Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Listening

Tiếng Anh 12 Unit 1 Listening

Nằm trong bộ tài liệu Giải tiếng Anh 12 Kết nối tri thức theo từng Unit, Soạn tiếng Anh 12 Unit 1 Life stories we admire Listening giúp các em chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh hiệu quả.

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Listening

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

The father of Mickey Mouse

1. Work in pairs. Solve the crossword to reveal the secret name. Share what you know about him or his films.

(Làm việc theo cặp. Giải ô chữ để lộ tên bí mật. Chia sẻ những gì bạn biết về ông ấy hoặc những bộ phim của ông ấy.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Listening

Gợi ý đáp án

1. The Little Mermaid (Nàng tiên cá)

2. Snow White and the Seven Dwarfs (Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn)

3. Mickey Mouse (Chuột Mickey)

4. The Lion King (Vua sư tử)

2. Listen to a talk about Walt Disney's life. Number the events in the order they are mentioned.

(Nghe một cuộc nói chuyện về cuộc đời của Walt Disney. Đánh số các sự kiện theo thứ tự được đề cập.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Listening

Gợi ý đáp án

B - A - D - E - C - F

3. Listen to the talk again. Choose the correct answer A, B, or C.

(Hãy nghe lại bài nói. Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Listening

Gợi ý đáp án

1. B

2. A

3. C

4. B

5. B

4. Work in pairs. Discuss the question.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi.)

What do you think is most impressive about Walt Disney’s life and achievements?

(Bạn nghĩ điều gì ấn tượng nhất về cuộc đời và thành tựu của Walt Disney?)

Gợi ý đáp án

I am most impressed by his determination to overcome difficulties in his life to become successful. Although his first film company was a failure, he did not give up, but started over and built up a very successful business afterwards. It shows the importance of perseverance in achieving your goals and making your dreams come true.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Listening đầy đủ nhất.

>> Bài tiếp theo: Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Writing

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm