Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Reading

Tiếng Anh 12 Unit 1 Reading

Nằm trong bộ tài liệu Giải tiếng Anh 12 Kết nối tri thức theo từng Unit, Soạn tiếng Anh 12 Unit 1 Life stories we admire Reading giúp các em chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh hiệu quả.

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Reading

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A creative genius

1. Work in pairs. Discuss the questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Reading

Gợi ý đáp án

1. The man in the photo is Steve Jobs.

2. He is most famous for co-founding Apple Inc. and playing a key role in the development of iconic products.

2. Read the article. Choose the words or phrases with the closest meaning to the highlighted words or phrases in the text.

(Đọc bài viết. Chọn những từ hoặc cụm từ có nghĩa gần nhất với những từ hoặc cụm từ được đánh dấu trong văn bản.)

Gợi ý đáp án

1. B

2. B

3. A

4. A

5. A

3. Read the article again. Match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings.

(Đọc lại bài viết. Nối mỗi phần (A-C) với tiêu đề (1-5). Có HAI tiêu đề thừa.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Reading

Gợi ý đáp án

A. 2

B. 1

C. 5

4. Read the article again. Complete the diagram with information from the text. Use ONE word for each gap.

(Đọc lại bài viết. Hoàn thành sơ đồ với thông tin từ văn bản. Sử dụng MỘT từ cho mỗi chỗ trống.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Reading

Gợi ý đáp án

1. adopted

2. Apple

3. company

4. products

5. cancer

5. Work in pairs. Discuss the following question.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau đây.)

What do you admire the most about Steve Jobs? (Bạn ngưỡng mộ điều gì nhất ở Steve Jobs?)

Gợi ý đáp án

I admire Steve Jobs for his hard work and creativity. His inventions are iconic to Apple and are the inspiration for many other technological devices.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Reading đầy đủ nhất.

>> Bài tiếp theo: Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Speaking

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm