Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Pollution có đáp án

Tài liệu Ngữ pháp & Bài tập Unit 7 tiếng Anh lớp 8 mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 mới theo từng Unit năm học 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu luyện tập Tiếng Anh 8 Unit 7 có đáp án gồm toàn bộ cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản và nhiều bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học trong Unit 7 Pollution hiệu quả.

A. Grammar - ngữ pháp tiếng Anh Unit 7 lớp 8: Pollution

I. Conditional sentences type 1. (Câu điều kiện loại 1)

1. Form

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

Simple Present (Thì hiện tại đơn)

If + S + V (s/es)

 

Simple Future (Thì tương lai đơn)

S + will/ won’t + V (bare infinitive)

S+ can/must/ may/ might+ V (bare infinitive)

Eg 1. If I have enough money, I will buy a big house.

(Nếu tôi có đủ tiền , tôi sẽ mua một ngôi nhà lớn).

Eg 2. If you want to pass the exam, you must study harder.

(Nếu bạn muốn thi đỗ , bạn phải học hành chăm chỉ hơn).

Eg 3. If she doesn’t want to be late, She must get up early.

(Nếu cô ấy không muốn bị muộn thì cô ấy phải dậy sớm).

2. Usage

- Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện diễn tả tình trạng có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

Eg

If you learn hard, you will pass the exam. Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ đỗ kỳ thi.

- Trong câu điều kiện loại 1, thì hiện tại đơn dùng trong mệnh đề If, còn thì tương lai đơn được dùng trong mệnh đề chính.

Eg

If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die

Nếu nhà máy tiếp tục thải chất độc xuống hồ, thì tất cả loài cá và các sinh vật dưới nước sẽ chết.

Chú ý Thì hiện tại đơn có thể được dùng trong mệnh đề chính để diễn tả một điều kiện luôn đúng

II. Conditional sentences type 2. (Câu điều kiện loại 2)

1. Form.

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

If +S + V-ed/2

If + S + were

S + would/ could/might + V(infinitive)

S + wouldn’t/ couldn’t +V (infinitive)

Eg 1. If I became rich, I would spend all my time travelling.

Nếu tôi giàu, tôi sẽ dành tất cả thời gian để đi du lịch.

2. Usage

- Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thật thường dùng để nói lên sự tưởng tượng của người nói. (Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai).

If I were you, I would buy that bike.

Nếu tôi là bạn tôi sẽ mua chiếc xe đạp đó.

Chú ý Trong mệnh đề không có thật ở hiện tại, chúng ta có thể dùng were thay cho was trong tất cả các ngôi trong mệnh đề If.

Eg. If I were you, I would study English hard.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học Tiếng Anh chăm chỉ hơn.

B. Bài tập tiếng Anh Unit 7 lớp 8: Pollution có đáp án

PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. watched B. washed C. danced D. played
2. A. goes B. watches C. misses D. brushes
3. A. come B. mother C. open D. some
4. A. mention B. question C. action D. education
5. A. who B. when C. where D. what

Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. sun B. fun C. put D. unhappy
2. A. mind B. bike C. tradition D. tidy
3. A. my B. happy C. hobby D. factory
4. A. health B. team C. tea D. beach
5. A. listened B. opened C. wanted D. lived

Question III. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. person B. father C. teacher D. enjoy
2. A. prefer B. enjoy C. mother D. agree
3. A. doctor B. father C. picture D. depend
4. A. pollution B. visit C. listen D. open
5. A. depend B. advise C. affect D. listen

Question IV. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. affect B. father C. teacher D. picture
2. A. prefer B. enjoy C. mother D. affect
3. A. affect B. happen C. pollution D. fancy
4. A. pollution B. picture C. village D. factory
5. A. illustrate B. believe C. affect D. pollution

Question V. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. artistic B. historic C. dramatic D. scientific
2. A. medical B. national C. chemical D. historical
3. A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
4. A. medical B. hospital C. politic D. electric
5. A. chemical B. physical C. environmental D. medical

Question VI. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. athletic B. historic C. dramatic D. scientific
2. A. medical B. national C. chemical D. informal
3. A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
4. A. medical B. hospital C. politic D. electric
5. A. dramatic B. physical C. environmental D. medical

VOCABURLARY AND GRAMMAR

Question I. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1.I like ______________back my home village on holiday.

A. comes

B. come

C. came

D. coming

2. If the factory ________________dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

A. continues

B. to continue

C. continued

D. will continue

3. Water ________________ in the lake has made the fish die.

A. pollution

B. pollute

C. polluted

D. polluting

4. Mi and Nick like ______________back Mi’s home village on holiday.

A. comes

B. come

C. came

D. coming

5. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.

A. die

B. to die

C. dead

D. will die

6. Water pollution is the ________________ in the lake has made the fish die.

A. contaminating

B. contaminate

C. contaminated

D. contamination

7. If we ______________water carefully, more people will have fresh water.

A. will use

B. would use

C. using

D. use

8. If the factory continues dumping poison ________________ the lake, all the fish and other aquatic animals will die.\

A. into

B. to

C. about

D. in

Question II. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1. Mi and Nick like ______________back Mi’s home village on holiday.

A. comes

B. come

C. came

D. coming

2. If the factory ________________dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

A. continues

B. to continue

C. continued

D. will continue

3. Water ________________ in the lake has made the fish die.

A. pollution

B. pollute

C. polluted

D. polluting

4. If the air wasn’t dirty, I ________________ so much.

A. wouldn’t sneeze

B. sneeze

C. would sneeze

D. to sneeze

5. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.

A. die

B. to died

C. dead

D. will die

6. Water pollution is the ________________ in the lake has made the fish die.

A. contaminating

B. contaminate

C. contaminated

D. contamination

7. If I were you, I ______________ that car.

A. would buy

B. buy

C. bought

D. buying

8. If we recycle more, we ________________the Earth.

A. help

B. would help

C. helping

D. will help

Conditional Sentence Type I : Câu điều kiện loại 1

Question I. Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1.If we (recycle) ________ more, we will help the Earth.

2. Factories (not dump) ______________waste into rivers if the government fine them heavily.

3. If people travel to work by bus, there (be) ______________fewer car fumes.

4. We (save) ________________thousands of trees if we don’t waste paper.

5. If we use water carefully, more people (have) ______________fresh water.

6. If the factory (continue) ________________ dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

7.If we recycle more, we (help) ________________ the Earth.

8. If people (travel)________________to work by bus, there will be fewer car fumes.

9. We save thousands of trees if we (not waste)_______________don’t waste paper.

10. Factories don’t dump waste into rivers if the government (fine) _______________ them heavily.

Question II. Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1. If he (study) ________________ harder, he can pass an exam.

2. She may be late if she (not hurry) ________________.

3.If you study harder, you (pass) ________________ the exam.

4. If you are kind to me, I (be) _______________ good to you.

5.If he (give) _______________ up smoking, as his doctor orders, he will be soon well again.

6. You (not pass) _______________ your driving test unless you drive more carefully.

7. He’ll be ill if he (not stop) ________________ worrying so much.

8. We’ll go to the beach tomorrow if it (be) ________________ nice.

Conditional Sentence Type II : Câu điều kiện loại 2

Question III. Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1. If I were you, I (look) ________________ for a new place to live.

2. If Lan wasn’t ill, she (join) ________________ out tree planting activity.

3.If there were fewer cars on the road, there (be) ________________ less pollution.

4.If people really cared about the environment, they (not dump) ________________ waste into the lake.

5.If there was no fresh water in the world, what (happen) ________________.

6.If you (be) ________________ the president, what would you do to help the environment ?

7.They get sick so often.If they exercised more, they (be) ________________ heathier.

8.If I (have) ________________ one million US dollars , I would build more parks in our city.

9.Quan’s mother is unhappy.If Quan tided his room every day, his mother (not be) __________

so upset.

10.There isn’t a garden at house .If there were, we (grow) ________________ vegetables.

Question IV. Put the verbs in brackets: Conditional sentence type I or type II.

1. If you come with me, I (do) ............................ the shopping with you.

2. Jimmy (help) ............................ his mother in the garden if she reads him a story this evening.

3. If it (ran) ............................, I will stay at home.

4. Our teacher will be happy if we (learn) ............................ the poem by heart.

5. If they had enough money, they (buy) ............................ a new car.

6. We (pass) ............................ the exam if we studied harder.

7. If Pat (repair) ............................ his bike, he could go on a bicycle tour with us.

8. She would get 100 pounds if she (sell) ............................ this old shelf.

9. If I were you, I (invite) ............................ Jack to the party.

10. If the weather (be) ............................ fine, the children can walk to school.

ĐÁP ÁN

PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - A

Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C

Question III. Find the word which has different stress pattern from the others.

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - D; 5 - D

Question IV. Find the word which has different stress pattern from the others.

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - A

Question V. Find the word which has different stress pattern from the others.

1 - D; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - C

Question VI. Find the word which has different stress pattern from the others.

1 - D; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - C

VOCABURLARY AND GRAMMAR

Question I. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - D; 6 - D; 7 - D; 8 - A

Question II. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - A; 8 - D

Question I. Put the verbs in brackets into the correct form.

1 - recycle 2 - will not dump 3 - will be 4 - will save 5 - will have
6 - continues 7 - will help 8 - travel 9 - don't waste 10 - fine

Question II. Put the verbs in brackets into the correct form.

1 - studies 2 - doesn't hurry 3 - will pass 4 - will be
5 - gives 6 - will not pass 7 - doesn't stop 8 - is

Question III. Put the verbs in brackets into the correct form.

1 - would look 2 - would join 3 - would be 4 - wouldn't dump 5 - would happen
6 - were 7 - would be 8 - had 9 - wouldn't be 10 - would grow

Question IV. Put the verbs in brackets: Conditional sentence type I or type II.

1 - will do; 2 - will help; 3 - rains; 4 - learn; 5 - would buy;

6 - would pass; 7 - repaired; 8 - sold; 9 - would invite; 10 - is;

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 khác như: Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Pollution, Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Pollution, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution, ...

Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
24 24.279
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm