Unit 8 lớp 10 Writing

Unit 8 lớp 10 Writing: Write a short text about the advantages or disadvantages of using electronic devices in learning do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 10 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Đoạn văn tiếng Anh viết lợi ích hoặc tác hại sử dụng thiết bị điện tử trong việc học do VnDoc.com biên soạn nằm trong chuyên mục Tiếng Anh lớp 10 mới trên VnDoc.com. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo các tài liệu môn Toán 10Ngữ Văn 10.

Unit 8 lớp 10 Writing

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Write a short text about the advantages or disadvantages of using electronic devices in learning (Viết đoạn văn ngắn về ích lợi hoặc tác hại của việc sử dụng thiết bị điện tử trong việc học)

1. Gợi ý viết bài

Để viết được đoạn văn, học sinh liệt kê ra những ý chính về lợi ích hoặc tác hại của việc sử dụng thiết bị điện tử trong việc học

a. Advantages of using electronic devices in learning (Lợi ích của việc sử dụng thiết bị điện tử trong việc học)

- Easier access to material and easier storage of information (Dễ dàng tiếp cận tài liệu và lưu trữ thông tin hơn)

- Used for virtual classroom or virtual leaning (Được sử dụng cho lớp học ảo hay học trực tuyến)

- Learn lessons effectively with explanation, sounds and pictures (Học bài hiệu quả với phần diễn giải, âm thanh, hình ảnh)

b. Disadvantages of using electronic devices in learning (Tác hại của việc sử dụng thiết bị điện tử trong việc học)

- Have a bad effect on their health - make eyes tired (Có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - khiến cho mắt mỏi mệt)

- Distract students from studies (Sao nhãng học sinh khỏi việc học)

- Access to inappropriate information, videos or pictures (Tiếp cận các thông tin, vi-đi-ô hay hình ảnh không thích hợp)

2. Bài viết tham khảo

Bài viết số 1: Lợi ích của việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tập

I fully support using electronic gadgets in learning. The first reason is that students will have a chance to access and storage information more easily. This means that they can save time to collect useful information to do their survey and make students’ backpacks lighter. For example, only by using a smartphone, students can access a wide of knowledge with different interesting ways of learning. Next, there will be lots of virtual classrooms or virtual learning. Nowadays, it is useful method of learning for people who don’t meet conditions to study at offline classrooms. Last but not least, electronic devices help them communicate with each other and relax by listening to music or playing games after a hard-working day. In short, electronic devices brings lots of benefits but people shouldn’t depend too much on it.

Dịch

Tôi hoàn toàn đồng ý việc sử dụng thiết bị điện tử trong việc học. Lý do đầu tiên là học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận và lưu trữ thông tin một cách dễ dàng hơn. Điều đó nghĩa là họ có thể tiếp kiệm thời gian để thu thập thông tin làm bài khảo sát và giúp cho cặp sách trở nên nhẹ hơn. Ví dụ như chỉ bằng cách sử dụng một chiếc điện thoại thông minh, học sinh có thể tiếp cận kho tàng tri thức rộng lớn với nhiều cách học thú vị. Tiếp đến sẽ có nhiều lớp học ảo hay cách học trực tuyến. Ngày nay, đây là biện pháp hữu ích cho những người không đáp ứng các điều kiện để học trực tiếp tại lớp học. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các thiết bị điện tử giúp họ giao tiếp với nhau và thư giãn bằng cách nghe nhạc hoặc chơi điện tử sau ngày học tập chăm chỉ. Tóm lại, thiết bị điện tử mang lại rất nhiều lợi ích nhưng chúng ta không nên phụ thuộc quá nhiều vào nó

Bài viết số 2: Lợi ích sử dụng thiết bị điện tử trong học tập

I strongly agree the use of personal electronic devices in learning because I see a lot of advantages. First of all, they can be used for both research and study purpose. Students can access Internet to download data and store information and textbooks, which save amounts of money for paper books and time. Their school bags become lighter but contain bigger data. Secondly, modern technology tools improve their study results because of a wide variety of useful learning applications on smartphones, laptop, tablets and other media players such as dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps. These apps are not boring but exciting them with colorful designed-courses, funny methods and attractive contents. Furthermore, students can study any time, anywhere as long as their devices are connected to Internet. Last but not least, smartphones help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when they are bored or tired of studying. All types of entertainment are now combined in a small portable equipment, which is convenient for the owners to relax anywhere. In conclusion, personal electronic devices bring more benefits than harm to students. I suggest that teachers allow and encourage the use of these devices in learning both inside and outside of class

Dịch

Tôi hoàn toàn đồng ý việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong học tập vì tôi có thể nhìn thấy rất nhiều lợi ích. Trước hết, chúng có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và học tập. Sinh viên có thể truy cập Internet để tải dữ liệu và lưu trữ thông tin và sách giáo khoa, giúp tiết kiệm số tiền cho sách và tiết kiệm thời gian. Điều này cũng có nghĩa là ba lô của họ nhẹ hơn nhưng chứa dữ liệu lớn hơn. Thứ hai, các công cụ công nghệ hiện đại cải thiện kết quả học tập của họ nhờ vào nhiều ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và các phương tiện truyền thông khác như từ điển, đánh vần, dịch và các ứng dụng khác. Những ứng dụng này không phải gây nhàm chán mà còn thú vị với các khóa học được thiết kế đầy màu sắc, phương pháp vui nhộn và nội dung hấp dẫn. Hơn nữa, sinh viên có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào miễn là thiết bị của họ được kết nối với Internet. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, điện thoại thông minh giúp học sinh giao tiếp với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc và chơi các trò chơi khi họ thấy chán hoặc mệt mỏi vì học. Tất cả các loại giải trí hiện nay được kết hợp trong một thiết bị cầm tay nhỏ, thuận tiện cho các chủ sở hữu thư giãn ở bất cứ đâu. Tóm lại, các thiết bị điện tử cá nhân mang lại nhiều lợi ích hơn là gây hại cho học sinh. Tôi đề nghị giáo viên cho phép và khuyến khích sử dụng các thiết bị này trong học tập cả trong và ngoài lớp học.

Bài viết số 3: Advantages of using electronic devices in school

I strongly disagree on using electronic devices in learning. Firstly, it has a bad effect on students’ health. They can catch diseases related to eyes when they glue to the screen of electric devices. Next, due to electronic devices, students were distracted from studies. They spend much time on watching videos, listening to music or playing games, which leads that they neglect all their project and homework. Furthermore, student can access some inappropriate information or videos without censoring carefully. They can take embarrassing pictures of others, post them on the Internet or use them to demand money or force people to do things for them. To sum up, it is necessary to limit electronic gadgets in learning.

Dịch

Tôi hoàn toàn phản đối việc sử dụng thiết bị điện tử trong việc học. Đầu tiên, nó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của học sinh. Họ có thể mắc các bệnh về mắt khi họ dán mắt vào màn hình thiết bị điện tử. Tiếp đến, học sinh sẽ bị sao nhãng khỏi việc học do các thiết bị điện tử. Họ dành nhiều thời gian vào việc xem vi-đi-ô, nghe nhạc hay chơi điện tử, điều này dẫn đến họ phớt lờ mọi dự án cũng như bài tập về nhà. Hơn thế nữa, học sinh có thể tiếp cận một vài thông tin hay vi-đi-ô không phù hợp mà không có kiểm duyệt kĩ càng. Họ có thể chụp các bức ảnh xấu hổ của người khác, đăng chúng lên mạng, hay sử dụng chúng để tống tiền hay bắt người bị hại phải làm theo yêu cầu của chúng. Tóm lại, hạn chế thiết bị điện tử trong việc học là điều cần thiết.

Bài viết số 4: Disadvantages of using electronic devices in school

In the age of technology booming, application of electronic devices in education has become more populpar. However, using electronic devices in schooling can bring disadvantages. First, electronic devices can distract students from their studies as they may use them to play games, text and chat in lesson time. Additionally, students have access to inappropriate information, videos and pictures. Furthermore, Students might take embarrassing pictures of others, share them on the Internet or use them to demand money or force people to do things for them. In short, to avoid disadvantages of using personal electronic devices, it is necessary for us to consider and set proper rules over using electronic devices at school.

Dịch

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, việc ứng dụng các thiết bị điện tử vào giáo dục ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, sử dụng các thiết bị điện tử trong học tập có thể mang lại những tác hại. Thứ nhất, các thiết bị điện tử có thể khiến học sinh mất tập trung vào việc học vì các em có thể sử dụng chúng để chơi trò chơi, nhắn tin và trò chuyện trong giờ học. Ngoài ra, học sinh có quyền truy cập vào thông tin, video và hình ảnh không phù hợp. Hơn nữa, Học sinh có thể chụp những bức ảnh đáng xấu hổ của người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng để đòi tiền hoặc ép buộc mọi người làm việc cho mình. Tóm lại, để tránh những bất lợi khi sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân, chúng ta cần cân nhắc và đưa ra những quy tắc phù hợp trong việc sử dụng các thiết bị điện tử ở trường.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Unit 8 lớp 10 Writing: Write a short text about the advantages or disadvantages of using electronic devices in learning. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 10 giữa kì 2 năm 2021 - Đề 1,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 4.853
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm