Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 Language

Soạn Unit 4 lớp 12 Language trang 48

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 12 thí điểm theo từng Unit năm 2021 - 2022, Lời giải Language unit 4 lớp 12 bao gồm đáp án các phần bài tập Vocabulary - Pronunciation - Grammar trang 48 SGK tiếng Anh lớp 12 thí điểm tập 1 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Vocabulary - Từ vựng

1. Match the words/phrases in the box with the definitions. Nối các từ / cụm từ trong khung với các định nghĩa.

Đáp án

a. 3; b. 1; c. 5; d. 2; e. 6; f. 4

2. Complete the sentences with the words/phrases in 1. Hoàn thành câu với các từ / cụm từ ở bài 1.

Đáp án

1 - the mass media

2 - addicted

3 - social networking

4 - efficient

5 - instant messaging

6 - cyberbullying

Hướng dẫn dịch

1 - Hầu hết mọi người phụ thuộc nhiều vào các phương tiện thông tin đại chúng thể nguồn thông tin chủ yếu của họ.

2 - Hàng triệu thanh thiếu niên trên khắp thế giới bị nghiện máy tính và trò chơi điện tử.

3 - Thanh thiếu niên có thể trở nên nghiện mạng xã hội nếu họ không thể kiểm soát thời gian họ dành cho trực tuyến.

4 - Quảng cáo trực tuyến hiệu quả hơn quảng cáo truyền hình vì số lượng lớn người dùng Internet.

5 - Những người trẻ tuổi thích tin nhắn nhanh vì tốc độ, sự tiện lợi và sự riêng tư của họ.)

6 - Nhiều người dùng Internet xóa tài khoản xã hội của họ vì đe doạ qua mạng.

Pronunciation - Phát âm

1. Listen and repeat. Pay attention to the ending -ed of the verbs. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến kết thúc -ed của động từ.

Click để nghe

2. Listen and repeat the sentences. Notice the verbs ending -ed. Nghe và lặp lại các câu. Chú ý các động từ kết thúc bằng -ed.

Click để nghe

Grammar - Ngữ pháp

1. Match each verb with an appropriate preposition. Nối mỗi động từ với một giới từ thích hợp.

Đáp án

1 - d: search for

2 - e: listen to

3 - b: think of

4 - a: carry out

5 - c: rely on

2. Make sentences with the verbs in 1. Đặt câu với động từ trong 1.

Đáp án gợi ý

1 - I sometimes search for information in Internet.

2 - I like listening to radio when I have free time.

3 - I always think of you when I have troubles in my life.

4 - My class is carrying out some small experiments in the laboratory.

5 - The family is where I can rely on.

Trên đây là Soạn tiếng Anh unit 4 lớp 12 The mass media Language chi tiết nhất.

Đánh giá bài viết
1 22
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm