Tiếng Anh lớp 8 unit 6 Getting started

Lời giải Getting started Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 8 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 8 Folk Tales Getting started hướng dẫn giải các phần bài tập trang 58 - 59 SGK tiếng Anh 8 mới giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

review the Past simple, past continuous.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Folk Tales”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 6 Getting started

A suggestion for Nick's project

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

A suggestion for Nick’s project

Duong: I phoned you around 9 p.m. last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some Internet research on Vietnamese legends for my project.

Duong: Have you found one you like yet?

Nick: Not really. Can you suggest anything?

Duong: We have lots of legends, folk tales, and fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan and Au Co.

Nick: Oh yeah? What's it about?

Duong: Well, it's aboutthe origins of the Vietnamese people.

Nick: Who are the main characters?

Duong: Lac Long Quan - the dragon king of the ocean, Au Co - a fairy, and their sons.

Nick: And what's the story?

Duong: Let me see... Lac Long Quan married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Nick: One hundred baby boys? That's a lot.

Duong: And some years later, Lac Long Quan missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, and Au Co took the others to the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Nick: What an interesting legend it is! I think I've found the subject of my project!

a. Read the conversation again and choose the correct answer. Đọc bài đàm thoại lần nữa và chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - A; 

b. Match the words to their meanings. Nối các từ sau với nghĩa của chúng.

1 - c - tên của câu truyện

2 - d - thể loại truyện

3 - a - người mà câu truyện nói về

4 - b - nội dung câu truyện

c. Find the information in the conversation to complete the table. Tìm thông tin trong đoạn hội thoại để hoàn thành bảng sau.

Đáp án

Title Lac Long Quan and Au Co
Genre Legend (truyền thuyết)
Main characters Lac Long Quan, Au Co and their sons
Plot

- Lac Long Quan married Au Co.

- Au Co gave birth to one hundred baby boys.

- Lac Long Quan missed the sea.

- Lac Long Quan took 50 their son to the sea.

- Au Co took the others to the mountains.

Hướng dẫn dịch

Tiêu đề Lạc Long Quân và Ấu Cơ
Thể loại truyền thuyết
Nhân vật chính Lạc Long Quân Âu Cơ và con của họ
Cốt truyện

- Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ

- Âu Cơ sinh ra 100 đứa con trai

- Lạc Long Quân nhớ biển

- Lạc Long Quân mang 50 con xuống biển

- Âu Cơ mang 50 con lên núi

d. What does this sentence from the conversation express? Câu văn dưới đây trong bài hội thoại thể hiện điều gì.

It is an exclamatory sentence.

Hướng dẫn dịch

Dương: Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không có trả lời.

Nick: Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những truyền thuyết cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Bạn có đề nghị gì không?

Dương: Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt phải không? Nó nói về gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người Việt Nam.

Nick: Ai là nhân vật chính?

Dương: Lạc Long Quân - vua rồng của biển cả, Âu Cơ - một nàng tiên và con trai của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để mình xem... Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một cái túi với 100 cái trứng mà ở ra 100 bé trai.

Nick: Một 100 bé trai à? Nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt Nam.

Nick: Thật là một truyền thuyết hay! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của mình!

2. Match the words with their definitions. Then listen, check and repeat. Nối các từ sau với định nghĩa của chúng. Sau đó, nghe, kiểm tra và nhắc lại.

Bài nghe

Đáp án

A - 4; B - 3; C - 1; D - 2; 

Hướng dẫn dịch

1 - Một câu chuyện truyền thống, rất cổ xưa từ một nơi cụ thể mà ban đầu được truyền lại cho mọi người dưới hình thức nói - câu chuyện dân gian

2 - Một câu chuyện cổ xưa về những sự kiện ma thuật dũng cảm có lẽ không đúng - huyền thoại

3 - Một câu chuyện tưởng tượng thường liên quan đến ma thuật hoặc nàng tiên, thường là cho trẻ em - câu chuyện cổ tích

4 - Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy một bài học đạo đức; thường sử dụng các nhân vật động vật - truyện ngụ ngôn

3. Game: Guess the story. Trò chơi: Đoán tên câu chuyện.

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below. Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, truyện ngụ ngôn hay truyện cổ tích. Hoàn thành bảng sau.

Gợi ý

Nhan đề

Who is faster?

Thể loại

Fable

Nhân vật chính

A hare, a tortoise

Cốt truyện

The Hare and the tortoise have a race. 

The hare is fast but he loses because he is arrogant. 

The tortoise is slow but he wins the race because he understands himself and his compertitor.

b. Work in pair. Interview each other and try to guess the title of the story. Làm việc theo cặp. Phỏng vấn nhau và cố gắng đoán tên của câu chuyện.

Gợi ý

A: What kind of story is it?

B: It's a fairy tale.

A: Who are the main characters?

B: Cinderella, her stepsisters, her stepmother, and a prince.

A: What's it about?

B: It's about Cinderella, a kind and beautiful girl who finally gets married to a prince.

A: Is it Cinderella?

B: Yes!

Google dịch

A: Đó là thể loại truyện gì?

B: Đó là một câu chuyện cổ tích.

A: Ai là nhân vật chính?

B: Cô bé lọ lem, chị kế, mẹ kế và hoàng tử.

A: Nó nói về cái gì vậy?

B: Đó là câu chuyện về Lọ Lem, một cô gái tốt bụng và xinh đẹp cuối cùng cũng kết hôn với một hoàng tử.

A: Đó có phải là Lọ Lem không?

B: Đúng vậy!

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 6 Folk Tales Getting started trang 58 59. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 2.995
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 8

Xem thêm