Lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh hay nhất

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh theo chủ đề trên VnDoc.com, Hướng dẫn cách viết 1 đoạn văn tiếng Anh về mặt lợi và mặt hại của máy tính bao gồm liệt kê những lợi ích & tác hại của máy tính cũng như một số đoạn văn mẫu gợi ý cách viết. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

Dàn ý cách viết về Lợi ích và Tác hại của máy tính

Liệt kê những lợi ích của máy tính:

- Provide a big global store of information: provide popular search engines such as: google.com, bing.com, coccoc.com, etc.

- Connects many people all over the world: keeping in touch with your friends by facetime, chatting, e-mail messages, forum….

- Help your studying a lot: seeking document, online teaching & learning, ...

- Provide entertainment: playing computer games, listening to music, reading book,

- Use many services on internet: online shopping, online banking, job seeking, purchasing movies tickets, online flight ticket, ...

- Storage Capability: Computer can store huge source of information, documents, apps, ...

...

Liệt kê những tác hại của máy tính

- The waste of time: take whole day in front of computer screen

- Harmful to our health: short-sighted, headache, backache, obesity,

- Become addicted: social networking, game,

...

1. Viết đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh số 1

In a rapidly changing technological world, human easily access to global knowledge through Internet. It brings people both advantages and disadvantages. First, it creates a wider environment for building new relationship. It cannot be denied that Internet supplies a wide range of social network and app for people to make more friends. Talking to each other or even seeing their face is popular in modern society and all you have to do is a smartphone connected to wi-fi or 3G. Therefore, the Internet saves our time, health and even money when not having to pay for a call. Second, Internet provides large piece of information and knowledge of all subjects. With a click or some searching, users have different source of document and helpful information. For instance, instead of reading newspaper, it is more comfortable to read and comment online not only news, essay but also books and other kind of writings. They are all uploaded on the Internet, user can download it for several purposes. Third, applying internet into all aspect of life is helpful in modern society. A good example is that instead of going to the office, officer can stay at home and control the work through a laptop. Many group and organization make appointments online and they even do a business by the internet. However, the benefit also comes with drawback. An increasing number of teenagers are addicted to smartphone as well as being online. They do everything on the internet: playing, studying, buying good and even communication. Young adult spend most of their time surfing social network without any positive effect. It leads to an insensitive conscience that they don’t send out pangs of shame or guilt over wrongdoing. Moreover, technology causes laziness. They send message instead of traditional letter, they talk less when facing to face together, they enjoy lying on bed and doing stuff thing. Additionally, the violence through children and social problems are increasing without any control. In my opinion, government should create more policy about using internet and individual must save them from other risk. Although there maintains many good and bad issues, users should weigh up the pros and cons to get the best choice of life.

Hướng dẫn dịch

Trong một thế giới công nghệ thay đổi nhanh chóng, con người dễ dàng tiếp cận với tri thức toàn cầu thông qua Internet. Nó mang lại cho mọi người cả những thuận lợi và khó khăn. Đầu tiên, nó tạo ra một môi trường rộng lớn hơn để xây dựng mối quan hệ mới. Không thể phủ nhận rằng Internet cung cấp một loạt các mạng xã hội và ứng dụng để mọi người có thể kết bạn nhiều hơn. Nói chuyện với nhau hoặc thậm chí nhìn thấy khuôn mặt của họ là điều phổ biến trong xã hội hiện đại và tất cả những gì bạn phải làm là một chiếc điện thoại thông minh kết nối wi-fi hoặc 3G. Do đó, Internet tiết kiệm thời gian, sức khỏe và thậm chí tiền bạc của chúng ta khi không phải trả tiền cho một cuộc gọi. Thứ hai, Internet cung cấp lượng lớn thông tin và kiến ​​thức về mọi đối tượng. Với một cú nhấp chuột hoặc một số tìm kiếm, người dùng có nguồn tài liệu và thông tin hữu ích khác nhau. Ví dụ, thay vì đọc báo, sẽ thoải mái hơn khi đọc và bình luận trực tuyến không chỉ tin tức, bài luận mà còn cả sách và các loại bài viết khác. Tất cả chúng đều được tải lên trên Internet, người dùng có thể tải xuống cho một số mục đích. Thứ ba, ứng dụng internet vào mọi khía cạnh của cuộc sống rất hữu ích trong xã hội hiện đại. Một ví dụ điển hình là thay vì đến văn phòng, cán bộ có thể ở nhà và kiểm soát công việc thông qua máy tính xách tay. Nhiều nhóm và tổ chức đặt lịch hẹn trực tuyến và họ thậm chí còn kinh doanh trên internet. Tuy nhiên, lợi ích cũng đi kèm với nhược điểm. Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên nghiện điện thoại thông minh cũng như trực tuyến. Họ làm mọi thứ trên internet: chơi, học, mua hàng tốt và thậm chí cả giao tiếp. Thanh niên dành phần lớn thời gian để lướt mạng xã hội mà không có tác dụng tích cực nào. Nó dẫn đến một lương tâm vô cảm khiến họ không thể thốt ra nỗi xấu hổ hoặc cảm giác tội lỗi về hành động sai trái. Hơn nữa, công nghệ gây ra sự lười biếng. Họ gửi tin nhắn thay vì thư truyền thống, họ ít nói chuyện hơn khi đối mặt với nhau, họ thích nằm trên giường và làm mọi thứ. Ngoài ra, bạo lực đối với trẻ em và các vấn đề xã hội ngày càng gia tăng mà không có biện pháp kiểm soát. Theo tôi, chính phủ nên có chính sách hơn nữa về việc sử dụng internet và cá nhân phải cứu họ khỏi những rủi ro khác. Mặc dù còn tồn tại nhiều vấn đề tốt và xấu, nhưng người dùng nên cân nhắc giữa ưu và nhược điểm để có được sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc sống.

2. Viết đoạn văn về lợi ích của máy tính bằng tiếng Anh ngắn số 2

Computer currently helps me much in my studying process. Firstly, it helps me learn my lessons effectively. I often type my lessons after school on the computer and format them to make them attractive to eyes. Secondly, computer helps me keep my document safely for future revision. Moreover, I often bring my USB’s with me and use them to save all what I want at any time and place. On the other hand, computer is the most helpful friend helping me search information and knowledge on the internet. Thanks to computer, I often access the internet and learn many things. Computer has helped me broaden my knowledge day by day and become indispensable for my study.

GG dịch

Máy tính hiện nay đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình học tập. Thứ nhất, nó giúp tôi học bài một cách hiệu quả. Tôi thường đánh máy các bài học của mình sau giờ học trên máy tính và định dạng chúng sao cho bắt mắt. Thứ hai, máy tính giúp tôi lưu giữ tài liệu của mình một cách an toàn để sửa đổi sau này. Hơn nữa, tôi thường mang theo USB của mình và sử dụng chúng để lưu tất cả những gì tôi muốn vào bất kỳ lúc nào và ở đâu. Mặt khác, máy tính là người bạn hữu ích nhất giúp tôi tìm kiếm thông tin và kiến ​​thức trên internet. Nhờ máy tính, tôi thường xuyên truy cập internet và học hỏi được nhiều điều. Máy tính đã giúp tôi mở rộng kiến ​​thức từng ngày và trở thành một phần không thể thiếu trong học tập của tôi.

3. Bài viết lợi ích của máy tính bằng tiếng Anh số 3

Computer is one of the most important inventions in the world nowadays. The benefits that computers bring are exactly huge. We can look up information, entertain, listen to music, … through computer networks. The computer network helps us make friends with friends around the world without leaving home. Computer networks bring us many benefits, but there are stil some unpredictable harms. Today some parts, especially teenagers, are becoming too dependent on computers, and becoming less exposed to the outside world. Young people are gradually dependent on the computer network and seeing it as their own life. Computer network brings us many benefits but also harms, so we need to use it effectively and in moderation.

Google dịch

Máy tính là một trong những phát minh quan trọng nhất trên thế giới ngày nay. Những lợi ích mà máy tính mang lại chính xác là rất lớn. Chúng ta có thể tra cứu thông tin, giải trí, nghe nhạc,… qua mạng máy tính. Mạng máy tính giúp chúng ta kết bạn với bạn bè trên khắp thế giới mà không cần rời khỏi nhà. Mạng máy tính mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích nhưng bên cạnh đó cũng có một số tác hại khó lường. Ngày nay một số bộ phận, đặc biệt là thanh thiếu niên ngày càng phụ thuộc quá nhiều vào máy tính, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Giới trẻ đang dần phụ thuộc vào mạng máy tính và xem đó như cuộc sống của chính mình. Mạng máy tính mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích nhưng cũng có những tác hại, vì vậy chúng ta cần sử dụng nó một cách hiệu quả và có chừng mực.

4. Đoạn văn viết về thuận lợi và bất lợi của máy tính bằng tiếng Anh số 4

Computer plays an important part in our life. However, while bringing certain advantages, this high-tech device has its own limitations. First of all, computer is a useful tool and an intelligent device in every aspect of life. What’s more, new constructive materials, new robots, and new fuels are all made with the help of information technology. That is to say computer has made our life become modern, more convenient and civilized. However, a computer also has its own disadvantages because the users take its advantage for negative purposes. Some people use computers to do nothing but playing games, chatting, spam, create dirty information on the Net. In addition, sitting in front of the screen for long hours can lead to obesity, backache, and short-sightedness. Besides, people paying too much attention to online activities may become passive in real life because of their lacks of communication. In short, everything has its two sides, so does computer. Therefore, it is necessary that we use it for right purposes.

Nội dung dịch

Máy tính đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, tuy mang lại những ưu điểm nhất định nhưng thiết bị công nghệ cao này cũng có những hạn chế riêng. Trước hết, máy tính là một công cụ hữu ích và một thiết bị thông minh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hơn nữa, các vật liệu xây dựng mới, rô bốt mới và nhiên liệu mới đều được tạo ra với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. Nói như vậy có nghĩa là máy tính đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hiện đại, tiện lợi và văn minh hơn. Tuy nhiên, máy tính cũng có những nhược điểm riêng do người dùng lợi dụng nó cho những mục đích tiêu cực. Một số người sử dụng máy tính để không làm gì ngoài việc chơi game, tán gẫu, spam, tạo thông tin bẩn trên mạng. Ngoài ra, ngồi trước màn hình nhiều giờ có thể dẫn đến béo phì, đau lưng, cận thị. Bên cạnh đó, những người quá chú ý đến các hoạt động trực tuyến có thể trở nên thụ động trong cuộc sống thực vì thiếu giao tiếp. Tóm lại, cái gì cũng có hai mặt của nó, máy tính cũng vậy. Vì vậy, việc chúng ta sử dụng nó đúng mục đích là điều cần thiết.

5. Đoạn văn bằng tiếng Anh về lợi ích và tác hại của máy tính số 5

Nowadays, compute has become an important part in the modern life. Besides the advantages, it also brings about many disadvantages that no one expects. First, computer is so addictive and time-consuming. Using it sometimes makes you lose your sense of time and easily deep in meaningless things. For example, when you start studying at 7 o’clock, you have intention of using computer for doing homework but then you are addicted to the entertainment websites and can not stop. As a result, it takes you a lot of time to finish work and makes you lazier and lazier. Second, some social networking sites contain potential risks, because they are not strictly controlled. Some websites can report the false and reactionary information, other ones even can take advantage of your belief then make money illegally. Last but not least, computer affects harmfully to your health. It is undeniable fact that your vision is shorten so much when you use smartphone or computer so much. Moreover, it also results in some diseases, which relate to memory and skeleton, especially promote the senescence faster. Taking into consideration, Internet is not bad but everyone should uses it reasonably and effectively.

Bài dịch

Ngày nay, máy tính đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh những ưu điểm thì nó cũng kéo theo nhiều nhược điểm mà không ai ngờ tới. Đầu tiên, máy tính rất dễ gây nghiện và tốn thời gian. Việc sử dụng nó đôi khi khiến bạn mất cảm giác về thời gian và dễ chìm sâu vào những điều vô nghĩa. Ví dụ, khi bạn bắt đầu học lúc 7 giờ tối, bạn có ý định sử dụng máy tính để làm bài tập về nhà nhưng sau đó bạn lại nghiện các trang web giải trí và không thể dừng lại. Kết quả là bạn mất rất nhiều thời gian để hoàn thành công việc và khiến bạn trở nên lười biếng, lười biếng hơn. Thứ hai, một số trang mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro do không được kiểm soát chặt chẽ. Một số trang web có thể đưa tin sai sự thật và phản động, những trang khác thậm chí có thể lợi dụng lòng tin của bạn để kiếm tiền bất chính. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, máy tính ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của bạn. Không thể phủ nhận một thực tế rằng tầm nhìn của bạn bị giảm đi rất nhiều khi bạn sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính quá nhiều. Hơn nữa, nó còn gây ra một số bệnh liên quan đến trí nhớ và khung xương, đặc biệt là thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Xét cho cùng, Internet không xấu nhưng mọi người nên sử dụng nó một cách hợp lý và hiệu quả.

6. Đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh lớp 8 số 6

Computer is a modern tool which has made life very easy and simple. It has the capability to complete more than one task in small time. It is able to do work of many human beings alone within less time. It is the utility of highest efficiency. The first computer was a mechanical computer which was created by the Charles Babbage. A computer works successfully using its hardware and fully installed application software. Other accessories of the computer are keyboard, mouse, printer, CPU and UPS.

The data which we put into the computer using device is called input data and device as input device and data which we take outside using printer or the other device is called as output data and device as output device. The input data gets changed into the information which can be stored and changed anytime. Computer is very safe tool for data storage which is being used in various fields. We can shop, pay our electricity bill, water bill, video chat, messaging, e-mail messages anywhere in the world and lots of online activities using the internet.

Beside a lot of advantages, computer has some disadvantages too. First of disadvantages is that people who spend too much time sitting in the front of computer can easily gets ill. Radiation emitted by computer’s screen is harmful to eyes. People who spend too much time at their homes (because they needn’t go anywhere, they can do everything using Internet) are getting weaker. Sitting a for long time is also harmful to the spine.

Second disadvantage is that Internet ( program in computer ) can by addictive. Some people just can’t live without it. They have no real friends and when Internet is down they are getting furious. Internet has some opponents but more and more people treats Internet like telephone, or radio. They use it for fun and work, and I think at present living without internet would be quite difficult.

In short, computers have many benefits and disadvantages. We should use it more balanced!

Hướng dẫn dịch

Máy tính là một công cụ hiện đại đã làm cho cuộc sống trở nên rất dễ dàng và đơn giản. Nó có khả năng hoàn thành nhiều hơn một nhiệm vụ trong thời gian nhỏ. Nó có thể làm công việc của nhiều người một mình trong thời gian ngắn hơn. Nó là tiện ích của hiệu quả cao nhất. Máy tính đầu tiên là máy tính cơ học được tạo ra bởi Charles Babbage. Máy tính hoạt động thành công khi sử dụng phần cứng và phần mềm ứng dụng được cài đặt đầy đủ. Các phụ kiện khác của máy tính là bàn phím, chuột, máy in, CPU và UPS.

Dữ liệu mà chúng tôi đưa vào máy tính bằng thiết bị được gọi là dữ liệu đầu vào và thiết bị làm thiết bị đầu vào và dữ liệu mà chúng tôi đưa ra bên ngoài bằng cách sử dụng máy in hoặc thiết bị khác được gọi là dữ liệu đầu ra và thiết bị là thiết bị đầu ra. Dữ liệu đầu vào được thay đổi thành thông tin có thể được lưu trữ và thay đổi bất cứ lúc nào. Máy tính là công cụ rất an toàn để lưu trữ dữ liệu đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thể mua sắm, thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, trò chuyện video, nhắn tin, e-mail ở bất kỳ đâu trên thế giới và rất nhiều hoạt động trực tuyến sử dụng internet.

Bên cạnh rất nhiều ưu điểm, máy tính cũng có một số nhược điểm. Nhược điểm đầu tiên là những người dành quá nhiều thời gian ngồi trước máy tính rất dễ mắc bệnh. Bức xạ do màn hình máy tính phát ra có hại cho mắt. Những người dành quá nhiều thời gian ở nhà (vì họ không cần phải đi đâu, họ có thể làm mọi thứ bằng Internet) ngày càng yếu đi. Ngồi lâu cũng có hại cho cột sống.

Bất lợi thứ hai là Internet (chương trình trong máy tính) có thể gây nghiện. Một số người không thể sống thiếu nó. Họ không có bạn bè thực sự và khi Internet không hoạt động, họ trở nên tức giận. Internet có một số đối thủ nhưng ngày càng có nhiều người coi Internet như điện thoại hoặc radio. Họ sử dụng nó để giải trí và làm việc, và tôi nghĩ hiện tại việc sống không có internet sẽ khá khó khăn.

Tóm lại, máy tính có nhiều lợi ích và bất lợi. Chúng ta nên sử dụng nó cân bằng hơn!

7. Viết về lợi ích của máy tính bằng tiếng Anh số 7

Can you imagine how academic life would be like without computers? Writing letters, essays, editing and saving information would be completely exhausting. What is more, looking for information would be almost impossible. However, computers have simplified students work throughout the academic year. Despite the difficulties of learning how to use them, computers can be practical and helpful.

The most important benefit of computers is their practicability. A single machine allows students to calculate, to write essays and to search for information while listening to music. For example, Office package includes a spreadsheet program, a word processor and a presentation program. What is more, It includes a grammar and spelling check, which simplifies edition. At the same time, the student can listen to music, watch a video, record a CD, or chat with friends. In short, any computer shares the characteristics of a radio, a television, a telephone, a notebook, and a calculator together with tools for organization, for multimedia presentations and for grammatical corrections.

Another benefit of computers is the assistance they provide to students. For example, with the help of a computer, files can be easily organized and adequately separated in folders according to subject. In addition, they can be retrieved by using the computer's search tool. Another example of how they are helpful is the capacity to store a large amount of information. By using the Internet, a student can download a great number of files of different sizes which can be saved on the computer's hard disk. E-books, audiobooks, movies and programs on school subjects can be downloaded and stored for the student benefit.

In conclusion, Computers have become an essential tool for students and without them, academic work would be wearying. The ability to store and execute different programs makes computers extremely practical and helpful for students benefit.

Nội dung dịch

Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống học tập sẽ như thế nào nếu không có máy tính? Viết thư, tiểu luận, chỉnh sửa và lưu thông tin sẽ hoàn toàn mệt mỏi. Hơn nữa, việc tìm kiếm thông tin sẽ gần như không thể. Tuy nhiên, máy tính đã giúp sinh viên đơn giản hóa công việc trong suốt năm học. Bất chấp những khó khăn khi học cách sử dụng chúng, máy tính có thể thực tế và hữu ích.

Lợi ích quan trọng nhất của máy tính là tính thực tế của chúng. Một chiếc máy duy nhất cho phép sinh viên tính toán, viết tiểu luận và tìm kiếm thông tin trong khi nghe nhạc. Ví dụ, gói Office bao gồm một chương trình bảng tính, một trình xử lý văn bản và một chương trình trình bày. Hơn nữa, nó bao gồm kiểm tra ngữ pháp và chính tả, giúp đơn giản hóa phiên bản. Đồng thời, học sinh có thể nghe nhạc, xem video, ghi đĩa CD hoặc trò chuyện với bạn bè. Nói tóm lại, bất kỳ máy tính nào cũng có chung các đặc điểm của radio, tivi, điện thoại, máy tính xách tay và máy tính cùng với các công cụ để tổ chức, trình chiếu đa phương tiện và sửa lỗi ngữ pháp.

Một lợi ích khác của máy tính là sự trợ giúp mà chúng cung cấp cho học sinh. Ví dụ, với sự trợ giúp của máy tính, các tệp có thể được sắp xếp dễ dàng và phân tách đầy đủ trong các thư mục theo chủ đề. Ngoài ra, chúng có thể được lấy ra bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm của máy tính. Một ví dụ khác về cách chúng hữu ích là khả năng lưu trữ một lượng lớn thông tin. Bằng cách sử dụng Internet, học sinh có thể tải xuống một số lượng lớn các tệp có kích thước khác nhau có thể được lưu trên đĩa cứng của máy tính. Có thể tải xuống và lưu trữ sách điện tử, sách nói, phim và các chương trình về các chủ đề ở trường vì lợi ích của học sinh.

Tóm lại, Máy tính đã trở thành một công cụ thiết yếu cho sinh viên và nếu không có chúng, công việc học tập sẽ rất mệt mỏi. Khả năng lưu trữ và thực thi các chương trình khác nhau làm cho máy tính trở nên vô cùng thiết thực và hữu ích cho sinh viên.

8. Lợi ích và tác hại của thiết bị điện tử bằng tiếng Anh số 8

Modern society is constantly developing, and the appearance of the Internet has opened up a new era of access to infinity resource of information. This brings many reforms and benefits to us. In our lives there are variety questions that need to be answered, and the Internet was born as a useful tool to help us solve those questions. Searching for information in the past has cost us a lot of time and effort, and not everyone had patience to turn the pages one by one to find the information they needed. However, our lives have changed tremendously since the arrival of the Internet, and the search of general information on the Internet has not consumed us much more than mouse clicks and keyboard typing. This is where most basic and specialist information is gathered from the majority of occupations and fields in our life. There are countless websites that contain useful information for research and study, and Wikipedia is now considered to be the most complete and accurate encyclopedia. Searching the Internet is simple, but we should also be careful in getting that information. Not all knowledge on the Internet is accurate and complete, so we need to compare information from many different sources before actually using any of them for our purposes. The Internet is an infinite ocean of knowledge, and we can learn countless things if we know how to use it properly.

Google dịch

Xã hội hiện đại không ngừng phát triển, sự xuất hiện của Internet đã mở ra một kỷ nguyên mới để tiếp cận với nguồn thông tin vô tận. Điều này mang lại nhiều cải cách và lợi ích cho chúng tôi. Trong cuộc sống của chúng ta có muôn vàn câu hỏi cần được giải đáp và Internet ra đời như một công cụ hữu ích giúp chúng ta giải quyết những thắc mắc đó. Việc tìm kiếm thông tin trước đây khiến chúng ta tốn rất nhiều thời gian, công sức và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn lật từng trang một để tìm kiếm thông tin mình cần. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có Internet, và việc tìm kiếm thông tin chung trên Internet không tiêu tốn của chúng ta nhiều hơn những cú click chuột và gõ bàn phím. Đây là nơi thu thập hầu hết các thông tin cơ bản và chuyên môn từ phần lớn các ngành nghề và lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Có vô số trang web chứa đựng những thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu và học tập, và Wikipedia ngày nay được coi là bộ bách khoa toàn thư đầy đủ và chính xác nhất. Tìm kiếm trên Internet rất đơn giản, nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận trong việc lấy thông tin đó. Không phải mọi kiến ​​thức trên Internet đều chính xác và đầy đủ, vì vậy chúng ta cần so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi thực sự sử dụng bất kỳ thông tin nào cho mục đích của mình. Internet là một đại dương kiến ​​thức vô tận, và chúng ta có thể học được vô số điều nếu biết sử dụng nó một cách hợp lý.

Trên đây là Đoạn văn nói về công dụng của máy tính tiếng Anh ngắn gọn. Để nâng cao kỹ năng viết đoạn văn và bài luận của mình, mời các bạn tham khảo thêm kỹ năng Luyện viết Tiếng Anh trên VnDoc.com, ngoài ra, nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com, mời các bạn tham khảo.

>> Xem thêm: Write a short text about the advantages or disadvantages of using electronic devices in learning

Đánh giá bài viết
22 108.474
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm