Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Bright Culture Corner A

Giải Tiếng Anh Bright 12 trang 31

Giải bài tập SGK tiếng Anh 12 Bright Culture Corner A hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập trong Student book tiếng Anh lớp 12 Bright - Culture Corner A giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Look at the picture and read the title. What is special about this person? Read the text to check. Nhìn bức trạnh và đọc tiêu đề. Có điều gì đặc biệt về con người này? Đọc bài khoá để kiểm tra.

Tiếng Anh 12 Bright Culture Corner A

Đáp án

This text is a about Nguyễn Ngọc Ký, a great teacher in Vietnam. He has inspired many generations of Vietnamese students with his outstanding contribution.

Tiếng Anh 12 Bright Culture Corner A

2. a) Read the text again. Then read the sentences (A-D) and choose the one that best fits each gap (1-3). There is one extra sentence. Đọc bài khoá lần nữa. Sau đó đọc các câu (A-D) và chọn câu phù hợp nhất với các chỗ trống (1-3). Có một câu bị dư.

Tiếng Anh 12 Bright Culture Corner A

Đáp án

1 - C2 - D3 - A

b) Listen/ Watch and read to check. Đọc/ Xem và đọc để kiểm tra.

3. What can you learn from the story of Nguyễn Ngọc Ký? Tell the class. Bạn học được điều gì từ câu chuyện của thầy Ký? Nói với cả lớp.

Đáp án gợi ý

I can learn about the power of determination, the importance of education, and the impact one individual can have on other’s live. His story is a reminder that no obstacle is too great to overcome if one has the will and determination to do so.

4. Collect information about one inspirational life story of a Vietnamese person you know and prepare a presentation. Talk about: Thu thập thông tin về câu chuyện cuộc đời đầy cảm hứng của một người Việt Nam mà bạn biết và chuẩn bị một bài thuyết trình. Nói về:

• his/her early years

• his/her achievements

• his/her influence on people

Trên đây là Giải tiếng Anh lớp 12 Bright Culture Corner A trang 31 đầy đủ nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Bright

    Xem thêm