Từ vựng Unit 1 lớp 8: Leisure Activities

Từ vựng tiếng Anh (Vocabulary) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tiếng Anh cơ bản cũng như Tiếng Anh nâng cao và tiếng Anh giao tiếp thông dụng. Song song với nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, việc mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh giúp bạn đọc phát triển câu và vận dụng vào giao tiếp tiếng Anh hàng ngày hiệu quả.

Với mong muốn giúp các em học sinh tích lũy từ vựng tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu tổng hợp từ vựng tiếng Anh theo từng lớp, từng cấp học khác nhau. Đối với các em học sinh lớp 8, VnDoc.com đã tổng hợp từ mới tiếng Anh 8 theo cả 2 chương trình sách mới + sách cũ của bộ GD&ĐT. Mong rằng sẽ giúp ích cho việc học tập của các em trong năm học 2020 - 2021 tới đây.

Từ vựng tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: Leisure Activities

Nằm trong bộ tài liệu học tốt tiếng Anh lớp 8, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure Activities bao gồm toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh bổ ích với đầy đủ phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh lớp 8 học Từ vựng Tiếng Anh theo từng Unit hiệu quả.

Xem thêm:

VOCABULARY

Từ mới Phiên âm Định nghĩa
antivirus  /ˈæntivaɪrəs/  chống lại virus
adore  /əˈdɔː/ yêu thích, mê thích
addicted  /əˈdɪktɪd/ nghiện (thích) cái gì
bead /biːd/ hạt chuỗi
beach game  /biːtʃ ɡeɪm/ trò thể thao trên bãi biển
bracelet  /ˈbreɪslət/  vòng đeo tay
button  /ˈbʌtn/  khuy
check out  /tʃek aʊt/ xem kĩ
check out something /tʃek aʊtˈsʌmθɪŋ/ kiểm tra điều gì đó
comedy  /ˈkɒmədi/  hài kịch
communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ giao tiếp
community centre /kəˈmjuːnəti ˈsentə/ trung tâm văn hoá cộng đồng
craft /krɑːft/ đồ thủ công
craft kit  /krɑːft kɪt/ bộ dụng cụ làm thủ công
comfortable  /ˈkʌmftəbl/  thoải mái
cultural event /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/ sự kiện văn hoá
comic book  /ˈkɒmɪk bʊk/  truyện tranh
detest  /dɪˈtest/ ghét
DIY do-it-yourself

/diːaɪ‘waɪ/ ~ /du ɪt

jɔːˈself/ 

các công việc tự mình làm
don’t mind  /dəʊnt maɪnd/ không ngại, không ghét lắm
drama  /’drɑːmə/  kịch
generation  /ˌdʒenəˈreɪʃn/ thế hệ
go mountain biking  /gəʊ‘maʊntənˈbaɪkɪŋ/  đi đạp xe leo núi
go out with friends  /gəʊaʊt wɪð frendz/  đi chơi với bạn
go shopping  /gəʊˈʃɒpɪŋ/  đi mua sắm
go to the movies  /gəʊtəðə‘muːviz/  đi xem phim
go window shopping  /gəʊ‘windəʊˈʃɒpɪŋ/  đi ngắm đồ
hang out  /hæŋ aʊt/ đi chơi với bạn bè
hooked  /hʊkt/ yêu thích cái gì
harmful  /’hɑːmfəl/ độc hại
It’s right up my street!  /ɪts raɪt ʌp maɪ striːt/ Đúng vị của tớ!
join  /dʒɔɪn/ tham gia
leisure  /ˈleʒə/ sự thư giãn nghỉ ngơi
leisure activity /ˈleʒə ækˈtɪvəti/ hoạt động thư giãn nghỉ ngơi
leisure time  /ˈleʒə taɪm/ thời gian thư giãn nghỉ ngơi
listen to music  /lɪsn tu ‘mjuːzɪk/  nghe nhạc
make crafts  /meɪk kra:fts/  làm đồ thủ công
make friends  /meɪk frendz/  kết bạn
melody  /’melədi/  giai điệu (âm nhạc)
novel  /ˈnɒvəl/ cuốn tiểu thuyết
netlingo  /netˈlɪŋɡəʊ/ ngôn ngữ dùng để giao tiếp trên mạng
personal information  /ˈpɜːsənl ɪnfəˈmeɪʃən/  thông tin cá nhân0
pet training  /pet ˈtreɪnɪŋ/ hoạt động huấn luyện thú
people watching  /ˈpiːpl wɒtʃɪŋ/ ngắm người qua lại
play an instrument  /pleɪən ˈɪnstrəmənt/  chơi nhạc cụ
play video games  / pleɪˈvɪdiəʊ geɪmz/  chơi điện tử
reality show /riˈæləti ʃəʊ/ chương trình truyền hình thực tế
relax /rɪˈlæks/ thư giãn
satisfied  /ˈsætɪsfaɪd/ hài lòng
socialise  /ˈsəʊʃəlaɪz/ giao tiếp để tạo mối quan hệ
skateboard  /ˈskeɪtbɔːd/ trò lướt ván
software  /ˈsɒftweər/  phần mềm
spare time  /speə taɪm/ thời gian rảnh
sticker  /ˈstikər/  nhãn dính có hình
weird  /wɪəd/ kì cục
window shopping  /ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/ đi chơi ngắm đồ bày ở cửa hàng
virtual  /ˈvɜːtʃuəl/ ảo (chỉ có ở trên mạng)

Trên đây là toàn bộ phần Vocabulary - Từ vựng Tiếng Anh quan trọng trong Unit 1: Leisure Activities Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Để có thể học thuộc phần từ vựng hiệu quả, mời bạn đọc làm thêm bài trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 do chúng tôi biên tập: Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả!

Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
16 9.568
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm