds, and lakes... For that reason, many people choose the countryside as their refreshment site after tiring days at work. Moreover, rural people are very friendly and hospitable. You are always welcome to their place. They make a living by farming and breeding cattle and poultry. The food there is always fresh and delicious. Lastly, life in the countryside is very peaceful and good for our health. In conclusion, life in the countryside has many good points.

Google dịch

Tôi thích cuộc sống ở nông thôn vì nhiều lý do. Trước hết, cuộc sống ở nông thôn yên bình hơn nhiều theo cách mà nó mang lại cho mọi người cơ hội để thư giãn và cảm thấy thoải mái. Thứ hai, không khí ở quê thật trong lành và trong lành. Bên cạnh đó, nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp như rừng cây, núi non, sông ngòi, ao hồ… Chính vì lẽ đó, nhiều người đã chọn vùng quê làm nơi giải khát sau những ngày làm việc mệt mỏi. Hơn nữa, người dân nông thôn rất thân thiện và mến khách. Bạn luôn được chào đón đến vị trí của họ. Họ kiếm sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồ ăn ở đó luôn tươi và ngon. Cuối cùng, cuộc sống ở nông thôn rất yên bình và tốt cho sức khỏe của chúng tôi. Kết lại, cuộc sống ở nông thôn có nhiều điểm tốt.

Talk about what you like dislike about countryside life số 4

In the modern life, there is an increase in the people leave the countryside and migrate to the city. The objective reason is that in the city, it brings them comfortable life and favorite job. Subjective causes are due to the following disadvantages rural areas bring about push residents away. To begin with, there is no denial that rural infrastructure is not modern and advanced. Roads are quite narrow and degraded. Schools, hospitals are not cared much and remodeled. Especially the quality teachers and doctors here are just little so the inhabitants have less opportunity to develop in all way than in the urban area. Last but not least, the biggest disadvantage in rural areas is that job opportunities are so race. The main job is craft, farming, which bring a relatively small income. With that salary, we can only live through the day, not afford for services, shopping, entertainment… In conclusion, besides the positive aspects, life in the countryside is very much. disadvantage. We all need to consider carefully before choosing where to live.

Dịch

Trong cuộc sống hiện đại, ngày càng có nhiều người bỏ nông thôn để lên thành phố sinh sống. Lí do khách quan là ở thành phố đem đến cho họ cuộc sống thoải mái, công việc yêu thích. Nguyên nhân chủ quan là do những lợi ích sau đây mà nông thôn mang đến. Đầu tiên, không thể phủ nhận rằng cơ sở hạ tầng ở nông thôn không hiện đại, tiên tiến. Đường xá khá nhỏ hẹp và xuống cấp. Các trường học, bệnh viện không được quan tâm tu sửa. Điều đặc biệt là đội ngũ giáo viên, bác sỹ chất lượng ở đây thì không nhiều nên con người có ít cơ hội để phát triển một cách toàn diện hơn là ở thành phố. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bất lợi lớn nhất ở nông thôn là cơ hội việc làm rất khan hiếm. Các công việc chủ yếu là thủ công, nghề nông, mang lại nguồn thu nhập khá ít ỏi. Với tiền lương ấy, chúng ta chỉ có thể sống qua ngày chứ không dư giả cho các dịch vụ, mua sắm, giải trí,... Như vậy, bên cạnh những mặt tích cực, cuộc sống ở nông thôn còn rất nhiều những bất lợi. Mỗi chúng ta cần cân nhắc kĩ lưỡng trước khi chọn nơi để sinh sống.

Talk about the things that you like and don't like about your country số 5

Living in the country brings many advantages. First, you can enjoy peace and quietness. The air is fresh. There is less traffic so it's safe for children. The people here is thoughtful, friendly and generous. The special thing that people like living in the countryside is the cost of living here usually cheaper so this is an idea place to raise the child. Second, the rural people living by farming and raising the cattle so the food is fresh, cheap and delicious. You can enjoy interesting competitions such as wrestling, blowing rice, ... You can see many child plays the folk games, herd the buffaloes, fly kites,... in the glassland. When see the spectacle, everybody also feel happy and peaceful. Live in the countryside have many advantages but it's a few disadvantage. The roads are narrow and degrade. It's very hard to find the good job. But I like living in the country.

Google dịch

Sống trong nước mang lại nhiều lợi thế. Đầu tiên, bạn có thể tận hưởng hòa bình và yên tĩnh. Không khí trong lành. Có ít phương tiện giao thông nên an toàn cho trẻ em. Người dân ở đây chu đáo, thân thiện và hào phóng. Điều đặc biệt mà mọi người thích sống ở nông thôn là chi phí sinh hoạt ở đây thường rẻ hơn nên đây là một nơi lý tưởng để nuôi dạy trẻ. Thứ hai, người dân nông thôn sống bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc nên thực phẩm tươi, rẻ và ngon. Bạn có thể thưởng thức các cuộc thi thú vị như đấu vật, thổi cơm thi,... Bạn có thể thấy nhiều em nhỏ chơi các trò chơi dân gian, chăn trâu, thả diều,... ở xứ thủy tinh. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Sống ở nông thôn có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít bất lợi. Đường xá chật hẹp, xuống cấp. Rất khó để tìm được công việc tốt. Nhưng tôi thích sống ở nông thôn.

Write about what you like or dislike about life in the countryside số 6

I prefer to live in the countryside because of many reasons. First, countryside is very peaceful and many fresh air. Second, the traffic in the countryside isn't as dangerous as in the city. There is less traffic so it's safe for children. Third, the people of countryside is more friendly than in the country. Because most of the villagers are friendly and willing to help each other. The special thing that people like living in the countryside is the cost of living here usually cheaper so this is an idea place to raise the child. Nowadays, the conditions of the countryside are better and better, the gap between the cities and the countryside is narrowed day by day.  I love the silence, I love fresh air. I love living in the countryside.

Google dịch

Tôi thích sống ở nông thôn hơn vì nhiều lý do. Thứ nhất, quê hương rất yên bình và nhiều không khí trong lành. Thứ hai, giao thông ở nông thôn không nguy hiểm như ở thành phố. Ít xe cộ qua lại nên an toàn cho trẻ em. Thứ ba, người dân ở nông thôn thân thiện hơn ở trong nước. Bởi vì hầu hết dân làng đều thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Điều đặc biệt mà người dân thích sống ở nông thôn là chi phí sinh hoạt ở đây thường rẻ hơn nên đây là nơi lý tưởng để nuôi dạy con cái. Ngày nay, điều kiện ở nông thôn ngày càng tốt hơn, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng được thu hẹp. Tôi yêu sự yên tĩnh, tôi yêu không khí trong lành. Tôi thích sống ở nông thôn.

Trên đây là 6 đoạn văn về Thuận lợi và khó khăn khi sống ở nông thôn bằng tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu Lý thuyết - Bài tập tiếng Anh lớp 8 unit 2 Life in the countryside khác như:

Đánh giá bài viết
22 51.282
Sắp xếp theo

    Luyện kỹ năng

    Xem thêm