Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Project

Tiếng Anh 12 Unit 1 Project

Nằm trong bộ tài liệu Giải tiếng Anh 12 Kết nối tri thức theo từng Unit, Soạn tiếng Anh 12 Unit 1 Life stories we admire Project giúp các em chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh hiệu quả.

VISUAL STORIES (CÂU CHUYỆN QUA HÌNH ẢNH)

Work in groups. Write a visual story of a person's life. This could be a historical figure or someone you know and admire. Do some research on their life or interview them.

(Làm việc nhóm. Viết một câu chuyện trực quan về cuộc đời của một người. Đây có thể là một nhân vật lịch sử hoặc một người nào đó mà bạn biết và ngưỡng mộ. Thực hiện một số nghiên cứu về cuộc sống của họ hoặc phỏng vấn họ.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Project

You can draw pictures to illustrate key events in his/her life. (Bạn có thể vẽ những bức tranh để minh họa những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của anh ấy/ cô ấy.)

You can do that on a poster, on presentation slides, or in a short comic book. (Bạn có thể làm điều đó trên áp phích, trên slide thuyết trình hoặc trong một cuốn truyện tranh ngắn.)

Present your visual story to the class. Use these questions as cues.

(Trình bày câu chuyện trực quan của bạn trước lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý.)

- Who is your story about? (Câu chuyện của bạn kể về ai?)

- What are the key events in his/her life? (Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời anh ấy/cô ấy là gì?)

- What are his/her achievements? (Thành tích của anh ấy/cô ấy là gì?)

- What do you think of his/her life and achievements? (Bạn nghĩ gì về cuộc đời và những thành tựu của anh ấy/cô ấy?)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Project đầy đủ nhất.

>> Bài tiếp theo: Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 2 Getting Started

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm