Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 10 lớp 12 Lifelong learning Online

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 Unit 10 Lifelong learning Online

Bài tập tiếng Anh 12 Unit 10 thí điểm có đáp án với nội dung bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 10 Lifelong learning giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Give the right tense or form of these following verbs.
 • 1. She is a (collect) ___________ of theater programmers.
  collector
 • 2. Picture books are very (help) __________ in developing children's habit of reading.
  helpful
 • 3. Many people still refuse to believe that smoking is (harm) _________.
  harmful
 • Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence or replace the underlined word.
 • 1. Curiosity and lack of fear of ____ is what distinguishes bright people.
 • 2. ____ you known he was a liar, would you have agreed to support him?
 • 3. If I had listened to my parents, I ____ at this job now.
 • 4. Lifelong learning can enhance our understanding of the world around us, provide us with more and better ____ and improve our quality of life.
 • Choose the words that has the different stress from the others.
 • 1.
 • 2.
 • Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
 • 1.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

  Xem thêm