Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 có đáp án số 2

Ôn tập Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure Activities

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Bài 1: Leisure Activities có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh online gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập củng cố kiến thức đã học, cấu trúc ngữ pháp đã học trong Unit 1. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

 • Give the correct form of the word in the brackets.
  Mai: I (1. not like/ watch) _______________________ football. I (2. hate/ stand) ____________________ around and (3. get) _______________ cold.
  Lan: Me, too. I (4. prefer/ be) ________________ indoors. I (5. not mind/ play)________________ football – on my computer!
  Nick: Ha ha! I know your brother’s really good at football, Mai. _________________ (6.he/ like/ play) at the back?
  Mai: Tuan? No, he (7. prefer/ play) _____________ centre forward. He (8. like/ soccer) ____________ goals!
  Lan: Great pass, Tuan!
  Mai: Lan, do you like football?
  Nick: No, but she (9. not mind/ watch) _____________________ Tuan!
 • 1. I (1. not like/ watch) _______________________ football.
  don't like watching don't like to watch do not like watching do not like to watch
 • 2. I (2. hate/ stand) ____________________ around
  hate standing hate to stand
 • 3. and (3. get) _______________ cold.
  getting to get
 • 4. Me, too. I (4. prefer/ be) ________________ indoors.
  prefer being
 • 5. I (5. not mind/ play)________________ football – on my computer!
  don't mind playing do not mind playing
 • 6. Ha ha! I know your brother’s really good at football, Mai. _________________ (6.he/ like/ play) at the back?
  Does he like playing Does he like to play
 • 7. Tuan? No, he (7. prefer/ play) _____________ centre forward.
  prefers playing
 • 8. He (8. like/ score) ____________ goals!
  likes scoring likes to score
 • 9. No, but she (9. not mind/ watch) _____________________ Tuan!
  does not mind watching doesn't mind watching
 • Choose the word whose the underlined part is pronounce differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.763
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm