Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Life In The Countryside

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 8 học tốt môn tiếng Anh năm 2020 - 2021, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu lý thuyết - bài tập tiếng Anh lớp 8 theo chương trình sách mới và chương trình sách cũ khác nhau. Đây chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu rất hữu ích giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Tài liệu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Life In the countryside có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập đáp án và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh xoay quanh chủ đề Cuộc sống ở nông thôn. Chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản trong bài liên đến dạng So sánh hơn - So sánh hơn nhất với tình từ ngắn, tính từ dài, So sánh ngang bằng với So/ As ... As.

Ôn tập tiếng Anh 8 Unit 2: Life In The Countryside

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trên VnDoc.com, bài tập tiếng Anh 8 Unit 2 có đáp án dưới đây gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

1. Odd one out.

1. A. cow B. buffalo C. chicken D. sheep
2. A. peaceful B. noisy C. quiet D. safe
3. A. buffalo-drawn cart B. bus C. truck D. car
4. A. wheat B. rice C. corn D. crop
5. A. cattle B. house C. school D. hospital

2. Choose the correct answer.

1. Some neighbors have a _________ relation as if they were relatives of each other.

A. open

B. close-knit

C. strange

D. bad

2. I wonder who live ______________ , country folk or city people?

A. happier

B. more happier

C. happilier

D. more happily

3. My father and I enjoy _______ kites and ___________ in the west.

A. fly/watch

B. flying/watch

C. flying/watching

D. fly/watching

4. The sun ______ in the east and _________ the movement of clouds in summer sky.

A. rises/sets

B. sets/rises

C. set/rise

D. rises/set

5. Anger ____________is often seen on grasslands can be more easily put up than a house.

A. who

B. what

C. where

D. which

6. When my family goes camping, the most interesting thing is to _________ the tent.

A. put up

B. get up

C. take up

D. make up

7. Farmers who are working on ________ look very happy with shining smiles in summer days.

A. grasslands

B. paddy fields

C. factories

D. construction sites

8. ______ is often the hardest but the most important time to people living in the countryside.

A. Tet holiday

B. Harvest time

C. Daylight

D. Travelling time

3. For each group, choose the correct sentence A or B.

1. a. More industry and automobiles are concentrated in urban areas than in rural areas.

b. More industry and automobiles are concentrated in urban areas that in rural areas.

2. a. Air pollution in cities is more worse than in the countryside.

b. Air pollution in cities is worse than in the countryside.

3. a. The air in the countryside is fresher than in cities.

b. The air in the countryside is more fresh than in cities.

4. a. City children play less freely on the streets because of crowded traffic.

b. City children play more freely on the streets because of crowded traffic.

5. a. In the countryside, the life style is less faster than the life style in cities.

b. In the countryside, the life style is not so fast as the life style in cities.

6. a. Most people believe that country people live happier than city people.

b. Most people believe that country people live more happily than city people. people.

7. a. Farmers have to work harder in harvest time.

b. Farmers have to work more hardly in harvest time

8. a. The starry sky at night in the countryside is more clearer and more fantastic than that in cities.

b. The starry sky at night in the countryside is clearer and more fantastic than that in cities.

9. a. The cost of living in cities is more high than in the countryside.

b. The cost of living in cities is higher than in the countryside.

10. a. Life in a small town is less exciting than life in a big city.

b. Life in a small town is not so exciting than life in a big city.

4. Rewrite the following sentences, using the given words.

1. I haven't returned my village for 5 years.

It is ___________________________

2. People living in cities have to drive more carefully than those living in the countryside.

People living in the countryside don't have to drive so ___________________________.

3. Some people think country folk are friendlier than city people.

Some people think city people are not so ___________________________.

4. I have never seen such a beautiful picture before.

This is the most ___________________________.

5. His house is the biggest one in the village.

None of houses in the village ___________________________.

ĐÁP ÁN

1. Odd one out.

1 - C; 2 - B; A; 4 - D; 5 - A;

2. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A;

5 - D; 6 - D; 7 - B; 8 - B;

3. For each group, choose the correct sentence A or B.

1 - a; 2 - b; 3 - a; 4 - a; 5 - b;

6 - a; 7 - a; 8 - b; 9 - b; 10 - a; 

4. Rewrite the following sentences, using the given words.

1 - It is five years since I didn’t return my village.

2 - People living in the countryside don’t have to drive so carefully as those living in cities.

3 - Some people think city people are not so friendly than country folk. .

4 - This is the most beautiful picture I have ever seen.

5 - None of houses in the village is bigger than his house.

Download Đề thi & Đáp án tại: Đề ôn tập tiếng Anh Unit 2 Life In The Countryside lớp 8 sách mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
3 4.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm