Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2e Writing

Giải Tiếng Anh Bright 12 unit 2 2e. Writing

Giải student book tiếng Anh 12 Bright unit 2 The world of work 2e Writing hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 12 Bright trang 30 giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Read the letter. What is it about? Đọc bức thư. Nó nói về điều gì?

Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2e Writing

Đáp án

This is an application letter for the IT support technician position advertised on a local newspaper.

2. Read the letter again. In which paragraph does Ben ... Đọc lại lá thư. Ben ... ở đoạn văn nào?

Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2e Writing

Đáp án

1 - D2 - A3 - B4 - B5 - C

3. Read the informal sentence (1-4) and replace them with their formal ones (a-d). Đọc các câu văn không trang trọng sau và thay thế chúng bằng các câu văn trang trọng.

Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2e Writing

Đáp án

1 - d2 - a3 - c4 - b

4. You are going to write an application to the job below. Read the job advert and answer the questions (1-4). Bạn sẽ viết một thư xin việc cho công việc bên dưới. Đọc quảng cáo cho công việc và trả lời các câu hỏi sau (1-4).

Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2e Writing

Đáp án

1 - I’m going to apply for the bank clerk position.

2 -. I’m going to write to HR manager.

3 - I’m going to write in formal style.

4 - I’m going to include reason for writing in paragraph 1, qualification and work experience in paragraph 2, personal qualities in paragraph 3, and availability for interview an interview in paragraph 4.

5. Write your job application letter. Viết thư xin việc.

Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2e Writing

6. Check your story for spelling/grammar mistake. Then, in pairs, swap your stories and check each other’s work. Kiểm tra lỗi chính tả/ngữ pháp. Sau đó, đổi bài cho nhau rồi kiểm tra bài của đối phương theo cặp.

Trên đây là Giải student book Tiếng Anh Bright 12 unit 2 The world of work Writing trang 30.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Bright

    Xem thêm