Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 6

Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Future Jobs

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 6 lớp 12 chương trình cũ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên soạn bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

 • 1. Synonym of the word "To run" is ____________.
 • 2. Noun form of "Keen" is _________.
 • 3. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Interviewa. Người phỏng vấn
  ii. Intervieweeb. Cuộc phỏng vấn
  iii. Interviewerc. Người được phỏng vấn
 • i. Interview - ...
 • ii. Interviewee - ....
 • iii. Interviewer - ...
 • 4. Synonym of "Resume" is ____________
 • 5. ____________ letter: Thư giới thiệu
 • 6. _____________ clothes: Quần áo bình thường
 • 7. __________: Khiếu hài hước
 • 8. Antonym of "Advantage" is ______________.
 • 9. Sense of _______________: Ý thức trách nhiệm
 • 10. Match English work with Vietnamese definition.
  i. Employa. Chủ
  ii. Employeeb. Người lao động
  iii. Employerc. Thuê, mướn
 • i. Employ - ...
 • ii. Employee - ...
 • iii. Employer - ...
 • 11. The English word which has two main Vietnamese definition: "Nhân vật" and "Tính cách", is _________.
 • 12. Synonym of "Customer" is ___________.
 • 13. Synonym of "To build" is ______________.
 • 14. Synonym of "Worried" is _________.
 • 15. Computer _______________: Lập trình viên máy tính
 • 16: ___________: Lực lượng lao động
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 1.783
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Xem thêm