Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Bright Hello trang 6 7

Giải Tiếng Anh lớp 12 Bright Hello trang 6 7

Giải bài tập SGK tiếng Anh Bright 12 Unit Hello trang 6 7 hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập trong Student book tiếng Anh lớp 12 Bright Hello giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Fill in each gap with old-fashioned, strict, easy-going, independent, difficult or worried. Điền vào mỗi chỗ trống với các từ old-fashioned, strict, easy-going, independent, difficult hoặc worried.

Tiếng Anh 12 Bright Hello trang 6 7

Đáp án

1 - old-fashioned2 - independent3 - worried
4 - easy-going5 - difficult6 - strict

2. Fill in the gap (1 - 8) with the verbs in the list. Then listen and check. Điền vào các chỗ trống (1 - 8) với các động từ trong danh sách. Sau đó nghe và kiểm tra lại.

have ; give ; break ; nag ; listen ; help ; set ; like ;

Tiếng Anh 12 Bright Hello trang 6 7

Đáp án

1 - nag2 - give3 - set4 - like
5 - have6 - listen7 - help8 - break

3. Label the pictures with the geographical features. The first letters are given. Then listen and check. Dãn nhán các bức ảnh sau với các đối tượng địa lý. Các chữ cái đầu tiên đã được cho trước. Sau đó nghe và kiểm tra lại.

Tiếng Anh 12 Bright Hello trang 6 7

Đáp án

1 - bay2 - cave3 - desert
4 - valley5 - waterfall6 - mountain

4. Choose the correct option. Chọn đáp án đúng.

Tiếng Anh 12 Bright Hello trang 6 7

Đáp án

1 - Pagoda2 - Citadel3 - Palace

5. What geographical features or cultural attractions from Exercise 3 and 4 have you visited/would like to visit? Tell your partner. Đối tượng địa lý hoặc điểm du lịch văn hóa nào từ Bài tập 3 và 4 nào mà bạn đã đi hay muốn đi? Hãy kể với bạn của bạn.

Gợi ý đáp án

I have visted Halong Bay. It has been recognized by UNESCO as a World Cultural Heritage. It has thousands of islands with unusual shapes and many caves.

6. Put the verbs in brackets into the Present Simple or the Present Continuous. Chia các động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn.

Đáp án

1 - Are your parents - nag2 - Does your brother help - doesn't do3 - Is Fred going - is staying
4 - sets - isn’t5 - is always taking - don't like6 - Does Phobe get - is looking

7. Rewrite the following sentences without changing their meanings. Use the word in bold. Write in your notebook. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi. Dùng từ in đậm. Viết vào vở của bạn.

Tiếng Anh 12 Bright Hello trang 6 7

Đáp án

Đang cập nhật

8. Choose the correct option. Chọn đáp án đúng.

Đáp án

Đang cập nhật

9. Choose the correct option. Chọn đáp án đúng.

Tiếng Anh 12 Bright Hello trang 6 7

Đáp án

Đang cập nhật

Trên đây là Soạn Hello tiếng Anh lớp 12 Bright trang 6 7 đầy đủ nhất, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Bright

    Xem thêm