Unit 2 lớp 8 Looking back

Soạn bài tập SGK tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Life in the countryside Looking back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Looking back Unit 2 Life in the countryside tiếng Anh lớp 8 bao gồm gợi ý đáp án, hướng dẫn dịch giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà một cách chuẩn xác nhất.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Knowledge: Revise the knowledge they’ve learnt about the topic “Life in the countryside”

– Skills: Practice reading, speaking & writing skills (Ind. PW, GW)

– Attitude: Co-operation & aware of the life in the countryside.

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "life in the countryside"

- Grammar: Comparative form

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Looking back

Vocabulary

1. Use the words and phrases in the box to describe the pictures. Some words/ phrases may be used for more than one picture. Sử dụng những từ và cụm từ trong khung để miêu tả hình ảnh. Vài từ/ cụm từ có thể được dùng nhiều hơn cho một bức hình.

Đáp án

a: peaceful; vast; quiet; pasture;

b: paddy field; quiet; colourful; paddy field; harvest time; rice; peaceful; vast;

c: quiet; nomadic life; inconvenient; ger; pasture; cattle; horses;

2. Look at each picture and write a sentence describing what each person is doing. Use the verbs in brackets. Nhìn vào mỗi hình và viết một câu miêu tả một người đang làm gi. Sử dụng động từ trong ngoặc đơn.

Đáp án

1. A boy is riding a horse. (Một chàng trai đang cưỡi ngựa.)

2. A man is herding his cattle. (Một người đàn ông dang chăn gia súc của anh ta.)

3. A girl is picking apples from an apple tree. (Một cô gái đang hái táo từ một cây táo.)

4. A boy is flying a kite. (Một chàng trai đang thả diều.)

5. The children are running around in the fields. (Bọn trẻ đang chạy quanh những cánh đồng.)

6. A woman is collecting water from the river. (Một người phụ nữ đang lấy nước từ sông.)

3. Look at the pictures and complete the sentences, using suitable comparative forms of the adverbs in brackets. Nhìn vào những hình ảnh và hoàn thành các câu, sử dụng hình thức so sánh phù hợp của trạng từ trong ngoặc đơn.

Đáp án

1 - faster than; 2 - earlier than; 3 - better ... than;

4 - more skillfully than; 5 - more beautifully ... than;

4. Read the situations and complete the sentences with suitable forms of the adverbs in brackets. Đọc những tình huống và hoàn thành các câu với hình thức so sánh trạng từ phù hợp trong ngoặc đơn.

Đáp án

1 - A horse can run ___ faster than a camel ____.

2 - People in the countryside live____ more happily than those in the city _____

3 - Farmers depend __ more heavily on the weather than people in many other jobs___.

4 - My sister swims _________ worse than I do ___.

Communication

5. Work in groups.

You are planning a trip to the countryside. Work together and answer the question. Làm theo nhóm. Em đang lên kế hoạch một chuyến đi đến miền quê. Làm việc cùng nhau và trả lời câu hỏi.

What will you do during the trip to the countryside?

Write the answer in the table below.

Person’s name

Activity

1.

2.

3.

4.

Report your findings to the class.

Hướng dẫn dịch

Bạn sẽ làm gì trong chuyến đi đến miền quê?

Viết câu trả lời vào bảng sau

Person’s name

Activity

1.

2.

3.

4.

Trình bày trước lớp

Đáp án

Person’s name

Activity

1. A

fly the kite

2. B

go fishing

3. C

go herding

4. D

climb the tree

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 2 Life in the countryside Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
12 2.621
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm