Skills 2 Unit 10 lớp 8 Communication

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Skills 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 10 lớp 8 Communication Skills 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 trang 45 SGK tiếng Anh 8 mới Unit 10 Communication.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– Listen to a interview between a 4Teen magazine reporter and Dr Minh Vu.

– Write an email using netiquette.

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Our houses in the future"

- Grammar: Will structure and Might structure

II. Soạn giải Skills 2 tiếng Anh Unit 10 lớp 8 Communication

Listening

1. Look at the way this message is posted on an e-learning message board. Can you find any problems with it? Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học điện tử. Em có thể tìm bất kỳ những vấn đề nào trong đó không?

Gợi ý

It use capital letters, "WHEN IS THE FIRST ASSIGMENT DUE??!!!!!!!!!!". Writing in all capital letters is considered yelling online. It show the communication impoliteness.

2. Listen to this interview between a 4Teen magazine reporter and answer the questions. Nghe bài phỏng vấn này giữa biên tập viên 4Teen và Giáo sư Minh Vũ về phép tắc giao tiếp qua Internet và trả lời câu hỏi.

Bài nghe

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 - Netiequette là gì?

2 - Quy luật chính của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì?

3 - Bên cạnh nội dung mà chúng ta giao tiếp, chúng ta nên chú ý điều gì khác?

Đáp án

1 - The word is a combination of “net” and “etiquette”. It’s a set of rules for behaving properly online.

2 - Don’t say and do unpleasant things online, just like real life.

3 - It’s how we communicate with each other online. 

3. Listen again to the interview and complete the following grid. Nghe bài phỏng vấn và hoàn thành hệ thống sau.

Bài nghe

Đáp án

  Should Shouldn’t Why/Why not?
1. use CAPS LOCK an emails, post and comments.   v Because if you use CAPS LOCK, it mean you’re shouting at people.
2. Check your email for mistakes or errors v   To avoid any misunderstandings
3. Use a lot of shorthand   v Because it can confuse readers
4. Respect discussion rules and use polite language v   Because you’re judged by the quality of your writing.

Nội dung bài nghe

Reporter: Dr Minh Vu, what exactly is ‘netiquette’?

Dr Minh Vu: The word is a combination of ‘net’ and ‘etiquette’. It’s a of rules for behaving properly online.

Reporter: Could you tell us the main rule of netiquette?

Dr Minh Vu: Remember that the people we’re communicating with online are real people. Don’t say and do unpleasant things online. just like in real life.

Reporter: But sometimes perhaps it’s not what we communicate, but how communicate...?

Dr Minh Vu: Absolutely. For example, if you write emails, or post comments using CAPS LOCK, this means you are shouting at people!

Reporter: Of course it’s not polite at all. What else should we do when sending emails?

Dr Minh Vu: Check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don't use to mudi shorthand. This may confuse your reader.

Reporter: How about behaviour in chat rooms and on message boards?

Dr Minh Vu: Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are but you are judged by the quality of your writing.

4. Look at the message in 1. Work with a partner to improve it with the netiquette you have learnt so far. Nhìn vào tin nhắn trong phần 1. Cùng với một bạn học sửa chữa nó với phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng mà bạn đã học.

Gợi ý

Dear teacher,

Please let me know when the first assignment is due?

Thank you.

Best regards,

Writing

5. Put the following parts in their correct place to make an email. Đặt những phần sau vào đúng nơi để làm thành một thư điện tử.

Đáp án

1 - c

2 - e 

3 - b

4 - a

5 - d

6. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netiquette learnt. Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên để nộp bài tập vể nhà nhóm cho tuần này.

Gợi ý

To: hotro@vndoc.com

Subject: Group homework for this week

Attachment: homework.doc

Dear Ms My Le,

My name is Nguyen Minh Anh. I am a student in class 8B. I am a leader of group 2. Our group includes 5 students. Please find attached our group homework for this week.

Thank you so much.

Yours respectfully,

Minh Anh

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication Skills 2. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật liên tục tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 60
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm