Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 9

Ôn tập Tiếng Anh 8 Unit 9 Natural Disasters

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

 • Find the word which has different sound in the part underlined.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the best answer among A, B, C or D.
 • 1. Will you pick me ______________ after the party?
 • 2. While Angela was cleaning her room, she ______________ her lost earring.
 • 3. _____________ is a building or room where people can go to look at paintings.
 • 4. The baby ______________ his food on the floor and making his mother angry.
 • 5. At nine o’clock yesterday we ______________ on the beach.
 • Put the verbs into correct form: Past progressive or past simple.
 • 1. Nhan ______________ TV when the phone ______________. (watch / ring)
  Sử dụng dấu "-" phân cách đáp án.
  was watching - rang
 • 2. Thanh ___________ to music while her sister ____________ a book.(listen/ read)
  Sử dụng dấu "-" phân cách đáp án.
  was listening - was reading
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.834
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm