Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 5: Cultural identity

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 5: Cultural identity do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm nội dung giải chi tiết và rõ ràng sẽ là nguồn học tập hữu ích đối với các bạn.

Pronunciation - trang 33 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Read aloud the following sentences twice, paying special attention to the underlined sounds. First, say them slowly, carefully pronouncing each sound; then say them quickly connecting the final and initial sounds of words. What assimilation changes did you notice?

Đọc to những câu sau đây hai lần, đặc biệt chú ý đến những âm thanh được gạch dưới. Đầu tiên, nói từ từ, cẩn thận phát âm từng âm thanh; sau đó nói chúng nhanh chóng kết nối với những âm thanh cuối cùng và bắt đầu của các từ. bạn đã nhận thấy sự đồng hoá thay đổi những gì?

1. Asian cultures are still being studied widely in Western countries.

2. Pass your book to me when you have finished reading it.

3. Could you tell me what makes you so certain?

4. The cheese shop on the corner of the road should be closed by this time.

5. The action plan for getting more sales is still under debate.

6. My father can cook very wel.

7. I’d like a piece of the sweet c

8. My older brother still behaves like a five-year-old b

Đáp án:

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 12 Unit 5

Vocabulary & Grammar - trang 34 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Complete the following sentences with the words in the box. (Hoàn thành các câu sau đây với các từ trong hộp.)

assimilation celebrated cultural culture preserve

solidarity identity immigrants multicultural national pride

1. Children of __________ may find it difficult to form their cultural identity.

2. People going to study or work overseas for the first time might experience __________ shock to some degree.

3. Some workers may have specific __________ needs or requirements, which employers should take into account.

4. The university students expressed their __________ with the factory workers, who demanded higher pay and better working conditions.

5. The Japanese New Year has been ___________ on January 1 of each year since 1873.

6. Critics say the new policy has resulted in complete cultural of non-English speaking immigrants.

7. Her success as the world chess champion is a source of __________ .

8. In __________ societies, people are encouraged to maintain their heritage languages and traditions.

9. The organisation is helping Native American tribes to __________ their culture and language.

10. Remember that things such as language, food and clothing are simply expressions of our cultural __________.

Đáp án:

1. immigrants 2. culture 3. cultural 4. solidarity

5. celebrated 6. assimilation 7. national pride 8. multicultural

9. preserve 10. identity

Dịch:

1. Trẻ em của những người nhập cư có thể thấy khó khăn để hình thành bản sắc văn hóa của họ.

2. Những người đi du học hoặc làm việc ở nước ngoài lần đầu tiên có thể gặp cú sốc văn hóa đến một mức độ.

3. Một số công nhân có thể có nhu cầu văn hóa cụ thể hoặc yêu cầu, điều mà chủ lao động nên cân nhắc.

4. sinh viên đại học đã bày tỏ tình đoàn kết với các công nhân nhà máy, người yêu cầu mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn.

5. Năm mới của Nhật Bản đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 của mỗi năm kể từ năm 1873.

6. Những người chỉ trích nói rằng chính sách mới đã dẫn đến sự đồng hoá văn hóa hoàn toàn của những người nhập cư không nói tiếng Anh.

7. Thành công của cô như là nhà vô địch cờ vua thế giới là một niềm tự hào quốc gia.

8. Trong các xã hội đa văn hóa, người dân được khuyến khích để duy trì ngôn ngữ di sản và truyền thống của họ.

9. Tổ chức đang giúp đỡ các bộ lạc người Mỹ bản địa để bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ của họ.

10. Hãy nhớ rằng những thứ như ngôn ngữ, thực phẩm và quần áo là những biểu hiện đơn giản của bản sắc văn hóa của chúng ta.

2. Each of the following sentences has ONE mistake in tense. Make the corrections and write the correct sentences in the spaces provided.

(Mỗi câu sau đây có MỘT lỗi ở thì. Thực hiện những điều chỉnh và viết câu đúng trong chỗ được cung cấp.)

Example (Ví dụ)

During the first week on campus, we have felt excited and happy, but later on we began to find the new life frustrating in many ways.

=> During the first week on campus, we felt excited and happy, but later on we began to find the new life frustrating in many ways.

1. - Have you ever been working in a place where your colleagues are from diverse cultural backgrounds?

- I have, and I found it a challenge.

2. I have done this English course for three months only and I am expected to make quick progress in the rest of the programme.

3. I have tried many trad tionat dishes on the numerous overseas trips I make for the past five years.

4. My grandparents lived in this country for 30 years, but they still keep thinking about their home country.

5. The family have armed last month and they will need some time to get used to their new environment.

Đáp án:

1. - Have you ever worked in a place where your colleagues are from diverse cultural backgrounds?

- I have, and I found it a challenge.

2. I have been doing this English course for three months only and I am expected to make quick progress in the rest of the programme.

3. I have tried many traditional dishes on the numerous overseas trips I have made for the past five years.

4. My grandparents have lived/have been living in this country for 30 years, but they still keep thinking about their home country.

5. The family arrived last month and they will need some time to get used to their new environment.

Dịch:

1. - Bạn đã từng làm việc ở một nơi mà đồng nghiệp của bạn là từ các nền văn hóa đa dạng chưa?

- Tôi từng, và tôi thấy nó là một thách thức.

2. Tôi đã học khóa học tiếng Anh này chỉ ba tháng và tôi đang dự kiến sẽ tiến bộ nhanh chóng trong phần còn lại của chương trình.

3. Tôi đã thử nhiều món ăn truyền thống trên nhiều chuyến đi nước ngoài tôi đã thực hiện trong năm năm qua.

4. Ông bà của tôi đã sống ở đất nước này trong 30 năm, nhưng họ vẫn tiếp tục suy nghĩ về đất nước của họ.

5. Gia đình đến vào tháng trước và họ sẽ cần một số thời gian để quen với môi trường mới.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 12 mới

    Xem thêm