Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Language

Tiếng Anh 12 Unit 1 Language

Nằm trong bộ tài liệu Giải tiếng Anh 12 Kết nối tri thức theo từng Unit, Soạn tiếng Anh 12 Unit 1 Life stories we admire Language giúp các em chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh hiệu quả.

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Language

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Pronunciation

Diphthong /eɪ/ and /əʊ/

1. Listen and repeat. Then practise saying the words.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành nói các từ.)

Bài nghe

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Language

2. Work in pairs. Underline the words that contain the /eɪ/ and /əʊ/ sounds. Listen and check. Then practise reading the whole text aloud.

(Làm việc theo cặp. Gạch dưới những từ có chứa âm /eɪ/ và /əʊ/. Nghe và kiểm tra. Sau đó thực hành đọc to toàn bộ văn bản.)

Bài nghe

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Language

Gợi ý đáp án

In the first year when The Diary of Dang Thuy Tram was published, more than 300,000 copies were sold. The book was also translated into more than 16 different languages. A film based on the diary was made in 2009. Its name is Don't burn.

Vocabulary

Life stories

1. Match the words/phrases (1-5) with the words/ preposition (a-e) to make phrases with the meanings below.

(Nối các từ/cụm từ (1-5) với các từ/ giới từ (a-e) để tạo thành các cụm từ có nghĩa dưới đây.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Language

Gợi ý đáp án

1. c

2. d

3. b

4. e

5. a

2. Complete the following sentences using the correct forms of the phrases in 1.

(Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng dạng đúng của các cụm từ ở phần 1.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Language

Gợi ý đáp án

1. attended college

2. had a long marriage

3. had a difficult childhood

4. impressive achievements

5. admired for

Grammar

Past simple vs Past continuous

1. Circle the correct answer to complete each of the sentences.

(Khoanh tròn vào đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Language

Gợi ý đáp án

1. was watching

2. was snowing, were blowing

3. finished, applied

4. started, became

2. Work in pairs. Tell the life stories of people you know and admire. Use the past simple and past continuous.

(Làm việc theo cặp. Kể câu chuyện cuộc đời của những người bạn biết và ngưỡng mộ. Sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn.)

Gợi ý đáp án

The famous historical person I would like to talk about is General Vo Nguyen Giap. He is well-known in Vietnam because of his great historic contribution as a military commander. His greatest achievement would be to defeat France at the battle of Dien Bien Phu. This was a big military event, in which he used his skills and talents to transform a small group of Vietnamese soldiers into a well-organized troop to fight against the French army. I respect this man because he is a role model of courage and determination.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Language đầy đủ nhất.

>> Bài tiếp theo: Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Reading

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm