Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Speaking

Tiếng Anh 12 Unit 1 Speaking

Nằm trong bộ tài liệu Giải tiếng Anh 12 Kết nối tri thức theo từng Unit, Soạn tiếng Anh 12 Unit 1 Life stories we admire Speaking giúp các em chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh hiệu quả.

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Speaking

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

National heroes of Viet Nam

1. Work in pairs. One of you is A the other is B. A reads the information card about General Vo Nguyen Giap. B reads the information card about Vo Thi Sau below. Use the glossary (page 147) to help you.

(Làm việc theo cặp. Một bạn là A, bạn còn lại là B. A đọc phiếu thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. B đọc phiếu thông tin về Võ Thị Sáu bên dưới. Hãy sử dụng bảng thuật ngữ (trang 147) để giúp bạn.)

2. Work in pairs. A should ask B questions to complete his/her card about Vo Thi Sau. Then B should do the same to complete his/her card about General Vo Nguyen Giap. Then compare your notes.

(Làm việc theo cặp. A nên đặt câu hỏi cho B để hoàn thành tấm thẻ của mình về Võ Thị Sáu. Sau đó B cũng làm tương tự để hoàn thành tấm thẻ của mình về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó so sánh ghi chú.)

Gợi ý đáp án

Ask about General Vo Nguyen Giap

1. Who was General Vo Nguyen Giap?

2. Where was he born?

3. When did he join the Communist Party of Viet Nam?

4. When did he lead the army and win many important battles?

5. When did he lead the army and win the final Ho Chi Minh campaign?

6. What happened in 2013 in his life?

Ask about Vo Thi Sau

1. Who was Vo Thi Sau?

2. Where was she born?

3. When did she carry out attacks against French soldiers?

4. When was she caught and held in prison?

5. What transpired in 1952 in Vo Thi Sau's life?

3. Use your notes to tell the life story of General Vo Nguyen Giap or Vo Thi Sau to the class. Vote for the best-told story.

(Sử dụng ghi chú của bạn để kể lại câu chuyện cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc Võ Thị Sáu trước lớp. Bình chọn cho câu chuyện được kể hay nhất.)

Gợi ý đáp án

We’d like to talk about the life of Vo Thi Sau, a national heroine of our country. She was born in 1933 in Ba Ria Province. At the age of 15, she joined the Viet Minh, the league for the independence of Viet Nam from French rule. In 1947, she was brave enough to carry out attacks against French soldiers. She managed to kill some of them by throwing grenades at them. Unfortunately, in another unsuccessful attempt in 1949, she was caught and put in prison. She was sentenced to death at Con Son Prison, Con Dao Island at the age of 19. Although she died nearly 80 years ago, many generations in Viet Nam still admire Vo Thi Sau for her great bravery and sacrifice for the independence of our country.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Speaking đầy đủ nhất.

>> Bài tiếp theo: Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Listening

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm