Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 7

Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Econnomic Reforms

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề học Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Eliminatea. Giải tán, giải thể
  ii. Dissolveb. Chi phối, thống trị
  iii. Dominatec. Đẩy mạnh
  iv. Developd. Cải thiện, cải tiến
  v. Improvee. Cải cách, cải tổ
  vi. Promotef. Phát triển
  vii. Reformg. Loại bỏ, loại trừ
 • i. Eliminate - ...
 • ii. Dissolve - ...
 • iii. Dominate - ...
 • iv. Develop - ...
 • v. Improve - ...
 • vi. Promote - ..
 • vii. Reform - ...
 • 2. To ________ a life: Sống 1 cuộc sống
 • 3. Be aware ____: Có ý thức về
 • 4. Synonym of "To start" is _____________.
 • 5. Antonym of "International" is ______________.
 • 6. "Adminstrative" means ___________.
 • 7. Antonym of "efficient" is _______________.
 • 8. Synonym of "overcome" is _________.
 • 9. To warn sb ____________ sth: dặn ai đề phòng cái gì
 • 10. ____ the contrary = _____ contrast
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 623
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Xem thêm