Unit 4 lớp 8 Looking back

Soạn SGK tiếng Anh 8 mới Unit 4 Looking back nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 8 Our customs and traditions hướng dẫn giải bài tập 1 - 6 SGK trang 46 - 47 tiếng Anh lớp 8 mới giúp các em học tốt tiếng Anh lớp 8 mới hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our customs and traditions”.

- Structures: should & shouldn't; must & have to

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Looking back

Vocabulary

1. Complete the sentences with the words from the box. Hoàn thành các câu sau với các từ trong khung.

Đáp án

1 - respect; 2 - worshipping; 3 - wrap;

4 - host; 5 - cutlery; 6 - generations;

Hướng dẫn dịch

1 - Chúng ta nên tôn trọng phong tục và truyền thống của chúng ta.

2 - Nhiều quốc gia trên thế giới có truyền thống thờ cúng tổ tiên.

3 - Bạn không nên gói quà trong giấy màu đen hoặc màu trắng.

4 - Ở nhiều quốc gia, chủ nhà thường mời mọi người bắt đầu bữa ăn.

5 - Ở Việt Nam, bộ đồ ăn mà chúng ta thường dùng nhất là đũa.

6 - Theo truyền thông, gia đình tôi đã thăm ngôi chùa này.

2. Write sentences with the following expressions. Viết câu với những cách diễn đạt sau.

Đáp án gợi ý

1. There is a tradition that people usually visit the pagoda in the first day và the fifteenth of the month due to lunar calendar.

2. According to tradition, all family member come back their home during New Lunar Year.

3. People follow the tradition of visiting grandparents and relatives on the first day of the first month due to lunar calendar.

4. People break the tradition by not decorating houses on Tet holiday.

5. My family have the custom of gathering together during Tet holiday.

3. Complete the following word webs with the customs and traditions you know or have learnt. Hoàn thành những lưới từ sau với phong tục và truyền thống em biết hoặc đã học.

Đáp án

- Family customs and traditions

+ have dinner together

+ visit grandparents at weekends

+ celebrate birthday part for each family member.

- Social customs and traditions

+ visit pagoda

+ bring presents when visit someone's house

+ greet old people politely

Grammar

4. Complete the sentences, using should or shouldn’t and a verb from the box. Hoàn thành cũng câu sau, dùng should hoặc shouldn’t và một từ trong khung.

Đáp án

1 - should wait;

2 - shouldn’t use;

3 - shouldn’t break

4 - should follow;

5 - Shouldn’t touch;

5. Underline one mistake in each of the following sentences. Correct it. Gạch chân một lỗi sai trong mỗi câu dưới đây. Hãy sửa lại.

Đáp án

1 - has to thành have to;

2 - should thành shouldn’t;

3 - have to has thành have to have;

4 - should to thành should;

5 - have avoid thành have to avoid;

Communication

6. Trò chơi: Tôi nên làm gì?

In a small group, take turns to choose one of these scenarios for each other. Once everyone has had a turn at answering, vote for the person who gave the best advice.

Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những viễn cảnh cho mỗi cái. Khi mọi người lần lượt trả lời, chọn cho người đưa ra lời khuyên hay nhất.

1. I have been invited to dinner with a British family. Tôi được mời đến dùng bữa tối với một gia đình người Anh.

2. I am going to visit a pagoda in Vietnam. Tôi sẽ đi thăm viếng chùa ở Việt Nam.

3. I am going to Japan to stay with my Japanese friend. Tôi sẽ đi Nhật ở cùng người bạn Nhật của tôi.

4. I want to join in the Tet celebrations. Tôi muốn tham gia vào lễ Tết.

5. I'm going to visit a temple in Thailand. Tôi sẽ đi thăm một ngôi chùa ở Thái Lan.

Gợi ý

1 - You should a small present. / You should go there on time

2 - You should dress discreetly./ You should lower your voice in pagoda.

3 - You should take off shoes before enter Japanese house./ You should wear formally.

4 - You should give lucky money to children./ You should exchange best wishes with people.

5 - You should dress discreetly./ You should lower your voice in pagoda.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 4 Our customs and traditions Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
6 1.067
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm