Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Unit 3 lớp 12 Green Living

Từ vựng Unit 3 lớp 12 sách Global Success

Từ vựng Unit 3 lớp 12 Green Living do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ mới kèm phiên âm và định nghĩa nằm trong chuyên mục Tiếng Anh 12 Global Success.

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. carbon footprint (n)

/ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/

: tổng lượng phát thải khí nhà kính

2. cardboard (n, adj)

/ˈkɑːdbɔːd/

: bìa cứng, làm bằng bìa cứng

3. clean up

/ˈkliːn ʌp/

: dọn dẹp

4. compost (n)

/ˈkɒmpɒst/

: phân hữu cơ

5. container (n)

/kənˈteɪnə(r)/

: thùng, hộp, gói

6. contaminated (adj)

/kənˈtæmɪneɪtɪd/

: nhiễm độc, nhiễm khuẩn

7. decompose (v)

/ˌdiːkəmˈpəʊz/

: phân hủy

8. eco-friendly (adj)

/ˌiːkəʊ ˈfrendli/

: thân thiện, tốt cho hệ sinh thái, môi trường

9. fruit peel (n)

/fruːt piːl/

: vỏ hoa quả

10. household waste (np)

/ˈhaʊshəʊld weɪst/

: rác thải sinh hoạt

11. in the long run

/ɪn ðə lɒŋ tɜːm/

: về lâu dài

Trên đây là trọn bộ Từ vựng Unit 3 lớp 12 Green Living.

>> Bài tiếp theo: Từ vựng Unit 4 lớp 12 Urbanisation

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm