Bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao có đáp án được chúng tôi sưu tầm và đăng tải rất hữu ích giúp các bạn học sinh khái quát lại toàn bộ từ vựng cũng như ngữ pháp trọng điểm trong bài. Qua đó, kiến thức cũng được xây dựng và phát triển cao hơn.

I. Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D hoàn thành các câu sau đây:

1. Have you ................ any news about Lan since her bike accident

A. heard B. hearing C. hear

2. We ............... dinner when he arrived yesterday evening.

A. were having B. is having C. are having

3. Mai asked her friend ............... shopping

A. goes B. to go C. go

4. I have known her .................... two years.

A. with B. for C. since

5. Would you mind ........ the window?

A. open B. opening C. opened

6. The table ................ of wood is more expensive than plastics

A. makes B. made C. make

7. The old car tires are ......... to make pipes and floor coverings

A. reused B. reduced C. recycled

8. How many .................. do you celebrate in your country?

A. festivals B. festival C. festivanl

II. Đọc đoạn văn bên dưới và làm bài tập bên dưới:

Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people.
Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually
clean and decorate their homes. They go to mark to buy candy, jams or dried water melon
seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy beach blossoms and
marigolds which are traditional flowers on Tet holiday. Tet is a time for family members
gather and have some special meals with special food such as sticky rice cakes. People often
visit relatives and close friends on the second day of the holiday.

Chọn các câu sau đây đúng (T) hay sai (F) so với thông tin trong bài:

1. Tet is the most important celebration in Vietnam.

2. Tet happens in early January.

3. People often visit relatives and close friends on the first day of New Year.

4. Vietnamese people wear new clothes at Tet.

III. Chọn từ hoặc cụm từ sau A, B, C, D không đúng trong cách nói Tiếng Anh:

1. James should be tell the news as soon as possible.

2. The assistant asked Helen whether those was too small for her.

3. It was late, so we decided taking a taxi home

4. I don’t know who wrote the song, but I’ll try and find about.

5. She showed me where did I left my luggage.

IV. Viết lại các câu sau đây vói từ cho trước sau cho nghĩa không đổi so với câu trước
đó:

1. Could you tell me how to study English?

Would you mind ......................................................................................................... ?

2. They built this house more than one hundred years ago.

This house...................................................................................................................

3. Is Phong Nha in Quang Tri province?

The tourist asked Lan ..............................................................................

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 8, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Ngữ văn...lớp 8 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
51 26.238
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm