Unit 5 lớp 8 Skills 2

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit, Soạn Skills 2 tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Festivals in Viet Nam do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 8 Festivals in Viet Nam Skills 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 55 SGK tiếng Anh 8 mới giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Listen for specific information about a festival.

- Write about a festival they like or have been to.

- Practise listening and writing skills.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to “Festivals in Viet Nam".

- Structures: Simple & compound sentence

Complex sentence

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Skills 2

Listening

1. Work in pair. Describe the picture and answer the questions. Làm việc theo cặp. Miêu tả bức tranh và trả lời các câu hỏi.

Đáp án

1 - He is considered a mythical hero because he grew from 3 year-old child into a giant overnight.

2 - He defended the country from foreign invaders.

2. Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A,B or C. Nghe một hướng dẫn viên du lịch đưa ra các thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn vào đáp án A, B hoặc C.

Bài nghe

Đáp án

1 - B; 2 - A; 3 - C; 

3. Listen to the talk again and write answers to the question below. Nghe lại lần nữa và viết câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây.

Bài nghe

Đáp án

1 - He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

2 - The preparation begin one month before the festival.

3 - The preparation begin one month before the festival.

4 - There is a cheo play performance. 

5 - This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage. 

Nội dung bài nghe

The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders - the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4thLunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

Writing

4. Work in pair. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes. Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn về lễ hội ở Việt Nam mà em thích nhất. Dùng mạng lưới từ dưới đây để ghi chép lại.

Gợi ý

I like the Hung King Temple Festival.

It's held in Phu Tho Province.

It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.

It commemorates the merit of Hung Kings.

It worships Hung Kings.

It’s impressive because there are many people joining it.

The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

I like this festival because it is so meaningful.

I also like it because they are so joyful.

Gợi ý 2

I like the Huong pagoda Festival.

It's held in My Duc, Ha Noi

It’s held from the first to the third lunar month.

It commemorates the merit of Hung Kings.

It worships a princess named Dieu Thien who incarnated Avalokitasvara and attained enlightenment there.

It’s impressive because there are many people joining it.

The main activities are: hiking in the mountain; exploring the caves; taking boat trip; taking photos of the beautiful scenery

I like this festival because of wonderful landscape and splendid caves such as Huong Tich and Tuyet Son are the most impressive

I also like it because the nation’s longest and most elaborate annual festival.

5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences. Bây giờ dùng các thông tin đã ghi chép để viết một bài báo cho trang mạng của nhà trường. Nhớ thêm bất cứ từ nối nào cần thiết để tạo thành câu phức nhé.

Gợi ý

Have you ever joined Hung King Temple Festival? It's one of the most famous festival in Vietnam. It's held in Phu Tho province from the 8th to 11th day of the third lunar month. This festival is to worship the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense and specialties and other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to join in Hung Kings Temple Festival. I'm sure you won't regret it.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 5 Festivals in Viet Nam Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
14 1.627
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm