Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 Choosing A Career

Tiếng Anh lớp 12 Unit 9: Choosing A Career

Với mong muốn giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, cũng như để học tốt Tiếng Anh lớp 12, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 9 Tiếng Anh 12 gồm toàn bộ Từ mới quan trọng, kèm theo phiên âm định nghĩa rất hiệu quả dành cho học sinh lớp 12.

Một số tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

VOCABULARY

advice /ədˈvaɪs/ (n): lời khuyên

ambition /æmˈbɪʃn/ (n): hoài bão, khát vọng, tham vọng

be in touch with: liên lạc với

career (n): nghề, nghề nghiệp, sự nghiệp

career adviser: người cố vấn nghề nghiệp

come up with /tʌtʃ/: tìm thấy/ nảy ra (ý tưởng/ giải pháp)

cut down on: cắt giảm (biên chế, số lượng)

dishwasher /ˈdɪʃwɒʃə(r)/ (n): người rửa bát đĩa, máy rửa bát đĩa

downside /ˈdaʊnsaɪd/ (n): mặt trái/ bất lợi

drop in on: ghé thăm

drop out of: bỏ (học, nghề,...)

fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ (a): có sức hấp dẫn hoặc quyến rũ lớn

get on with: sống hòa thuận với

get to grips with: bắt đầu giải quyết (một vấn đề khó)

keep up with: theo kịp, đuổi kịp

look forward to /ˈfɔːwəd/: chờ đợi, trông đợi

mature /məˈtʃʊə(r)/ (a): trưởng thành

paperwork /ˈpeɪpəwɜːk/ (n): công việc giấy tờ, văn phòng

pursue /pəˈsjuː /(v): theo đuổi, tiếp tục

put up with: chịu đựng

rewarding /rɪˈwɔːdɪŋ/ (a): bõ công, đáng công, thỏa đáng

run out of : hết, cạn kiệt (tiền, năng lượng,...)

secure /sɪˈkjʊə(r)/ (v): giành được, đạt được

shadow /ˈʃædəʊ/ (v): đi theo quan sát ai, thực hành để học việc

tedious/ˈtiːdiəs/ (a): tẻ nhạt, làm mệt mỏi

think back on: nhớ lại

workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n): lực lượng lao động

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 9 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 868
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm