Soạn Unit 15 lớp 12 Writing

Unit 15 lớp 12 Writing

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu về miêu tả biểu đồ cột trong Tiếng Anh. Mời các em tham khảo.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 12

Soạn Unit 15 lớp 12 Writing

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Write a report describing the information shown in the column chart the average hours of housework per week by people of different sexes and with different marital status in Fantasia. (Viết bản tường thuật miêu tả thông tin trong biểu đồ cột: giờ làm việc nhà trung bình mỗi tuần dựa theo giới tính và tình trạng hôn nhân khác nhau tại Fantasia)

Unit 15 lớp 12 WritingBài viết số 1

The bar chart shows that the rate of doing housework per week between married women and married men in Fantasia.

It’s clear that there is a distinctive difference in average hours of housework in household. In families without children, women do housework 30 hours per week while man is about 20 hours per week. The inequality becomes more clearly when they have one or two children. The number of women's housework hours nearly increases twice, 50 hours per week; however, men’s housework hours fewer than about 15 hours. Interestingly, when families with more 3 children, women still have to do lots of housework with 55 hours per week while men’s contribution to housework goes down about 10 hours.

Finally, the survey illustrates the inequality in housework between wives and husbands. To deal the problem, the husbands should share housework with their wives.

Dịch

Biểu đồ cột mô tả tỉ lệ làm việc nhà hàng tuần giữa phụ nữ và đàn ông đã kết hôn ở Fantasia.

Rõ ràng là có sự phân hóa khác nhau về thời gian trung bình làm việc nhà trong từng nhóm hộ gia đình. Trong các gia đình chưa có con, phụ nữ làm việc nhà 30 giờ mỗi tuần trong khi đàn ông làm khoảng 20 giờ. Sự bất bình đẳng này trở nên rõ ràng hơn khi họ có một hoặc hai con. Số lượng giờ làm việc nhà của phụ nữ tăng gần gấp đôi, 50 giờ mỗi tuần; tuy nhiên số giờ làm việc nhà của đàn ông lại ít đi còn 15 giờ mỗi tuần. Thú vị hơn khi xem các gia đình có trên 3 con, phụ nữ vẫn phải làm rất nhiều công việc nhà khoảng 55 giờ mỗi tuần trong khi sự đóng góp vào công việc nhà của đàn ông lại giảm xuống còn 10 giờ.

Cuối cùng, khảo sát này chỉ ra sự bất bình đẳng trong công việc nhà giữa vợ và chồng. Để giải quyết vấn đề này, người chồng nên chia sẻ các công việc nhà với vợ.

Bài viết số 2

The column chart illustrates that the average hours of housework per week between husbands and wives in Fantasia.

In general, married women have a tendency to do more housework than married men. In childless families, the number of men’s housework hours is about 20 hours per week while women do housework 30 hours per week. The evident gap is more clearly when the family has one or two children. Women do some 50 hours per week, rises 20 hours per week, but men’s contribution to housework fall to 15 hours per week. And amazingly in households with three or more children, the inequality becomes more noticeable. The number of men's housework hours continue to decrease 10 hours per week, in contrast women's housework hours rise to 55 hours per week.

The chart shows the inequality in domestic chores between women and men. The problem will be solved when husbands are willing to share housework with their wives.

Dịch

Biểu đồ cột chỉ ra số giờ trung bình làm việc nhà hàng tuần giữa vợ và chồng ở Fantasia.

Nhìn chung, phụ nữ đã kết hôn có xu hướng làm nhiều việc nhà hơn nam giới đã lập gia đình. Trong các gia đình không có con, số giờ làm việc nhà của nam giới là khoảng 20 giờ mỗi tuần trong khi phụ nữ làm việc nhà 30 giờ mỗi tuần. Khoảng cách chênh lệch rõ ràng hơn khi gia đình có một hoặc hai con. Phụ nữ làm khoảng 50 giờ mỗi tuần, tăng 20 giờ mỗi tuần, nhưng tỷ lệ đóng góp vào công việc nhà của nam giới giảm xuống còn 15 giờ mỗi tuần. Và đáng ngạc nhiên là ở các hộ gia đình có từ ba con trở lên, sự bất bình đẳng trở nên rõ ràng hơn. Số giờ làm việc nhà của nam giới tiếp tục giảm 10 giờ mỗi tuần, ngược lại số giờ làm việc nhà của phụ nữ tăng lên 55 giờ mỗi tuần.

Biểu đồ cho thấy sự bất bình đẳng trong công việc gia đình giữa phụ nữ và nam giới. Vấn đề sẽ được giải quyết khi các ông chồng sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Soạn Unit 15 lớp 12 Writing. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Viết về lễ hội bằng Tiếng Anh, Viết đoạn văn về life in the past, Tell your group about your favourite TV programme....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Đánh giá bài viết
1 426
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm