Talk about your own ethnic group

Hướng dẫn giải Bài tập 5 Speaking Skills 1 SGK tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam trang 32 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Luyện viết về một dân tộc thiểu số ở Việt Nam giúp các em học sinh lớp 8 chuẩn bị đoạn văn tiếng Anh 8 tại nhà về chủ đề Write about an ethnic group in Vietnam hiệu quả.

Talk about an ethnic group in Vietnam số 1

The Bahnar is an ethnic group of Vietnam living primarily in the Central Highland provinces of Gia Lai and Kon Turn, as well as the coastal provinces of Binh Đinh and Phu Yen. They speak a language in the Mon-Khmer language family. Like many of the other ethnic groups of Vietnam's Central Highlands, the Bahnar plays a great number of traditional musical instruments, including gongs and string instruments made from bamboo. These instruments are sometimes played in concert on special occasions

Dịch văn bản

Người Bahnar là một dân tộc Việt Nam sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai và Kon Turn, cũng như các tỉnh ven biển Bình Định và Phú Yên. Họ nói một ngôn ngữ trong ngữ hệ Môn-Khmer. Giống như nhiều dân tộc khác của Tây Nguyên, người Bahnar chơi rất nhiều nhạc cụ truyền thống, bao gồm cồng chiêng và nhạc cụ dây được làm từ tre. Những nhạc cụ này đôi khi được kết hợp trong buổi hòa nhạc vào những dịp đặc biệt.

Viết về dân tộc kinh bằng tiếng Anh - Talk about your ethnic group số 2

The Kinh, also called the Viet people, is the majority ethnic group of Viet Nam, comprising about 86% of the population. The Kinh people live all over the country. Vietnamese is the native language of the Vietnamese (Kinh) people. They have the traditional costumes such as Ao Dai and Ao Ba Ba. Rice cultivation is the main economic activity of the Kinh. They also raise cattle and poultry. Nowadays, they are developing the economy based on industry and technologies. They have a convenient and modern life.

Dịch

Người Kinh, còn được gọi là người Việt, là nhóm dân tộc chủ yếu của Việt Nam, chiếm khoảng 86% dân số. Người Kinh sống trên khắp đất nước. Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của người Việt (Kinh). Họ có những bộ trang phục truyền thống như Áo dài và Áo Bà Ba. Trồng lúa là hoạt động kinh tế chính của người Kinh. Họ cũng nuôi gia súc và gia cầm. Ngày nay, họ đang phát triển nền kinh tế dựa trên công nghiệp và công nghệ. Họ có một cuộc sống tiện lợi và hiện đại.

Talk about one ethnic group in Viet Nam - Kinh số 3

Hello everybody! Today, I'll tell you about the Kinh - our ethnic group. Do you know? The Kinh have the largest population in our country, about 86 million people living everywhere in the country, from the North to the South. And also their kind of food are from the North to the South too, that means the food are very diverse. The Kinh live by farming, they grow rice in the field. Their traditional costume is "ao dai". It has been recognized the cultural heritage by UNESCO and it has become the statue for Vietnamese women. Every year, the Kinh hold a lot of festivals and ceremonies such as Tet holiday, Mid-Autumn festival... I'm very proud of me because I'm the Kinh.

Hướng dẫn dịch

Chào mọi người! Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về dân tộc Kinh - dân tộc của chúng ta. Bạn có biết? Dân tộc Kinh có dân số đông nhất nước ta, khoảng 86 triệu người, sống ở khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam. Và loại thức ăn của họ cũng có từ Bắc vào Nam, nghĩa là thức ăn rất đa dạng. Người Kinh sống bằng nghề nông, họ trồng lúa trên nương. Trang phục truyền thống của họ là "áo dài". Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và trở thành tượng đài cho người phụ nữ Việt Nam. Người Kinh hàng năm tổ chức rất nhiều lễ hội như tết, tết ​​trung thu ... Mình rất tự hào về mình vì mình là người Kinh.

Đoạn văn tiếng Anh về dân tộc Khmer số 4

Khmer people are a Southeast Asian ethnic group native to Cambodia, accounting for 97.6% of the country's 15.9 million people. They speak the Khmer language, which is part of the larger Austroasiatic language family found throughout eastern and central India and Bangladesh, in other parts of Southeast Asia (including Vietnam), South China and numerous islands in the Indian Ocean. The majority of the Khmer are followers of the Khmer style of Buddhism, a highly syncretic version that blends elements of Theravada Buddhism, Hinduism, animism and veneration of the dead. Significant populations of Khmers reside in adjacent areas of Thailand (Northern Khmer) and the Mekong Delta region of neighboring Vietnam (Khmer Krom), while there are over one million Khmers in the Cambodian diaspora living mainly in France, the United States and Australia.

Nội dung dịch

Người Khmer là một nhóm dân tộc Đông Nam Á có nguồn gốc từ Campuchia, chiếm 97,6% trong tổng số 15,9 triệu dân của cả nước. Họ nói tiếng Khmer, là một phần của ngữ hệ Austroasiatic lớn hơn được tìm thấy trên khắp miền đông và miền trung Ấn Độ và Bangladesh, ở các khu vực khác của Đông Nam Á (bao gồm cả Việt Nam), Nam Trung Quốc và nhiều hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Đa số người Khmer theo phong cách Phật giáo Khmer, một phiên bản mang tính đồng bộ cao pha trộn các yếu tố của Phật giáo Nam tông, Ấn Độ giáo, thuyết vật linh và sự tôn kính người chết. Dân số đáng kể của người Khơme cư trú ở các khu vực giáp ranh của Thái Lan (Bắc Khmer) và vùng đồng bằng sông Cửu Long của nước láng giềng Việt Nam (Khmer Krom), trong khi có hơn một triệu người Khme ở cộng đồng người Campuchia sinh sống chủ yếu ở Pháp, Hoa Kỳ và Úc.

Viết đoạn văn về Peoples of Viet Nam số 5

The Kinh are also known as the Vietnamese, and Son La is the second largest group, accounting for 18% of the province's population. Population is concentrated in urban areas. Kinh language in Vietnamese - Muong language. Apart from the part of ethnic minorities residing in Son La area, many people have just moved from the North and North Central Plains. Especially since listening to the call of the Party to build mountainous economic development, Kinh people from the delta provinces to Son La; The family of Dien Bien Phu campaign soldiers stayed in the mountainous region. At present, some areas in the province of Kinh ethnic minorities include Kinh people in Hai Duong, Hung Yen and Thai Binh provinces in Song Ma and Yen Chau districts; Thai Binh province in Thuan Chau, Ha Tay province in Mai Son and so on.Kinh people living in Son La are interspersed with ethnic minority people. They quickly integrate in production, cultural exchange and solidarity to create cohesion and development in Son land. Leaves. The Kinh are also called Vietnamese. The Kinh language belongs to the Viet-Muong language group. Kinh people do farming. In the wet rice cultivation, the Kinh people have traditionally built dikes, ditches. Horticulture, mulberry growing, livestock and poultry husbandry, river fishing and marine fish development. Pottery is very early. Kinh people have habits betel betel, drinking tea, water. In addition to fried rice, sticky rice, also porridge, sticky rice. Shrimp sauce, duck eggs flipped is a unique dish of the Kinh.The Kinh village is often surrounded by bamboo, and there is a strong village gate in many places. Each village has a communal meeting place and worship. Kinh people live in the land. In the Kinh family, the husband (the father) is the owner. Children take their father and father's relatives as "family", while mother is "grandfather". The first son was responsible for organizing the worship of his parents, grandparents. Each of them has their own church, with their heads in charge of their work.

Google dịch

Người Kinh còn được gọi là người Việt Nam, Sơn La là dân tộc lớn thứ hai, chiếm 18% dân số toàn tỉnh. Dân cư tập trung đông đúc ở thành thị. Tiếng Kinh trong tiếng Việt - Mường. Ngoài bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn Sơn La, nhiều người mới từ đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào. Đặc biệt là từ khi nghe lời kêu gọi của Đảng xây dựng phát triển kinh tế miền núi, đồng bào Kinh từ các tỉnh đồng bằng lên Sơn La; Gia đình các chiến sĩ chiến dịch Điện Biên Phủ ở lại miền sơn cước. Hiện nay, một số vùng trong tỉnh có đồng bào dân tộc Kinh gồm người Kinh ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình ở các huyện Sông Mã, Yên Châu; Tỉnh Thái Bình, Thuận Châu, Hà Tây, Mai Sơn, v.v. Người dân tỉnh Sơn La sống xen kẽ với đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ nhanh chóng hòa nhập lao động sản xuất, giao lưu văn hóa, đoàn kết tạo nên sự gắn kết và phát triển trên vùng đất Sơn. Lá. Người Kinh còn được gọi là người Việt Nam. Tiếng Kinh thuộc nhóm ngôn ngữ Việt-Mường. Người Kinh làm ruộng. Trong canh tác lúa nước, người Kinh có truyền thống đắp đê, đắp mương. Làm vườn, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt trên sông và phát triển cá biển. Nghề gốm có từ rất sớm. Người Kinh có thói quen ăn trầu, uống trà, uống nước. Ngoài cơm rang, xôi, còn có cháo, xôi. Mắm tôm, hột vịt lộn là món ăn độc đáo của người Kinh, làng người Kinh thường có lũy tre bao bọc, nhiều nơi có cổng làng kiên cố. Mỗi làng có một nơi hội họp và thờ cúng của xã. Người Kinh sống trên đất liền. Trong gia đình người Kinh, người chồng (người cha) là gia chủ. Con cái lấy cha và họ hàng của cha là “họ”, còn mẹ là “ông”. Con trai đầu có trách nhiệm tổ chức thờ cúng ông bà cha mẹ. Mỗi người trong số họ có nhà thờ riêng của họ, với những người đứng đầu phụ trách công việc của họ.

Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu bằng Tiếng Anh về một dân tộc thiểu số ở Việt Nam số 6

In the 54 ethnic groups in Vietnam, Muong people (also called Mol, Mual, Moi) have a population of over one million people. The Muong have the same origins as the ancient Vietnamese, who reside in many northern provinces, most concentrated in Hoa Binh Province and some mountainous districts of Thanh Hoa Province. Cultural identity of the Muong ethnic group associated with Hoa Binh culture was born more than ten thousand years ago. Since Muong people are of close source to Kinh people, their language belongs to the Viet-Muong group. Muong ethnic minority people have settled in mountainous areas, where there is a lot of production land, near traffic roads and convenient for doing business. Muong people have a tradition of farming and wet rice is a staple crop.

Dịch

Trong cộng đồng 54 dân tộc của Việt Nam, người Mường (còn có tên gọi Mol, Mual, Moi) có dân số hơn một triệu người. Người Mường có cùng nguồn gốc với người Việt cổ, cư trú ở nhiều tỉnh phía Bắc, tập trung đông nhất là ở tỉnh Hòa Bình và một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Bản sắc văn hóa của dân tộc Mường gắn liền với nền văn hóa Hòa Bình ra đời cách đây hơn một vạn năm. Do người Mường có nguồn gốc gần với người Kinh nên ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Việt-Mường. Đồng bào Mường định canh định cư ở miền núi, nơi có nhiều đất sản xuất, gần đường giao thông, thuận tiện cho việc làm ăn. Người Mường có truyền thống làm ruộng và cây lúa nước là cây lương thực chủ yếu.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
17 23.525
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm